Samen op Weg

Al tientallen jaren waren er in het land gesprekken gaande tussen Hervormden en Gereformeerden. In Anna Paulowna gebeurde dat ook al sinds begin zeventiger jaren. Doel van de gesprekken was om zoveel mogelijk activiteiten gezamenlijk uit te voeren.
Met sommige lukte dat snel, denk daarbij aan jeugdwerk, terwijl over andere jaren werd gepraat, zoals het gezamenlijk vieren van het Avondmaal en de Doop.
Tweemaal per jaar een gezamenlijk kerkenraadsvergadering was al geregeld, gezamenlijke kerkdiensten ging ook nog, maar het duurde toch jaren voordat dat er kanselruil plaats vond. Klacht in die tijd was nog dat gemeenteleden achter hun eigen predikant aan liepen.

Sow Commissie

Na ruim 20 jaar praten werd in december 1994 een commissie ingesteld die het pad moest uitstippelen naar een gezamenlijke kerkenraad en gezamenlijke kerkdiensten.
Het rapport van deze commissie werd in september 1995 gepresenteerd en omvatte o.a. een opsomming van de hindernissen die nog moesten worden opgeruimd. In 1996 werden de gemeenteleden geïnformeerd en naar hun mening gevraagd over deze plannen. De start, met het afwisselend in het ene en het andere kerkgebouw diensten houden, vond plaats ingaande 1 januari 1997. Ook per die datum gingen de kerkraden gezamenlijk bijeenkomen, met dien verstande dat driemaal per jaar alle kerkenraadsleden gezamenlijk en de overige maanden een kleine kerkenraad, gevormd uit deputaties uit beide kerkenraden, vergaderden.
In de kerkenraadsvergadering van 11 juni 1997 werd het resultaat van 25 jaar praten bekrachtigd, door het ondertekenen van de ‘Overeenkomst tot brede interkerkelijke samenwerking tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk te Anna Paulowna’.
Vanaf dat moment was er een federatie met de naam ‘Verenigde Protestantse gemeente’.
In het daarop volgende jaar blijkt de vergaderstructuur toch minder goed te bevallen en wordt besloten om te stoppen met het vergaderen in wisselende samenstelling. Doordat vacatures, gezien de omvang van de kerkenraad, voorlopig niet behoeven te worden vervuld, zal de groep vanzelf slinken tot de gewenste omvang.

Keuze van het Kerkgebouw

Ook in 1998 wordt het College van kerkrentmeesters (gevormd uit het Hervormde College van kerkvoogden en de Gereformeerde Commissie van beheer) gevraagd onderzoek te doen naar mogelijkheid en de gevolgen van het afstoten van één van de kerkgebouwen.
Na verschillende trajecten te hebben gevolgd werd op een zo objectief mogelijk manier besloten om per 31 augustus 2003 de kerkdiensten in het vervolg uitsluitend in het Gereformeerde kerkgebouw te gaan houden.
De beslissing over wat er met het Hervormde kerkgebouw zou moeten gaan gebeuren werd doorgeschoven naar 31 december 2008. De kosten van de exploitatie van dat gebouw zouden echter niet meer ten laste van het kerkelijke budget mogen komen. Door verhuur en acties zoals die van de restauratiegroep KR80 zou in de kosten van het onderhoud en exploitatie moeten worden voorzien.

De SamenVaart

In de 2e helft van 2003 en 2004 werd het Gereformeerde gebouw met een grondige renovatie aangepakt. Tijden de startzondag, september 2004, is het kerkgebouw in gebruik genomen en omgedoopt tot ‘De SamenVaart’.
Nadat per 1 mei 2004 landelijk de Nederlandse Hervormde kerk, de Gereformeerde kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden besloten te fuseren (te verenigen), werd plaatselijk gekozen om de landelijke nieuwe naam over te nemen. De gemeente heette vanaf dat moment ‘Protestantse gemeente i.w. (in wording) te Anna Paulowna.

Op 10 december 2008 werd de fusie-akte tussen de Nederlandse Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk door beide Kerkenraden ondertekend en is ook bij ons een volledige vereniging een feit en zijn wij de Protestantse Gemeente Anna Paulowna.

Onder meer door het teruglopende aantal kerkbezoekers is besloten het kerkgebouw ‘De SamenVaart’, Molenvaart 421 in Breezand te verlaten en de voormalige NH-Kerk, Molenvaart 21 in Anna Paulowna weer in gebruik te nemen als ‘De Samenvaart’.
Op 18 februari 2024 was de laatste kerkdienst in de oude ‘De SamenVaart’ en op 25 februari 2024 de eerste kerkdienst in de nieuwe ‘De Samenvaart’.