Orde van dienst 11 februari

Voorganger: ds. Willemien Roobol
Organist     : dhr. Jacob Stam

Welkom en mededelingen

Intochtlied 218: 1, 2 en 3

Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
                     en van Jezus Christus de Heer.
Allen:            Amen
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:            en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 218: 4 en 5

Gebed om ontferming, beantwoord met lied 301a

Glorialied:103: 1, 2 en 3

Gebed van de zondag

Eerste lezing  2 Koningen 5: 1 t/m 14

Lied 174: 1 en 2

Tweede lezing Marcus 1: 40 t/m 45

Lied 391: 1 en 2

Overweging

Muziek

Lied 835

Gebeden
Stil gebed

Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 1010: 1, 2 en 3

Zegen, afgesloten met een drie maal gezongen amen

Geplaatst in Overige.