Orde van dienst 16 mei

Voorganger: ds. Noeme Visser
Organist     : Bauke Klootwijk
Zangers     : Liesbeth Kisman en Co Feldman
Techniek    : Ger Lubbers

 

Thema: Verlaten, maar niet aan het lot overgelaten.

Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

Zingen: het lied van de week: NLB 692

Voorbereiding
Moment van Stilte
Intochtslied: NLB 27: 1, 2  en 3

Groet:
Genade zij u en vrede van God onze Vader,
en van onze Heer Jezus Christus!
Amen.

Bemoediging:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Kyriegebed
Glorialied: NLB 665: 1, 4 en 5
Gebed van de zondag

Schriftlezingen
OT Lezing: Exodus 19: 14‑26
14 Weer ging Mozes naar beneden, naar het volk. Hij droeg hun op zich te heiligen en hun kleren te wassen. 15 ‘Zorg ervoor dat u overmorgen gereed bent,’ zei hij, ‘en dat u in de tussentijd geen gemeenschap hebt met een vrouw.’
16 Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. 17 Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. 18 De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. 19 Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid. 20 De HEER was op de top van de Sinai neergedaald. Hij vroeg Mozes naar hem toe te komen, en Mozes ging naar boven. 21 De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga naar beneden en waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen in de hoop de HEER te zien, want dan zullen velen van hen het leven verliezen. 22 Ook de priesters, die gewoonlijk wel in de nabijheid van de HEER mogen komen, moeten op eerbiedige afstand blijven, anders zal de toorn van de HEER tegen hen losbarsten.’ 23 Mozes antwoordde de HEER: ‘Het volk kan de Sinai niet op gaan. U hebt ons immers zelf bevolen de berg af te grenzen en als heilig te beschouwen.’ 24 De HEER zei: ‘Ga naar beneden, en kom samen met Aäron weer terug. Maar de priesters en het volk mogen niet dichterbij komen, zij mogen de berg niet op gaan, anders zal mijn toorn tegen hen losbarsten.’ 25 Mozes ging terug naar het volk en bracht hun dit over.

Zingen: NLB 943: 1, 2, en 6

Evangelielezing: Johannes 17:14‑26
14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’

Preek
Orgelmuziek

Belijdenis
Voorganger: Ik geloof in God, die licht schept in het duister. Die nieuwe mogelijkheden schept als we denken dat het zo niet verder kan. Die er gewoon is, voor ons, voor altijd en eeuwig. Daarom zeggen wij vol geloof;
Allen: Mijn Heer en mijn God.
Voorganger: Ik geloof in Jezus, die sprekend op God lijkt. Die zieke mensen beter maakte. Die oog heeft voor mensen die het niet zien zitten. Die oor heeft voor mensen die nergens gehoord worden. Die door het donker van de dood heen, de weg voor ons opende die naar het leven leidt. Daarom zeggen wij vol geloof:
Allen: Mijn Heer en mijn God.
Ik geloof in de Geest, de kracht van God, die ook Jezus bezielde en moed gaf: De goede Geest van God, de levensadem, die ons doet leven, spreken en zingen. Die ons creatief maakt en die nieuwe wegen wijst.
Daarom zeggen wij vol geloof:
Allen: Mijn Heer en mijn God.
Zingen NLB 653: 1 en 7

Gebeden
Dankgebed
Voorbeden
Voorganger: (..eindigt elke voorbede met..) Zo bidden wij allen tezamen  NLB 368f
Stil Gebed
Onze Vader

Collecteaankondiging
Slotlied: NLB 655: 1, 3 en 5
Wegzending en zegen

Geplaatst in Overige.