Orde van dienst 31 december

Voorganger : ds. Willemien Keuning
Organist      : dhr. Henny v/d Kraats

Welkom en mededelingen

Lied 494: 1 en 2

Eerste woorden
V       Onze hulp is de naam van de Ene die sprak: er zij licht
         en het werd licht
          die zag dat het goed was
A        Gezegend het werk van zijn handen.

V       Vriendschap en vrede
         van God – Ik zal er zijn
         van Jezus – hebt elkander lief
         door  zijn Geest
         die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde
A       Amen

Lied 494: 3

Psalmengebed 90

Lied 90a: 1, 2 , 3 en 4

Lezing Exodus 17: 8 t/m 16 en Numeri 14: 41 t/m 45

Lied 1001: 1

Lezing Lucas 2: 46 t/m 55 (Lector)

Lied 1001: 2 en 3

Overweging

Stilte

Muziek

Gebeden
Stilte
Onze Vader: lied 369b

Bloemengroet

Lied 818: 1


Zending en zegen,
beantwoord met lied 818: 2

Orde van dienst 25 december

Voorganger; ds. G. van Reeuwijk
Organist     : mevr. Tilly Faas. 
M.m.v, muziekvereniging Breez’ Harmony

Thema: Kerst en wat gaan we daarna anders doen? 

Voor de dienst orkest
Rudolf around the world

A carol celebration 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  474 (Looft God…. )

Groet  
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
 
                    en van Jezus Christus de Heer.
 
Allen:           
Amen 
Bemoediging
 
Voorganger:
Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:
            die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger:
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:
            en het werk van zijn handen niet loslaat. 

 Lied 478 (Komt verwondert u hier mensen…) 
 
Gebed
 

Lezing Filipenzen 2: 5 t/m 11 (Lector?)

Lied 486 (Midden in de winternacht) 
 
Lezing Lucas 2: 8 t/m 20 (Lector ?
)

Orkest en zangeres: Mary did you know? 

Overweging
 

Orkest: English Christmas Festival 

Lied  481 (Hoor de engelen zingen de eer….
)

Dankgebed
Stil gebed 
Onze Vader  

Bloemengroet  

Slotlied  482 (Er is uit werelds duistere wolken…..
)

Zegen, afgesloten met een drie maal gezongen amen 

Diaconiecollecte 25 december

Kerstcollecte
Kinderen in de knel; In actie voor kinderen in Oekraïne

Vallen, opstaan en weer doorgaan.
De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig.
Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst.
Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land.
Wij helpen hen graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen.

Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen.
Met voedsel. Met gebouwen zodat ze naar school kunnen gaan.
En met psychosociale hulp om trauma’s te voorkomen of te beperken.
Bouw je mee aan een hoopvolle toekomst voor Oekraïne?

Orde van dienst 24 december

Voorganger: ds. Inge Eckhardt-Groeneveld
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats

Thema: Houd ons wakker
 

Welkom en mededelingen

Intochtslied 442: 1en 2 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)


Bemoediging
Voorganger:   Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen:              Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger:   Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:              en het werk van zijn handen niet loslaat.
Groet
Voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer,
                      door de gemeenschap met de Heilige Geest.
Allen:             Amen

Ontsteken 4e Adventskaars

Gezang 26: 1 LvdK (Daar is uit s’ werelds duist’re wolken)


Gebed van verootmoediging


Lied 51b (Create in me a clean heart) 2x


Gebed om de Heilige Geest


Schriftlezing: Jesaja 63: 19B t/m 64: 8 


Lied: 444: 1, 2 en  3 (Nu daagt het in het oosten)


Schriftlezing: Marcus 13: 24 t/m 37 


Lied: 444: 4 en 5 (Nu daagt het in het oosten)


Overdenking


Lied via de beamer: (Verwachten, https://youtu.be/kas0UpATmrc?si=Trcqe1d0O0dG1Jle)


Lied Hemelhoog 122: 1 en 2, (Al wie dolend in het donker)


Gebeden, Stil Gebed, Het Onze Vader


Inleiding op de Collecten en Bloemengroet


Slotlied 440: 1 (Gaat, stillen in den lande)


Zegen, met beantwoording driemaal gezongen Amen

Diaconiecollecte 24 december

Adventscollecte Smile for All Moldavië

Moldavië: Dit is een land dat heel arm is en hard getroffen door discriminatie en gebrek aan voorzieningen voor mensen met een functiebeperking die in een rolstoel zitten.
Hier hebben wij het over een gebrek aan liften, toegankelijkheid van gebouwen, ingangen, looppaden en ook geen toegankelijk openbaar vervoer.
Dit maakt participatie in de samenleving en basisbehoeften zoals zelfstandig naar buiten gaan, winkelen of naar een discotheek gaan lastig zonder hulp van iemand anders.

Wij hebben nauw contact met vereniging Dorinta uit Călărași, Moldavië omdat een van onze oprichters Gheorghe in het verleden zelf begunstigde van de vereniging Dorinta was.
Helaas is het gebouw waarin Dorinta zich huisvest in slechte staat.
Er is een grote reparatie aan de fundering nodig en de muren en het dak zitten vol met grote gaten.
Dat kan de veiligheid van de kinderen bij Dorinta in gevaar brengen.
Smile For All vindt dat ieder kind zich in een veilige omgeving moet kunnen ontwikkelen.

E-flits – december 2023

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  

Gemeentebezoeken
Deze maand in verband met de naderende Kerst slechts twee gemeentebezoeken.
Vanavond op 4 december ben ik in Krommenie.
Volgende week dinsdag 12 december in de Oude Kerk van de HG Huizen.
Het nieuwe jaar begint op 9 januari bij de PG Schermer.


Roadshow – de classis komt naar je toe
In dit nieuwe seizoen bezoeken wij als breed moderamen van de classis alle ringen in Noord-Holland.
We zoeken samen naar mogelijkheden om iets te doen aan het tekort aan ambtsdragers dat we in bijna alle gemeenten zien.

24 januari: ring Zaanstreek in Oostzaan
12 februari: ring Hoofddorp in de Open Hof te Aalsmeer
4 maart: ring Waterland in de Taborkerk in Purmerend
3 april: ring Hilversum, locatie n.n.b.

22 april: ring Amsterdam in Amstelstroom in Ouderkerk aan den Amstel
Alle kerkenraden worden dringend verzocht aanwezig te zijn.
Dat klinkt een beetje streng, maar de zorg speelt echt in elke gemeente. We kunnen en mogen daarvan niet wegkijken.
We beginnen de avond om 18.00 met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.
Van de 75 gemeenten tot nu toe was er slechts één niet aanwezig!

Classicale vergadering en generale synode
De classicale vergadering kwam bijeen op 23 november in Landsmeer. Hoofdonderwerp was Veilige Kerk. U kunt hier een verslag lezen.

De generale synode kwam bijeen op 17 en 18 november. Onderwerpen waren onder meer ambtsvisie, sacramentsbevoegdheden voor kerkelijke werkers en antisemitisme.
Hier is meer te lezen.
En hier is het verslag van een van onze afgevaardigden uit Noord-Holland te lezen.


11 januari 2024: Colombia in Heiloo
PG Heiloo, PG Castricum en PG Egmond ondersteunen projecten via Kerk in Actie achterstandswijken in Bogota.
Op 11 januari 2024 om 19.30 uur organiseren zij in de Ter Coulsterkerk gezamenlijk een informatieavond over Colombia.
Gastspreker is Jeannet Bierman, uitgezonden medewerker namens Kerk in Actie.
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek.
In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak?
Een avond met actualiteit, muziek en hapjes uit Colombia. Opgave via mail naar Ed van den Berg: edberg51@planet.nl.

Op vleugels van verwondering
Onze collega Janneke Nijboer (predikant, verbonden aan de PG Bennebroek) schreef een bundel ‘Gedichten en gebeden voor kerk en thuis’.
De bundel werd op zaterdag 21 oktober gepresenteerd in haar eigen kerk. Wie meer wil weten kan hier verder kijken.

Vacature classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen
Binnen het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen is een vacature.
Het college doet uitspraak als iemand zich niet kan verenigen met een besluit van een kerkelijk lichaam.
Kandidaten moeten ieder geval behoren tot de belijdende leden van de kerk en wij voegen daaraan toe dat belangstelling voor juridische kwesties ook een vereiste is.
Bent of kent u iemand die voor deze taak beschikbaar zou willen zijn, meld u dan bij de classispredikant.

Herhaalde oproep: diaken voor de generale synode
Vanuit de classis Noord-Holland zijn er 5 ambtsdragers afgevaardigd naar de generale synode van onze kerk.
Een prachtige taak om mee te denken over beleid voor de hele kerk.
Per 1 januari 2024 is er een vacature voor een diaken namens onze classis.
De eerste vergadering is in april.
Bent of kent u iemand die hiervoor geschikt zou kunnen zijn, dan horen wij graag van u!
Neem contact op met de classispredikant.

Permanente Educatie
Het zal genoegzaam bekend zijn: alle predikanten zijn verplicht een scholingsplan op te stellen en activiteiten te ontplooien in het kader van de Permanente Educatie.
Sommigen vinden het een hele klus om zo’n plan op te stellen.
Sinds kort is daarvoor bij de Dienstenorganisatie beschikbaar Annemiek Boonstra. Zij denkt graag met je mee.
Kun je iemand gebruiken die met je meedenkt, aarzel niet en leg contact.
Dat kan via permanente-educatie@protestantsekerk.nl.

Loket Kerkelijk Werkers
In vervolg op het voorgaande, ook sinds kort is er een Loket Kerkelijk Werkers.
Veel kerkelijk werkers ervaren onduidelijkheid over hun (arbeids)positie, recht op nascholing enz.
Daarvoor kunnen ze nu terecht bij dit loket.
Kerkelijk werkers (of zij die dat willen worden) kunnen contact opnemen met
Evert Jan Hazeleger (e.hazeleger@protestantsekerk.nl).

Solidariteitskas: gemeenten helpen gemeenten
Ieder jaar draagt iedere gemeente voor ieder gemeentelid een bedrag af voor de Solidariteitskas. Solidariteit, dat is gemeenten die andere gemeenten ondersteunen.
Ook uw gemeente kan daar gebruik van maken.
Heeft uw gemeente financiële steun nodig? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas.
Onderzoek de mogelijkheden en laat geen kansen lopen. Hier kun u verder lezen

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

–        Amsterdam-Haarlem Waalse gemeente: predikant 30 uur

–        Haarlem: jongerenpionier 50%

–        Zaandam: predikant 100%

–        Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland: predikant 20-24 uur

Personalia
Ds Evert Jan van Katwijk (PG Nederhorst den Berg) nam een beroep aan naar de PG Naarden. Op 4 februari wordt hij aan zijn nieuwe gemeente verbonden.

Ds Herrianne Allewijn van de PG Landsmeer gaat op 14 januari met emeritaat. Wij wensen Herrianne (ook lid van de classicale vergadering) alle goeds.

 Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen). Deze keer over: Een bittere pil.

Orde van dienst 17 december

Voorganger: Pastor mevr. Jos van Steen
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats   

Thema: Advent

Welkom en mededelingen

Intochtlied 280 (De vreugde voert ons naar dit huis)

Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
                     en van Jezus Christus de Heer.
Allen:            Amen

Bemoediging

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:            en het werk van zijn handen niet loslaat.


Lied 221 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)


Gebed om ontferming, beantwoord met lied 281: 1, 2, 3 en 9 (Wij zoeken hier uw aangezicht)


Gebed van de zondag


Lezing  Jesaja 65: 17 t/m 25


Lied 126a Als God ons thuisbrengt

Lezing Johannes 3: 22 t/m 30


Lied 339a (U komt de lof toe)


Overweging


Muziek


Lied 444 (Nu daagt het in het oosten)


Gebeden, beantwoord met  lied 367b (Heer onze Heer )
Stil gebed

Onze Vader lied 369b 

Bloemengroet


Slotlied 460:  1, 2, 4, 5 en 6 (De nacht loopt ten einde )


Zegen, afgesloten met een drie maal gezongen amen

Diaconiecollecte 17 december

Adventscollecte Protestantse Kerk
Kinderen en jongeren inleven in het kerstverhaal

Jozef, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen…
Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten.
Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages.
Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel.
Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven.

Orde van dienst 10 december

Voorganger: ds. Johan Moens
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk     


THEMA:  OVERAL NABIJ IS HIJ

Psalm van intocht lied 24: 1 en 4

Twee adventskaarsen worden aangestoken

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van zijn zoon
    onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest
A: Amen        

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 19: 5

Gebed om ontferming

 Lied 23c

Gebed van de zondag

Eerste lezing Jesaja 40: 1 t/m 11

Lied 130

Evangelielezing Johannes 1: 19 t/m 28  

Lied 45 a (wisselzang: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 8 allen)

Preek

Lied 528

Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Slotlied 826

Zegen

Antwoord gemeente lied 421

Diaconiecollecte 10 december

Adventscollecte Kerk in Actie
Kinderen in de knel
Myanmar – Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst

Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht.
In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing.
Kinderen zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico’s op uitbuiting en misbruik groter.
Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.