Orde van dienst zondag 12 juni Thema: Effata

Voorganger: ds. Johan Moens
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats


Welkom en mededelingen

Psalm van intocht lied 146c: 1 en 2
Groet:
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van zijn zoon o
nze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest
Allen: Amen
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.
Lied 146c: 3
Gebed om ontferming
Lied  304
Gebed van de Zondag
Eerste lezing Jesaja 35: 1 t/m 10
Lied 713: 1, 2, 4 en 5
Evangelielezing Marcus 7: 31 t/m 37
Lied 534
Preek
Moment van stilte
Lied 756: 1, 2, 3, 4 en 5
Dank- en voorbeden
Acclamatie lied 368 “ God van leven en licht.….”   na de woorden: ” Zo bidden wij”
Onze Vader
Bloemengroet
Collecteaankondiging
Slotlied 801: 1, 2, 3 en 4
Zegen, beantwoord met driemaal “Amen”

Geplaatst in Overige.