Diaconiecollecte 31 maart

Colombia: Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust.
Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.
Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks.
En jongeren die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector.

Orde van dienst Goede Vrijdag 29 maart

Voorganger: ds. Melania Hadnagy
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats

Lied 22: 1 en 3

Openingsgebed

Lied  22: 4 en 8

Uitleg Liturgisch Bloemschikken

1e Lezing Johannes 18: 1 t/m 11 (Predikant)

Lied 586: 1, 2, 3 en 4

2e Lezing Johannes 18: 12 t/m 27 (Ina Verbruggen)

Lied: 578:  1, 2 en 3

3e Lezing Johannes 18: 28 t/m 40 (Predikant)

Lied: 578: 4, 5 en 6

4e Lezing Johannes 19: 1 t/m 16 (Ab Vogel)

Lied 657: 1 en 2

5e Lezing Johannes 19: 17 t/m 22 (Greetje Bontjes)

Lied: 3 en 4

6e Lezing Johannes 19: 23 t/m 30 (Gerry Hovinga)

De Paaskaars wordt gedoofd 

KRUISMEDITATIE

Lied 444: 1, 2, 3 en 4

Stilte

Orde van dienst Witte Donderdag 28 maart

Dienst van Schrift en Tafel.

 Lied 542: 1

Voorganger 
Onze hulp is de naam van de Ene

die sprak: er zij licht!
en het werd licht,
die zag dat het goed was
Allen
Gezegend het werk van zijn handen.

Voorganger
Vriendschap en vrede
van God – Ik zal er zijn
van Jezus – hebt elkander lief
door zijn Geest
die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde
Allen 
Amen

Lied 542: 2

Gebed

Lied 542: 3

Dienst van het woord

Toralezing uit Exodus 14: 9 t/m 14

Lied 544: 1 en 2

Lezing uit het Evangelie naar Johannes 13: 1 t/m 15

Lied 544: 4 en 5

Overweging

Stilte
Muziek

Lied 567

Dienst van de Tafel

Nodiging

Tafelgebed

Wij zegenen U, Eeuwige onze God
die telkens uw volk hebt bevrijd
uit duisternis en angst.
Die in de nacht voor ons uit gaat,
lichtend als vuur
en ons door het water van de dood
leidt naar een land
van vrede in overvloed.
Wij zegenen U
om uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die zijn vrienden in de wereld
liefhad tot het einde;
die in de nacht vóór zijn lijden
met hen maaltijd hield,
hen brood en wijn gegeven heeft
als teken van leven voorgoed.
Zo zullen wij, bevrijd door zijn dood
en opgewekt door zijn verrijzenis,
delen in zijn heerlijkheid.
Daarom, met engelen en aartsengelen,
met heiligen en martelaren
die U gehoorzaam zijn gebleven,
met allen die zich met hun leven inzetten
voor vrede en recht
loven en verheerlijken wij
uw naam vol licht en glorie
en prijzen wij U en zingen:

Gezegend is onze broeder Jezus,
die met ons de weg gaat
van het lijden in onze wereld,
en die zich laat kennen
in het breken van het brood.
In de nacht van zijn arrestatie
dat is deze nacht –
nam hij brood,
zegende U en brak het,
gaf het aan zijn leerlingen en zei:
Dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven.
Ook nam hij de wijn,
dankte U en schonk hem uit,
gaf de beker aan zijn leerlingen en zei:
Deze beker is de nieuwe verbinding met God,
bezegeld met mijn bloed.
Neem deze en deel hem met elkaar.
Ik zal opnieuw wijn met jullie drinken
in het komend koninkrijk.

Hoor ons, o Christus,
en adem uw Geest op ons
en op dit brood en deze wijn;
dat ze voor ons
uw lichaam en bloed worden
tintelend van uw leven,
genezend, vernieuwend –
o maak ons heel.
En zoals het brood en de wijn
die wij tot ons nemen
deel van ons worden,
laat ons zo deel van U worden,
been van uw gebeente
en vlees van uw vlees,
vol liefde en zorg in deze wereld,
gehoorzaam en vrij U volgend.
En zoals U ons leerde,
zo bidden wij samen:

Vredegroet

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Lied 315: 1

Wij gaan van hier

Lezing uit het evangelie naar Mattheüs 26: 30 t/m 46a

Tijdens het zingen van het onderstaand lied verlaten wij de kerk.

 

 

Verslag kerkenraadsvergadering van woensdag 4 februari 2024

De vergadering werd voor het eerst bijgewoond door Ds. Hanneke Borst die door voorzitter Aart Doppenberg van harte welkom werd geheten in ons midden.

Vrijwel tijdens de hele vergadering is er gepraat over de uittrededienst van onze huidige kerk en de receptie, officiële opening en intrededienst in de nieuwe “ De Samenvaart “, waarbij de liturgiecommissie het voortouw heeft genomen, zodat nu alles geregeld “ lijkt “.
De echte verhuizing zal op en rond 20 februari plaats vinden.
De kerkrentmeesters en koster Ger Lubbers zijn hiermee al druk bezig.

De beroepingscommissie had helaas weinig te melden en voor de paastijd valt te melden dat er geen vespers zullen zijn.
Uiteraard is er wel een dienst op witte donderdag en op goede vrijdag, deze zullen worden geleid door resp. Ds. Hadnagy en Ds. Keuning.

Ook is de datum van de komende gemeenteavond bekend, 22 mei.  Zie zijner tijd de officiële aankondiging in het kerkblad evenals het verslag van de vorige gemeenteavond van woensdag 1 november 2023, welke integraal zal worden weergegeven in het kerkblad.
De agenda zal ook in het volgende kerkblad worden weergegeven.

Bij de rondvraag bleek dat gasten niet weten dat ze met een QR-code, die in de hal van de kerk hangt een collectegift kunnen doen.
Omdat zij niet bekend zijn met het rekeningnummer van onze kerk, is dit een handige manier.
Daarom willen we dit standaard op de beamer bij de collectes vermeld hebben.

Namens de kerkenraad,
Otto Kisman, scriba

De eerste kerkdienst in de nieuwe Samenvaart.

Zondagmorgen, 25 februari onze eerste kerkdienst in de voormalige Hervormde kerk, die nu ons nieuwe onderkomen is en dezelfde naam heeft gekregen als het andere gebouw nl. “De Samenvaart”.
Wat was dit een mooie dienst met heel veel kerkgangers.
Onder hen ook mensen die al heel lang geen kerkgangers meer waren en ook een aantal die al een enige tijd elders wonen.
Het vele werk, wat door heel veel vrijwilligers vooraf is gedaan, leverde een prachtig resultaat op.
Het warme blauw op de muren en kleuren die verder terug komen in het interieur werden door ondergetekende nog verduidelijkt.
Het maakt van de kerk een warm welkom, zo ervaarden velen het van ons.
Met een volle kerk maakten ds. Edward Kooiman samen met de liturgiecomissie er een prachtige dienst van.
De medewerking van Tilly Faas op  piano en Bauke Klootwijk op orgel en Hans Elling op trompet en het gelegenheidskoor maakten de dienst compleet.
In het begin van de dienst werden de liturgische voorwerpen weer één voor één binnengebracht en op hun plaats gezet op het liturgisch centrum.
Nadat de kaarsen allemaal weer brandden ging de dienst verder met prachtige liederen die hierbij pasten.
De preek ging over de toekomst van de kerk en we kregen de woorden mee van Jezus die tegen ons zegt wees niet bang, maar houdt goede moed en hoop.
Ook het pianospel erna, Esperanza (lied van hoop), met een bewerking van Tilly zelf, was prachtig.
Na de dienst werden sommige vrijwilligers nog door Aart in het zonnetje gezet en hij bedankte verder iedereen voor hun inzet.
De koffie met wat lekkers erbij na de dienst, deden we, zoals vroeger, gewoon in de kerk en was een gezellig samenzijn.

Sarie Bakker.

E-flits maart


Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  

Gemeentebezoeken
Deze maand staan de volgende bezoeken op het programma: 21 maart Midden West-Friesland, 26 maart Landsmeer, 9 april de Nieuwe Kerk van de HG Huizen en 10 april Westzaan. Ik verheug me erop!

 

Roadshow – de classis komt naar je toe
De Roadshow rolt vrolijk voort door de provincie en bezoekt alle ringen in de classis.

We zoeken samen naar mogelijkheden om iets te doen aan het tekort aan ambtsdragers dat we in bijna alle gemeenten zien.
De volgende bijeenkomsten zijn:
4 maart: ring Waterland in de Taborkerk in Purmerend
3 april: ring Hilversum, De Duif in Huizen
24 april: ring Amsterdam in de Kruiskerk in Amstelveen (let op: gewijzigde plaats en datum!)
Alle kerkenraden worden dringend verzocht aanwezig te zijn. Dat klinkt een beetje streng, maar de zorg speelt echt in elke gemeente. We kunnen en mogen daarvan niet wegkijken. We beginnen de avond om 18.00 uur met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.

Enquête Roadshow
Uiteraard blijft het wat betreft de bestuurlijke samenwerking niet bij een enkele avond Roadshow.

Als classis willen wij de bestuurlijke samenwerking op de agenda houden en faciliteren waar die maar nodig is.
Daarvoor hebben wij een enquête uitgezet en die verzonden is naar alle kerkenraden die de Roadshow al hebben bijgewoond.
Een dringend verzoek aan de scriba’s om die in te vullen (10 minuten werk). Op deze manier krijgen wij een overzicht van noodzaak en mogelijkheden en kunnen wij gemeenten verder helpen. Zelfs als uw gemeente niets nodig heeft, graag invullen!

Inspiratiefestival 15 juni in Heiloo
Goed om nu alvast in de agenda te zetten: op 15 juni is er voor de hele classis weer een Inspiratiefestival in Heiloo.

Van elke kerkenraad worden 3 mensen verwacht. Ook deze keer zullen we het hebben over bestuurlijk samenwerken.
Maar er is meer, veel meer. Workshops, zingen, lezingen, een forumgesprek. Er is muziek en een lichtvoetige afsluiting.
Natuurlijk de ontmoeting met al die andere gemeenten. En vooral ook een geheel verzorgde, feestelijke dag, waarop er goed voor je wordt gezorgd.
De uitnodiging volgt nog, maar spreken jullie in de kerkenraad nu alvast even af wie er komt?

Coen Wessel nieuwe secretaris Raad van kerken!
Met gepaste trots melden wij dat onze collega Coen Wessel (predikant van de Lichtkring in Hoofddorp) per 1 april is benoemd als nieuwe algemeen secretaris van de landelijke Raad van Kerken.

Een grote eer voor Coen om zo’n prachtige taak op zich te mogen gaan nemen. Een beetje straalt dat ook op ons als Noord-Holland af, maar allereerst feliciteren wij Coen van harte! Meer lezen kan hier.

Roepingenzondag 21 april
De Protestantse Kerk heeft te maken met een in zeer snel tempo oplopende tekort aan predikanten.

Zeker ook in Noord-Holland is dat te merken: het wordt steeds moeilijker om vacatures te vervullen.
De kerk ziet dit groeiende probleem ook en doet wat ze kan. Een van de ideeën is een roepingenzondag.
Gemeenten en voorgangers wordt gevraagd om daaraan aandacht te besteden op de vierde zondag van Pasen (dit jaar 21 april). Het breed moderamen van de classis ondersteunt dit initiatief van harte.
Iedere gemeente kan er uiteraard op haar eigen manier vorm aan geven. Hier meer lezen en meedoen!

 Jaarthema 2024-2025: Als Nieuw!
Het komende jaarthema van de Protestantse Kerk luidt: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’.

Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping.
Dat komt terug in de materialen bij het thema. Wie meer wil lezen, kan dat hier vinden.

650.000 euro voor kinderen in Oekraïne
Voor mij altijd een van de hoogtepunten van het jaar: eind november de landelijke huis aan huis collecte van Kerk in Actie.

Dat de meeste mensen deugen wordt duidelijk als je met de collectebus aan de deur staat.
Deze keer werd er 650.000 euro opgehaald voor kinderen in Oekraïne. Hier is meer te lezen.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

Alkmaar-Noord, predikant 36 uur

Amsterdam: Osdorp-Sloten: predikant 26,4 uur

Beemster: predikant: 0,6-0,8 fte

Heemskerk: kerkelijk werker ouderenpastoraat 24 uur

 Personalia
De Oude Kerk van de HG Huizen bracht een beroep uit op ds. B. Jongeneel van de HG Lunteren.

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier. Deze keer: Een jongetje

Orde van dienst 17 maart

Voorganger: ds. Hanneke Borst
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk

Welkom

Intochtslied 43: 1 en 3

Groet en bemoediging
v. Genade zij u en vrede, van God onze Vader
    en van Jezus Christus de Heer.
a. Amen
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
a. en het werk van zijn handen niet loslaat

Lied 43: 4 en 5

Gebed om ontferming
Na iedere bede zingen we ‘kyrieeleison’  lied 301e (in totaal 3x)

Gebed van de zondag

1e Schriftlezing: Jeremia 31: 31 t/m 34

Lied 176: 1, 4 en 5 (Om Sions wil)

2e Schriftlezing: Johannes 12: 20-33

Acclamatie  339a

Preek

Orgelspel

Lied 625: 1 t/m 3 (Groen ontluikt de aarde)

Dankgebed en voorbeden
In de voorbeden 3x de acclamatie 368d

Bloemengroet

Slotlied 422: 1 t/m 3 (Laat de woorden)

Wegzending en zegen
 Door de gemeente beantwoord met gezongen Amen

Orde van dienst 10 maart

Voorganger: ds. Rien Erkelens
Organist     : dhr. Jacob Stam

Welkom en mededelingen

Intochtslied 362: 1 en 3

Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer.
Allen: Amen

Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 139: 1 en 14

Gebed om ontferming

Lied 146: 3 en 4

Gebed bij de opening van de Bijbel

Bijbellezing Mattheüs 21: 33 t/m 41

Lied 313: 1 en 5

Uitleg en verkondiging

Muziek

Lied 755: 1 en 2

Gebeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’

Bloemengroet

Lied 423: 1, 2 en 3

Zegen

Gezongen Amen (3x)

Orde van dienst 24 maart

Thema: Palmzondag

Voorganger: ds. Helene Perfors
Organist      : dhr. Rene Sytsma 

Welkom en mededelingen

Intochtlied 552: 1 en 2

Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
                     en van Jezus Christus de Heer.
Allen:            Amen

Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:            en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 24: 1 en 2

Gebed om ontferming, beantwoord met lied 301K

lied 550 geheel

Gebed van de zondag

Lezing Jesaja 50: 4 t/m 7

Lied  118: 1 en 2

Lezing Matteüs 21: 1 t/m 11

Lied 435: 1 en 2

Overweging

Muziek

Lied 435: 3 en 4

Gebeden, 3x beantwoord met lied 367e
Stil gebed

Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 556: 1, 3, 4 en 5

Zegen, afgesloten met een drie maal gezongen amen

Diaconiecollecte 10 maart

Indonesië STERKE VROUWEN IN DE KERK

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.
Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken.
Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes.
Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding.