Orde van dienst zondag 19 september

 

Thema: de toekomst is al gaande

Voorganger: Ds. Laura Nagelkerke
Met medewerking van:
Ina Verbrugge en Jos Slotema: tweespraak
Betty Wassenaar: gitaar
Edith Beglinger: dwarsfluit
Ralf Nagelkerke: orgel / harmonium
zang: Coby Moens, Gerard Benjamins, Gerry Hovinga, Co Feldman

De zanggroep zingt: In het laatste der dagen zal het zijn

 Welkom en mededelingen

 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
Licht dat ooit speelde, waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
Dank opgetogen, Gods nieuwe dag.

Groet en bemoediging
Voorganger: Genade en vrede zij u van God onze Vader
                     en van Jezus Christus onze Heer,
                     door de kracht van de Heilige Geest
Allen: Amen
Voorganger: Onze Hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en het werk van Zijn handen niet loslaat


Vrouwen
2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Mannen
3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
Sliepen wij ten dode toe.

Zanggroep
4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Allen
5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij u roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Gebed om ontferming

 

Zanggroep
2 Geprezen zij God! Gij allen op aard’
Aanbid hem die u als kind’ren aanvaardt,
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

Allen
3 Geprezen zij God, laat alles wat leeft
Nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen ’t orgel, laat harp en trompet,
De glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Allen
4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
Zijn gunst en vergeving, geprezen zij God!

Gedicht

Lezing: Mattheus 6: 5 t/m 13

De zanggroep zingt: Woord dat ruimte schept

Tweespraak

Muzikaal intermezzo Edith en Betty

Overweging

 

Zanggroep
4 De toekomst is al gaande, verborgen en gezien
Een stem die te verstaan is,
Een God die draagt en dient.

Allen
5 De toekomst is al gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
Naar nieuw, bewoonbaar land.

Gebeden, beantwoord met ( steeds een vers van):

 

4 Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God bezitten
wij schatten ongeweten

5 Wij bidden U , Algoede:
Wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten
houd z’in uw hart besloten.

6 Bewaar ons in uw waarheid,
Geef ons op aarde vrijheid,
Met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

Stil gebed

De zanggroep zingt: Onze Vader verborgen
Het refrein zingen we allen:
Van U is de toekomst, kome wat komt…

 Bloemengroet en collectetoelichting.

2 Tot ieder hart dat Hem behoort,
Met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is’t gouden koord
dat allen samenbindt.

3 Geliefden, sluit u dan aaneen
vanwaar en wie g’ook zijt.
Als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd
in Hem is zij vertroost.

Zegen
1 keer zanggroep, daarna 2 keer allen

 

Geplaatst in Overige.