Orde van dienst zondag 7 april


Voorganger: ds. R. Veen

Organist     : dhr. H. v/d Kraats

Thema: Wandelen in het nieuwe leven

Welkom en mededelingen

Lied 62: 1 en 4

Groet 
Voorganger:
Genade zij u en vrede van God onze Vader

 en van Jezus Christus de Heer.
Allen:
Amen

Bemoediging
Voorganger:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:           
die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger:
die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:           
en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied  146c: 1 en 3

Gebed om ontferming, beantwoord met Glorialied 302: 1 en 2

Gebed van de zondag

Lezing:

Lezing Deuteronomium 6: 1 t/m 12

Lied 119: 1 en 2

Lezing Matteüs 5: 17 t/m 24

 Lied 422: 1 t/m 3

Overweging over Rom. 6: 4
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Muziek

Lied 834: 1 t/m 3

Gebeden
Stil gebed
Onze Vader (gezongen als lied 370: 1 t/m 3)

Bloemengroet

Slotlied 838: 1 en 3 

Zegen, afgesloten met een drie maal gezongen amen

Geplaatst in Overige.