Orde van dienst Witte Donderdag 28 maart

Dienst van Schrift en Tafel.

 Lied 542: 1

Voorganger 
Onze hulp is de naam van de Ene

die sprak: er zij licht!
en het werd licht,
die zag dat het goed was
Allen
Gezegend het werk van zijn handen.

Voorganger
Vriendschap en vrede
van God – Ik zal er zijn
van Jezus – hebt elkander lief
door zijn Geest
die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde
Allen 
Amen

Lied 542: 2

Gebed

Lied 542: 3

Dienst van het woord

Toralezing uit Exodus 14: 9 t/m 14

Lied 544: 1 en 2

Lezing uit het Evangelie naar Johannes 13: 1 t/m 15

Lied 544: 4 en 5

Overweging

Stilte
Muziek

Lied 567

Dienst van de Tafel

Nodiging

Tafelgebed

Wij zegenen U, Eeuwige onze God
die telkens uw volk hebt bevrijd
uit duisternis en angst.
Die in de nacht voor ons uit gaat,
lichtend als vuur
en ons door het water van de dood
leidt naar een land
van vrede in overvloed.
Wij zegenen U
om uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die zijn vrienden in de wereld
liefhad tot het einde;
die in de nacht vóór zijn lijden
met hen maaltijd hield,
hen brood en wijn gegeven heeft
als teken van leven voorgoed.
Zo zullen wij, bevrijd door zijn dood
en opgewekt door zijn verrijzenis,
delen in zijn heerlijkheid.
Daarom, met engelen en aartsengelen,
met heiligen en martelaren
die U gehoorzaam zijn gebleven,
met allen die zich met hun leven inzetten
voor vrede en recht
loven en verheerlijken wij
uw naam vol licht en glorie
en prijzen wij U en zingen:

Gezegend is onze broeder Jezus,
die met ons de weg gaat
van het lijden in onze wereld,
en die zich laat kennen
in het breken van het brood.
In de nacht van zijn arrestatie
dat is deze nacht –
nam hij brood,
zegende U en brak het,
gaf het aan zijn leerlingen en zei:
Dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven.
Ook nam hij de wijn,
dankte U en schonk hem uit,
gaf de beker aan zijn leerlingen en zei:
Deze beker is de nieuwe verbinding met God,
bezegeld met mijn bloed.
Neem deze en deel hem met elkaar.
Ik zal opnieuw wijn met jullie drinken
in het komend koninkrijk.

Hoor ons, o Christus,
en adem uw Geest op ons
en op dit brood en deze wijn;
dat ze voor ons
uw lichaam en bloed worden
tintelend van uw leven,
genezend, vernieuwend –
o maak ons heel.
En zoals het brood en de wijn
die wij tot ons nemen
deel van ons worden,
laat ons zo deel van U worden,
been van uw gebeente
en vlees van uw vlees,
vol liefde en zorg in deze wereld,
gehoorzaam en vrij U volgend.
En zoals U ons leerde,
zo bidden wij samen:

Vredegroet

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Lied 315: 1

Wij gaan van hier

Lezing uit het evangelie naar Mattheüs 26: 30 t/m 46a

Tijdens het zingen van het onderstaand lied verlaten wij de kerk.

 

 

Geplaatst in Overige.