Orde van dienst zondag 30 april

THEMA: IK BEN DE GOEDE HERDER   


Voorganger: ds. Johan Moens
Organist     : dhr. Dries Post

Welkom en mededelingen

Psalm van intocht lied 66: 1 en 2

Groet:
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van zijn zoon
                     onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest
Allen: Amen        

Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 66: 3

Gebed om ontferming

Lied  652

Gebed van de Zondag

Eerste lezing Nehemia 9: 9 t/m 15 

Lied 655 (1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen)                                                                                                                                                                                                                Evangelielezing Johannes 10: 10 t/m 11 

L 23c: (1, 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen)

Preek

Moment van stilte

Lied 657: 1, 3 en 4

Dank- en voorbeden  (na de woorden `zo bidden wij`: acclamatie  lied 368f)

Stil gebed
“Onze Vader”

Bloemengroet

Collecteaankondiging

Slotlied 969

Zegen, gemeente “amen”

Na de zegen vers 1 en 6 van het Wilhelmus i.v.m. Koningsdag.

Diaconiecollecte 30 april

Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit.
Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien.
Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna
rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Gevangenen

E-flits – april 2023

Gemeentebezoeken
Ook deze keer staan er weer mooie bezoeken in de agenda. Op 3 april in
Zuiderkogge, op 11 april bij de Waddengemeente op mooi Texel, op 18 april in Bergen en tenslotte op 24 april in Blaricum.
Ik kijk weer naar mooie ontmoetingen uit!

Welkom nieuwe scriba Mirjam Nieboer
Bijna een jaar geleden nam een van onze beide scriba’s Siep Rienstra afscheid van het breed moderamen.
Sindsdien heeft onze onvolprezen ds Marijke Kraak (een deel van) zijn taak waargenomen.
Nu echter prijzen we ons gelukkig een fonkelnieuwe scriba gevonden te hebben.
Haar naam is Mirjam Nieboer, zij is woonachtig en kerkelijk actief op IJburg in Amsterdam.
Mirjam brengt veel kerkelijke ervaring mee. Wij zijn heel blij met haar en heten haar van harte welkom.
U zult haar tegenkomen, al was het maar via de mail!

Verkiezing leden classicae vergadering
De classicale vergadering bestaat uit ongeveer 25 leden. Die leden worden door de kerkenraden vanuit de ringen gekozen. Die verkiezing is nu weer aanstaande.
Uiteraard zal de scriba van de classis zich met een concreet verzoek tot uw kerkenraad richten.
Voor nu is het echter alvast goed om te weten dat de volgende vacatures bestaan:
Ring Alkmaar                    ouderling
Ring Amsterdam               predikant en ouderling-kerkrentmeester
Ring Hilversum                 ouderling
Ring Hoofddorp                predikant
Ring Noordkop                 ouderling
Ring Waterland                diaken
Ring West-Friesland        ouderling-kerkrentmeester
Ring Zaanstreek              ouderling
Hierbij een dringend verzoek aan alle betrokken kerkenraden om ambtsdragers voor te dragen. Je kunt het niet altijd aan een ander overlaten.
Het lidmaatschap van de classicale vergadering is een lichte maar ook zinvolle taak.
We gaan binnen de CV in grote vriendschappelijkheid met elkaar om.

Coronamaatregelen opgeheven
Het zal niet meer als verrassing komen, maar na alle zorg die we er in de afgelopen jaren over hadden is het ook heerlijk om te melden dat ook wat betreft de kerk alle maatregelen met betrekking tot het Corona tot het verleden behoren.
Wie het allemaal nog even met eigen ogen wil lezen (inclusief de mededeling van de Rijksoverheid dat alle adviezen zijn ingetrokken), kan hier verder lezen.

Energie
Midden in de winter vulden de energie perikelen vele kerkelijke websites. Met het voorjaar in zicht, is dat minder geworden.
Feit blijft echter dat de energiekosten volgens een peiling van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer zijn gestegen van gemiddeld 13.800 euro per gemeente naar 33.900 euro per gemeente. Wie wil kan hier verder lezen.

NBG-webinars ‘Job en het lijden’
Tussen 24 april en 22 mei biedt het NBG een serie webinars over Job en het lijden.
Er wordt gekeken naar de thematiek van het boek Job, enkele cruciale passages, en naar de figuur Job in de joodse en christelijke traditie.
Daarnaast gaat het over het lijden als Bijbels thema.
De webinars worden verzorgd door Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf van het NBG, met medewerking van Hanneke van Loon (Tilburg University) en Katya Tolstoj (VU Amsterdam). Meedoen? Hier opgeven.

Te boeken: theatervoorstelling over de Bijbel door Bastiaan Ragas
In samenwerking met Nachtzon Media biedt de Protestantse Kerk gemeenten de mogelijkheid om de theatervoorstelling ‘In Gods naam’ te boeken.
De voorstelling wordt gespeeld door acteur en zanger Bastiaan Ragas.
Hij verwoordt hierin zijn hernieuwde ontdekking van de Bijbel.
Iets om in ringverband te organiseren? Hier verder lezen.

Liedboekdag 13 mei
Tien jaar geleden werd het nieuwe Liedboek in gebruik genomen, toen met een grote dag in de Grote kerk van Monnickendam.
Ook tien jaar na dato valt er nog steeds veel te ontdekken in het Liedboek.
Daarvoor wordt weer een Liedboekdag georganiseerd, nu op zaterdag 13 mei in de Joriskerk in Amersfoort.
Meer informatie is hier te vinden.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

Personalia
Op 1 mei neemt Martijn van Leerdam afscheid van de PG Amsterdam wijk Osdorp Sloten.
Martijn was ook lid van de classicale vergadering en hij vertrekt naar Rotterdam om daar predikant-directeur te worden van de Pauluskerk.
Ook op 1 mei neemt Christiaan van Ravensbergen afscheid van Wormermeer.
Hij gaat zich de komende tijd volledig richten op de afronding van zijn proefschrift.

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant.
Deze keer over: De sleutels van de kerk.

Orde van dienst Paaszondag 9 april

Voorganger: dhr. Siep Rienstra
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk

Gemeente en kerkenraad zijn binnen.

Wij gaan allen staan.

Voorganger zegt:
De weg liep dood, de nacht viel in,
de zon voorgoed gedoofd.
Wat was de zin?
Wie heeft er nog in opstaan,
in opnieuw het leven
Lachend tegemoet gaan, geloofd?
Maar het is waar! De nacht verdwijnt.
Je ziet weer licht, de zon die schijnt.

De Paaskaars wordt binnengedragen.
De diaken van dienst roept: De Heer is waarlijk opgestaan!
Gemeente antwoord:           De Heer is waarlijk opgestaan!

Wanneer de kaars is neergezet zingen wij lied 601

Voorganger: woord van welkom

Bemoediging en Groet.

Gebed van toenadering:

Zingen Psalm: 150: 1 en 2

Gemeente gaat zitten

Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied 624: 1, 2 en 3

Gebed om de Heilige Geest

Liturgische Bloemschikking

Spiegelverhaal lied 650: 1, 2, 3 en 7

1ste lezing Jesaja 51: 9 t/m 11
9 Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER,
en bekleed u met kracht!
Ontwaak als in de dagen van weleer,
als in lang vervlogen tijden.
Was u het niet die Rahab vermorzelde,
die het monster doorboorde?
10 Was u het niet die de zee drooglegde,
het water in de diepte,
die een weg baande op de bodem van de zee
waarover het verloste volk kon gaan?
11 Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

Zingen: 630 : 1

2e lezing Johannes 20: 1 t/m 18           

Verteller:
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald.
Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei:

Maria:
‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’

Verteller:
Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf.
Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.
Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen.
Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in.
Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek.
Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde.
Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.
Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen.

Engel:
‘Waarom huil je?’

Maria:
‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’

Verteller:
Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.

Jezus:
‘Waarom huil je?’  ‘Wie zoek je?’

Verteller:
Maria dacht dat het de tuinman was

Maria:
‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem      meenemen.’

Jezus:
‘Maria!’

Maria:
‘Rabboeni!’

Jezus:
‘Houd me niet vast,’
‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader.
Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’

Verteller:
Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had

Zingen lied 632: 1

Overdenking

Zingen lied 659 :6 (1 allen; 2 vrouwen; 3 allen; 4 mannen; 5 en 6 allen.)

Gebeden
Dank en voorbeden
Stil gebed
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 634

Zegen

 

 

Diaconiecollecte 2 april

Oekraïne – Kerk voor de samenleving.

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop.
Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog.
Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in eigen dorp of stad.
Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.

 

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna
rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. O
ekraïne

 

Orde van dienst Palmzondag 2 april

Voorganger: ds. J. van Aller
Organist     : dhr. E. Sytsma

Hype of hoop?
Over het vreemde koningschap van Jezus.
Stel je voor dat koning Willem Alexander in Amsterdam een officieel bezoek zou brengen, en dat hij dan op een oude roestige fiets zou aankomen.
Zo ongeveer zal het gevoeld hebben voor degenen die ten tijde van de intocht van Jezus in Jeruzalem, dachten dat er een nieuwe koning zou komen.
Ja, die kwam er ook , maar anders dan zij ( en wij..? ) hoopten.
Er ontstaat een hype van overspannen verwachting  echt niet iets exclusiefs van onze tijd die net zo snel weer omslaat: ‘Heden Hosanna’, morgen ‘Kruisig hem’ .
Het roept de lastige maar wezenlijke vraag op, wat wij bedoelen met de woorden ‘Uw Koninkrijk kome’ , uit het ‘Onze Vader’.
Een prachtig beeld van de bekende theoloog en kunstenaar  Ruud Bartlema drukt iets uit van die heel andere manier waarop Jezus van Nazareth zijn koningschap zag: dienstbaar en liefdevol.


Thema:
Hype of hoop?

Welkom en mededelingen

Intochtlied 680: 1 en 2
Groet en bemoediging
Lied: 680: 4
Gebed om ontferming
Lied: 547.
Verhaal: Het wonder van het licht, Duits sprookje
Lezing: Lukas 19: 29 t/m 38

Lied 556: 1, 2 en 5
Overweging

Muziek
Lied 900 (enkele malen herhalen)  
Gebeden
Stil gebed

Onze Vader
Bloemengroet
Slotlied 425
Zegen

E-flits – maart 2023

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.

Gemeentebezoeken
Ook deze maand staan er weer mooie bezoeken in de agenda.
Op 8 maart ben ik in Anna Paulowna.
Daarna sla ik een weekje over omdat ik dan met de classispredikanten een paar dagen op Hydepark ben.
Op 21 maart volgt St Pancras en op 29 maart Rijsenhout.
Tot slot staat op 3 april Zuiderkogge in de  agenda.
Veel om naar uit te zien!

Ring Noordkop in Middenmeer: Proeven en Praten
De ring Noordkop kwam op 11 januari bij elkaar in Middenmeer.
Meer dan 40 gemeenteleden uit 8 gemeenten aten samen en spraken tussen de gangen door.
Onderwerp was ons voedselsysteem dat flink onder druk staat.
De stikstofwaarden dwingen ons tot een ander soort landbouw, maar boeren zijn er ook nog.
Hoe kan het anders, beter? Makkelijke antwoorden zijn er niet, maar aan bewustwording werd gewerkt.
Over de ontmoeting en de gesprekken verder lezen? Dat kan hier.

Bergen in Oekraïne
Al jaren woonden er relatief veel Oekraïners in Bergen. Veel vluchtelingen vonden dus na het uitbreken van de oorlog hun weg naar Bergen.
Vanaf het begin heeft zich de Ruïnekerk voor hen een gastvrij thuis getoond. Maar daar hield het niet mee op.
Na een overweldigende collecte en zoals ze zelf zeggen ‘door eigen kunde en bijbelse mazzel’ was de PG Bergen in staat 15 generatoren met een waarde van 28.000 euro naar Oekraïne te sturen om de koude winter door te komen.
Kijk hier voor het filmpje en de blijdschap daarover in Oekraïne.
Bergen en Alkmaar worden even door elkaar gehaald, maar dat mag de pret niet kreuken.

Betondorp Bloeit
In november 2022 werd pioniersplek Betondorp Bloeit de tweede kerngemeente binnen de Protestantse Kerk.
In de synodevergadering van 11 februari werd dit bijzondere moment gemarkeerd: voorganger ds. Margrietha Reinders presenteerde haar nu zelfstandige kerngemeente aan de synodeleden en verzorgde ook een opening die alle synodeleden ontroerde.
Dat mag je niet missen en daarom kun je hier verder lezen (en kijken).

Lutherse gemeenten Alkmaar en Amsterdam samen verder
Op zaterdag 14 januari ondertekenden vertegenwoordigers van de Evangelisch-
Lutherse Gemeenten Alkmaar en Amsterdam in de Oude Lutherse Kerk (Amsterdam) de akte van fusie om gezamenlijk de toekomst tegemoet te treden.
De voormalig zelfstandige lutherse gemeente Alkmaar werd daarmee een 
‘huisgemeente’ van de lutherse gemeente Amsterdam.
Bekijk de livestream van de vesper in de Oude Lutherse Kerk hier.

Oecumenisch Platform en meer
In 2017 werd de oecumenische raad van kerken in Noord-Holland opgeheven.
Dat betekent niet dat er geen oecumenische activiteiten meer zijn. Die zijn vooral lokaal, maar toch ook op provinciaal niveau.
Voor dat laatste is het Oecumenisch Platform Noord-Holland verantwoordelijk. Tweemaal per jaar organiseren zij een activiteit.
Meer is hier te vinden.
Een van de initiatieven die ondersteund wordt is friend4friend, een jeugddiaconale activiteit waarbij jonge statushouders gekoppeld worden aan Nederlandse jongeren.
Meer weten? Hier k
likken.

Synodevergadering 11 februari
Ook in de synode is er besef van het gebrek aan bestuurskracht bij veel plaatselijke gemeente.
Lees hier verder hoe de kerk er mee denkt om te gaan.
Verder hier meer over hoe de synode sprak over het project ‘Thuisgevers’ voor statushouders, over de nieuwe ambtsvisie en over het project ‘Seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties’.

Landelijke Open Kerkendag
Op tweede pinksterdag, 29 mei 2023, wordt de landelijke Open Kerkendag gehouden.
De derde editie van de Open Kerkendag staat in het teken van het kerkinterieur.
Het Nederlandse landschap staat bekend om de torenspitsen en kerken, maar wat schuilt er nu precies achter al die stenen façades? In de
Nederlandse kerken is zóveel kunst en erfgoed te zien, dat je zonder overdrijving van musea kunt spreken.
Wie meer wil weten of mee wil doen, kan hier verder lezen.

 Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

Personalia
Ds. Sjaak Visser wisselde binnen de classis. Op 12 maart neemt hij afscheid van Zaandam, een week later wordt hij verbonden aan Oostzaan.
Mooi om daar direct onder te vermelden: Saskia van Meggelen nam een beroep aan naar de Wilheminakerk in Bussum. Saskia komt over van de PG Breda.
Nog een wisseling binnen de classis: Niels Gillebaard neemt op 12 maart afscheid van Heerhugowaard en wordt op 26 maart verbonden aan Heemskerk.

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant. Deze keer over: Achttien

Orde van dienst zondag 26 maart

Voorganger: ds. J.A. de boer
Organist:    : dhr. E. Hinfelaar


Thema: ‘de goddelijke spagaat’

Welkom

VOORBEREIDING
Intochtslied 43: 1, 2 en 3
Stilte
Bemoediging en groet
Voorbereidingsgebed
Kyriegebed
Lied  534

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing  Exodus 6: 2 t/m 8

Lied  105: 1, 3 en 17
Lezing Lucas 13: 1 t/m 9
Lied  313: 1, 2, 3 en 5
Preek 
Muziek

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Lied  841
Gebeden
Bloemengroet
Collectedoelen
Slotlied  538:1, 3 en 4

Wegzending en zegen

Diaconiecollecte 26 maart

Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren.

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog.
Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt.
Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden.
Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Jongeren Bangladesh

Orde van dienst zondag 19 maart

Voorganger: ds. M. Braamse
Organist     : dhr. H. v/d Kraats

 

Thema: Bron van licht


Welkom en mededelingen

Intochtlied 121: 1, 3 en 4
Groet en bemoediging
Gebed
Lied 281: 1 t/m 6
Gebed van de zondag
Lezing Joh 9: 1 t/m 12

Overweging deel 1
Lied 858
Lezing Joh 9: 13 t/m 23

Overweging deel 2
Lied 600

Lezing Joh 9: 24 t/m 34
Overweging deel 3

Lied 534
Gebeden, Stil gebed, Onze Vader
Bloemengroet
Slotlied 463
Zegen