Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de kerkelijke gemeente.

Voorzitter is dhr. Aart Doppenberg.
Scriba is dhr. Otto Kisman.

In de kerkenraad hebben verder zitting:

Ambulant predikant Ds. Hanneke Borst
Pastoraal ouderling Mevr. Sarie Bakker-Baas
Tel.  06-11253319
Diakenen Dhr. Johan Weijdema (jeugddiaken)
Dhr. Ab Vogel
Mevr. Sytske Pols-de Haas
Dhr. Simon Pols
Ouderling/kerkrentmeesters Dhr. Arie Dijkshoorn
Dhr. Aart Doppenberg (adviserend lid)

Postadres van kerkenraad is: Molenvaart 23  1761AA   Anna Paulowna .
De kerkenraad vergadert 10 maal per jaar.


Het moderamen

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Hierin hebben de volgende kerkenraadsleden zitting:
Dhr. A. Doppenberg (voorzitter),  dhr. J. Weijdema.


Verkiezing moderamen

De jaarlijkse verkiezing van het moderamen vindt plaats tijdens de eerste vergadering van elk nieuw kalenderjaar.
De vergadering wordt geopend door de voorzitter, die aansluitend de verkiezing van het moderamen leidt.
Het moderamen bestaat minimaal uit de predikant, een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.


Raadpleging gemeente

In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de leden van de gemeente. Deze bijeenkomst wordt aangekondigd in het kerkblad De Samenvaart, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.


Taakgroepen

De volgende taakgroepen ondersteunen de kerkenraad bij zijn werkzaamheden.

  • Taakgroep Liturgie, bestaande uit: mevr. G. Bontjes, mevr. C. Moens, mevr. G. Hovinga, mevr. S. Tielens
  • Taakgroep Pastoraat, bestaande uit: mevr. S. Bakker


Het archief

Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters.