Kerkrentmeesters

Volgens de kerkorde is het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.
Volgens ordinantie 11 artikel 2 heeft het college van kerkrentmeesters de volgende taken:
in overleg en in verantwoording aan de kerkenraad:

 • het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan
  • de begroting en de jaarrekening
  • het zorgdragen voor de geldwerving
  • het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente
 • het beheren van de goederen van de gemeente; het verzorgen van het personeelsbeleid en de arbeidsrechtelijke aangelegenheden, van hen die bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein. Als gevolg hiervan is het college opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat voor de gemeente werkzaam is.
 • het bijhouden van registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en – indien aanwezig – het trouwboek
 • het beheren van de archieven van de gemeente
 • het beheren van de verzekeringspolissen

De ouderling-kerkrentmeester is vrijgesteld van pastoraal werk binnen de gemeente.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters, die zitting hebben in de kerkenraad en drie door de kerkenraad benoemde kerkrentmeesters die geen ouderling zijn en geen zitting hebben in de kerkenraad. De benoemingen gelden in beginsel voor een periode van vier jaar. Een persoon kan na die periode onmiddellijk worden herbenoemd voor nog één periode van vier jaar. Daarna kan er voor benoeming voor een derde periode dispensatie aangevraagd worden.
Onder de verantwoordelijkheid van het college werken nog een aantal vrijwilligers met een bepaalde functie mee aan de instandhouding van de kerk.
Het college van kerkrentmeesters bestaat thans uit de volgende personen:

Naam Taakverdeling
Vacant voorzitter
Dhr. C. van Zoest secretaris
Dhr. H. Elling penningmeester
Dhr. A. Dijkshoorn lid
Dhr. A. Doppenberg adviserend lid

Dagelijks bestuur

Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan, ook mogelijke plaatsvervangers voor deze functies. De laatste personen zijn bevoegd op te treden als plaatsvervanger bij afwezigheid van de eerst bevoegde in deze functie.
De benoemingen gelden in beginsel voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de betreffende persoon in het college van kerkrentmeesters, met een maximum van vier jaar, met een mogelijkheid van herbenoeming voor 4 jaar en met ontheffing voor nog een periode van 4 jaar.


Administrateur

Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan voor het onderhouden van de administratie.
De administrateur kan op verzoek van het college de vergaderingen van het college bijwonen en heeft daar een adviserende stem.


Penningmeester

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 10.000,- per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.
De betalingen worden voorbereid door bovenbedoelde administrateur en daadwerkelijk uitgevoerd door de penningmeester .


Kerkelijk bureau en ledenadministratie

Hier wordt de ledenadministratie van de gehele kerkelijke gemeente gevoerd.
Alle veranderingen in de burgerlijke staat, adreswijzigingen, geboorten en overlijden worden daar bijgehouden.
M. Reinders
Nijverveld 3
1761 HR Anna Paulowna
E-mailadres: ledenadministratie@samenvaart.nl

Administrateur financiële administratie
N. Vlaming
Molenvaart 359
1764 AR Breezand
Tel. 0223-521265; E-mailadres: np.vlaming@quicknet.nl

Bank-en giro rekeningen
Bankreknr. NL35INGB 0000 4805 10
Bankreknr. NL21RABO 0303 1063 44
Beide rekeningen t.n.v. “Protestantse Gemeente Anna Paulowna”


Samenvaart

Samenvaart is het kerkblad voor alle leden van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna. Het blad verschijnt elke maand en vermeldt alle gegevens over de gemeente, kerkdiensten, nieuwe en vertrokken leden etc. Ook worden alle activiteiten daarin vermeld. Bovendien worden er stukjes met een pastorale strekking opgenomen.

Abonnementen kerkblad Samenvaart:
A. Dijkshoorn, tel. 0223-522169
e-mailadres: apdijkshoorn@quicknet.nl

Inleveren kopij Samenvaart:
e-mailadres: kerkblad@samenvaart.nl

Redactiecommissie kerkblad Samenvaart:
J. Bakker
H. Medema


Commissie KR80

Een groep kerkelijke en niet-kerkelijke vrijwilligers is sinds 1978 voortdurend bezig met uiteenlopende activiteiten om geld bijeen te brengen voor onderhoud van het Hervormde Kerkgebouw en de pastorie aan de Molenvaart 21/23 te Anna Paulowna.
De belangrijkste bron van inkomsten komt uit de verkoop van gebruikte meubelen, huishoudelijke artikelen, boeken etc.
Verkoop en inbrengen van deze spullen is elke zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en woensdag van 10.00 tot 14.30 uur in en rond de pastorie naast de kerk, Molenvaart 21/23.
Ook tijdens de jaarlijkse bloemendagen wordt er een uitgebreide markt gehouden inclusief een grote koffietent.
De financiën worden beheerd door de kerkrentmeesters, die ook bepalen welke zaken betreffende de Hervormde gebouwen worden aangepakt.


Commissie Kerkveiling

Deze commissie, onder aanvoering van dhr. J. Elzinga, organiseert samen met veel vrijwilligers jaarlijks een kerkveiling, waarvan de opbrengsten geheel ten goede van onze gemeente komen.
Er worden goederen en diensten ingebracht die aan de hoogste bieder worden verkocht. Veel gemeenteleden, lokale bedrijven en particulieren brengen goederen en diensten in.
De goederen worden door een kundige veilingmeester verkocht. Het is altijd een gezellige avond.
Informatie: Dhr. J. Elzinga, tel. 0223-521708.


Collectebonnen

Voor hen die gebruik willen maken van de fiscale aftrekbaarheid van giften zijn er collectebonnen te koop in vellen van tien bonnen. Ze zijn beschikbaar in coupures van € 0,50 – € 1,00 – € 2,00 en € 5,00 en u kunt ze kwijt in alle collecten van onze eigen kerkdiensten.
Onze Kerk behoort tot die instellingen waaraan u giften kunt geven, welke door de fiscus als aftrekpost van uw inkomen worden geaccepteerd, mits ze een bepaalde drempel overschrijden. In de vorm van een zogenaamde lijfrente zijn zelfs uw giften zonder drempel aftrekbaar. De kerkrentmeesters willen u daar graag meer over vertellen als u dat wilt.
Collectebonnen kunt u bestellen door overmaking van het bedrag van de benodigde bonnen. Zet dan wel het aantal vellen X de waarde van de vellen. Overschrijven op bankreknr. NL35INGB 0000 4805 10 of bankreknr. NL21RABO 0303 1063 44 beide ten name van Protestantse Gemeente te Anna Paulowna.
U kunt de bonnen ook kopen bij:
N. Vlaming, Molenvaart 359, 1764 AR te Breezand; tel. 0223-5212265


Postadres

College van Kerkrentmeesters
Molenvaart 23
1761AA   Anna Paulowna

Secretaris:
C. van Zoest, emailadres: kerkrentmeesters@samenvaart.nl