Diaconie

Algemeen

In de kerk wordt vaak het woord “dienst” gebruikt als het gaat om bepaalde functies en/of facetten van het gemeente-zijn zoals: dienst van het Woord, dienst van de gebeden, dienst van de barmhartigheid. Dit woordgebruik herinnert er aan dat de verschillende facetten van de gemeente niet méér zijn dan uitingsvormen van het wezenlijke kenmerk van de gemeente: de diaconie, het in Christus dienend aanwezig zijn in de wereld. Daar waar medemensen in nood, eenzaamheid en dergelijke zijn, laat de gemeente zich middels het diaconaat ontbieden. Een duidelijke opdracht dus.

De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten

In de eredienst is een diaken aanwezig om diaconale taken uit te oefenen. Vóór iedere dienst is er voor de gemeenteleden gelegenheid iets te schrijven in het voorbedenboek in de hal van de kerk. Vlak voor iedere dienst wordt dit boekje door de dienstdoende diaken opgehaald en aan de predikant gegeven. Tijdens de dienst wordt er door de diaken gecollecteerd en na afloop van de dienst verzorgt deze de bloemengroet. De bloemen die op zondag in de kerk staan gaan als groet van de gemeente naar zieken, bejaarden, of mensen die om een andere redenen onze bijzondere aandacht verdienen.

De dienst aan de tafel van de Heer

Tijdens het avondmaal hebben de diakenen een belangrijke rol. In het bijzonder de dienende taak naar de gemeente toe komt dan goed naar voren.
Allen die de Heer liefhebben, zijn welkom aan het Heilig Avondmaal, ook kinderen. Er wordt rekening gehouden met eventuele allergieën zodat er geen belemmeringen zijn voor een ieder om deel te nemen aan het avondmaal.

Het inzamelen en besteden van de gaven

Het collecteren in de eredienst is één van de meest zichtbare taken die de diaconie vervult. De diaconie besteedt de ingezamelde gelden vervolgens aan diaconale doelen. Hierbij geldt wel dat ook de diaconie een sluitende begroting dient te hebben.
Dit betekent dus dat de uitgaven afhankelijk zullen zijn van de inkomsten van onder andere collectes en van rente en/of dividend uit vermogen van de diaconie.
Alle binnenkomende verzoeken om een bijdrage worden verzameld en tijdens de diaconie vergadering worden alle verzoeken doorgelopen, beoordeeld en al of niet gehonoreerd. Jaarlijks wordt het budget vastgesteld dat over de verschillende doelen wordt verdeeld. Uiteraard kunnen acute verzoeken ook vrijwel gelijk worden gehonoreerd, evenals hulp bij rampen.

Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming.

De diaconie heeft binnen de gemeente op dit gebied een autonome rol. Niet alleen heeft ze een volledige keuze en bestedingsvrijheid, de bestedingen hoeven ook niet te worden verantwoord binnen de Kerkenraad. Uiteraard zijn de cumulatieve bedragen wel in de jaarrekening opgenomen.
De diaconie probeert zo creatief mogelijk om te gaan met verzoeken en kiest pas in de laatste plaats voor het verstrekken van geld.

Als iemand bijvoorbeeld honger heeft, kan de diaconie voedsel verstrekken, als er behoefte is aan kleding of andere goederen kan ondersteuning in middelen worden gegeven. Ook het doorverwijzen naar sociale instanties en hierbij desgewenst ondersteunen, kan in veel gevallen een goede oplossing bieden. De diaconie werkt hierbij samen in het Interkerkelijk Sociaal Beraad Anna Paulowna (ISBA).

Het nemen of ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het maatschappelijk welzijn

De diaconie dient voorop te lopen als er initiatieven genomen worden die het maatschappelijk welzijn kunnen bevorderen. Een vrij algemeen gegeven, maar in de praktijk wordt dit vertaald door bijvoorbeeld de voedselinzamelactie t.b.v. de voedselbank.

Ook het ondersteunen van bijvoorbeeld het inloophuis Anna Paulowna is een manier waarop dit punt vorm krijgt. De komende jaren zal blijvend worden gezocht naar verdere mogelijkheden om dit punt vorm te geven.
Het dienen van de gemeente en de kerk met betrekking tot sociale vraagstukken, en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheden.

Kerktelefoon / Internetdienst

De kerkdiensten zijn  via internet te beluisteren via deze link.

Vervoer

Indien u niet in staat bent om zelfstandig naar de kerkdienst te komen, is er vervoer naar en van de kerkdienst mogelijk. Vrijwilligers kunnen u van en naar huis brengen zodat u bij de kerkdiensten aanwezig kunt zijn. Indien u gehaald en gebracht wilt worden kunt u contact opnemen met de diaconie.

Contactpersonen diaconie

Voorzitter Dhr. J. G. Weijdema tel.: 0223-523273  email: diaconie@samenvaart.nl
Secretaris: Dhr. A. Vogel
Vervoerszaken: Mevr. M. Elbertsen  tel.: 0223-522743
Bloemengroet: Mevr. M. Elbertsen  tel.: 0223-522743