Orde van dienst 10 december

Voorganger: ds. Johan Moens
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk     


THEMA:  OVERAL NABIJ IS HIJ

Psalm van intocht lied 24: 1 en 4

Twee adventskaarsen worden aangestoken

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van zijn zoon
    onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest
A: Amen        

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 19: 5

Gebed om ontferming

 Lied 23c

Gebed van de zondag

Eerste lezing Jesaja 40: 1 t/m 11

Lied 130

Evangelielezing Johannes 1: 19 t/m 28  

Lied 45 a (wisselzang: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 8 allen)

Preek

Lied 528

Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Slotlied 826

Zegen

Antwoord gemeente lied 421

E-flits – december 2023

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  

Gemeentebezoeken
Deze maand in verband met de naderende Kerst slechts twee gemeentebezoeken.
Vanavond op 4 december ben ik in Krommenie.
Volgende week dinsdag 12 december in de Oude Kerk van de HG Huizen.
Het nieuwe jaar begint op 9 januari bij de PG Schermer.


Roadshow – de classis komt naar je toe
In dit nieuwe seizoen bezoeken wij als breed moderamen van de classis alle ringen in Noord-Holland.
We zoeken samen naar mogelijkheden om iets te doen aan het tekort aan ambtsdragers dat we in bijna alle gemeenten zien.

24 januari: ring Zaanstreek in Oostzaan
12 februari: ring Hoofddorp in de Open Hof te Aalsmeer
4 maart: ring Waterland in de Taborkerk in Purmerend
3 april: ring Hilversum, locatie n.n.b.

22 april: ring Amsterdam in Amstelstroom in Ouderkerk aan den Amstel
Alle kerkenraden worden dringend verzocht aanwezig te zijn.
Dat klinkt een beetje streng, maar de zorg speelt echt in elke gemeente. We kunnen en mogen daarvan niet wegkijken.
We beginnen de avond om 18.00 met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.
Van de 75 gemeenten tot nu toe was er slechts één niet aanwezig!

Classicale vergadering en generale synode
De classicale vergadering kwam bijeen op 23 november in Landsmeer. Hoofdonderwerp was Veilige Kerk. U kunt hier een verslag lezen.

De generale synode kwam bijeen op 17 en 18 november. Onderwerpen waren onder meer ambtsvisie, sacramentsbevoegdheden voor kerkelijke werkers en antisemitisme.
Hier is meer te lezen.
En hier is het verslag van een van onze afgevaardigden uit Noord-Holland te lezen.


11 januari 2024: Colombia in Heiloo
PG Heiloo, PG Castricum en PG Egmond ondersteunen projecten via Kerk in Actie achterstandswijken in Bogota.
Op 11 januari 2024 om 19.30 uur organiseren zij in de Ter Coulsterkerk gezamenlijk een informatieavond over Colombia.
Gastspreker is Jeannet Bierman, uitgezonden medewerker namens Kerk in Actie.
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek.
In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak?
Een avond met actualiteit, muziek en hapjes uit Colombia. Opgave via mail naar Ed van den Berg: edberg51@planet.nl.

Op vleugels van verwondering
Onze collega Janneke Nijboer (predikant, verbonden aan de PG Bennebroek) schreef een bundel ‘Gedichten en gebeden voor kerk en thuis’.
De bundel werd op zaterdag 21 oktober gepresenteerd in haar eigen kerk. Wie meer wil weten kan hier verder kijken.

Vacature classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen
Binnen het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen is een vacature.
Het college doet uitspraak als iemand zich niet kan verenigen met een besluit van een kerkelijk lichaam.
Kandidaten moeten ieder geval behoren tot de belijdende leden van de kerk en wij voegen daaraan toe dat belangstelling voor juridische kwesties ook een vereiste is.
Bent of kent u iemand die voor deze taak beschikbaar zou willen zijn, meld u dan bij de classispredikant.

Herhaalde oproep: diaken voor de generale synode
Vanuit de classis Noord-Holland zijn er 5 ambtsdragers afgevaardigd naar de generale synode van onze kerk.
Een prachtige taak om mee te denken over beleid voor de hele kerk.
Per 1 januari 2024 is er een vacature voor een diaken namens onze classis.
De eerste vergadering is in april.
Bent of kent u iemand die hiervoor geschikt zou kunnen zijn, dan horen wij graag van u!
Neem contact op met de classispredikant.

Permanente Educatie
Het zal genoegzaam bekend zijn: alle predikanten zijn verplicht een scholingsplan op te stellen en activiteiten te ontplooien in het kader van de Permanente Educatie.
Sommigen vinden het een hele klus om zo’n plan op te stellen.
Sinds kort is daarvoor bij de Dienstenorganisatie beschikbaar Annemiek Boonstra. Zij denkt graag met je mee.
Kun je iemand gebruiken die met je meedenkt, aarzel niet en leg contact.
Dat kan via permanente-educatie@protestantsekerk.nl.

Loket Kerkelijk Werkers
In vervolg op het voorgaande, ook sinds kort is er een Loket Kerkelijk Werkers.
Veel kerkelijk werkers ervaren onduidelijkheid over hun (arbeids)positie, recht op nascholing enz.
Daarvoor kunnen ze nu terecht bij dit loket.
Kerkelijk werkers (of zij die dat willen worden) kunnen contact opnemen met
Evert Jan Hazeleger (e.hazeleger@protestantsekerk.nl).

Solidariteitskas: gemeenten helpen gemeenten
Ieder jaar draagt iedere gemeente voor ieder gemeentelid een bedrag af voor de Solidariteitskas. Solidariteit, dat is gemeenten die andere gemeenten ondersteunen.
Ook uw gemeente kan daar gebruik van maken.
Heeft uw gemeente financiële steun nodig? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas.
Onderzoek de mogelijkheden en laat geen kansen lopen. Hier kun u verder lezen

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

–        Amsterdam-Haarlem Waalse gemeente: predikant 30 uur

–        Haarlem: jongerenpionier 50%

–        Zaandam: predikant 100%

–        Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland: predikant 20-24 uur

Personalia
Ds Evert Jan van Katwijk (PG Nederhorst den Berg) nam een beroep aan naar de PG Naarden. Op 4 februari wordt hij aan zijn nieuwe gemeente verbonden.

Ds Herrianne Allewijn van de PG Landsmeer gaat op 14 januari met emeritaat. Wij wensen Herrianne (ook lid van de classicale vergadering) alle goeds.

 Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen). Deze keer over: Een bittere pil.

Orde van dienst 3 december

Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist     : dhr. Kors Jan Snoeij
Lector        : mevr. Greetje Bontjes


Thema: Troost 

Teksten uit Jesaja 35 en Jesaja 40

Welkom en mededelingen

Openingslied 440: 1, 2 en 3

Stilte

Groet en Bemoediging
V:De genade van de Heer is met u
A:OOK MET U IS DE GENADE VAN DE HEER
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: In Zijn naam zijn we hier bij elkaar
Zijn aanwezigheid zoeken wij
Schepper, Bevrijder, Bron van het leven,
misschien wel te groot voor al onze woorden
Zijn aanwezigheid zoeken wij
in muziek, in stilte, in taal en symbolen.
Gij die gezegd hebt ik zal er zijn.
A: WEES HIER AANWEZIG.
V: Doe ons herademen in Uw ontferming,
wandelen in het licht van uw genade,
opdat wij leven tot Uw eer.
A: AMEN

Waar het vandaag over gaat…

Gebed bij de zondag

 Lied 23: 1 en 2

1e Schriftlezing Jesaja 35: 1 t/m 7

Lied 835: 1, 2, 3 en 4

2e Schriftlezing: Jesaja 40: 1 t/m11

Zingen: Geroepen om te zingen 17

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Overweging

Muziek: “Comfort ye my people” uit “The Young Messiah” van Tom Parker

Dankzegging en voorbeden
afgesloten met het gezamenlijk “Onze Vader”.

Bloemengroet

Slotlied 723: 1 en 2

Wegzending en zegen

Diaconiecollecte 3 december

Adventscollecte Kerk in Actie
Kinderen in de knel
Oeganda – Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat.
Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis.
Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting.
Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp.
Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren.
Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.

Dit is de eerste zondag van de kerstcampagne van Kerk in Actie.
De komende weken, tot aan Kerst, collecteren we elke week voor kinderen op de vlucht.

Orde van dienst 26 november

Eeuwigheidszondag
Thema: Psalm 23: “De Heer is mijn herder…”

Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist     : dhr. Henny van der Kraats
Met medewerking van een gelegenheidskoor

Welkom en mededelingen

Intredelied (staande): Lied 221: 1 en 3

1:Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

3:Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Bemoediging en drempelgebed

V:De Heer is met u
A: OOK MET U IS DE HEER
V:Onze hulp in de naam van de Eeuwige God
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: God van alle leven, wij zoeken uw aanwezigheid.
U weet hoe wij hier gekomen zijn
met welke vragen, welke vreugde en welk verdriet.
Wij zijn hier vanmorgen en noemen de namen
van hen die uit ons midden gestorven zijn
en we herinneren ons hen die wij missen.
A:
SCHENK ONS HET VERTROUWEN DAT ZIJ BIJ U GEBORGEN ZIJN
V: en laat zo ook onze namen door u gekend zijn
en Uw naam door ons
A: AMEN
Over deze zondag…                                   

Lied met gelegenheidskoor: Tussentijds 9: 1 – 6

K: Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!

A: De vragen huizen in ons hart.
Gij die de duisternis ontwart: Kyrie eleison

A: Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan: Kyrie eleison!

K:  Begrens de eindeloze nacht
van wie geen morgen meer verwacht: Kyrie eleison!

A:  Wanneer het donker ons verrast
houd ons dan met uw goedheid vast: Kyrie eleison!

A:  Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan: Amen Halleluja!

Gebed bij deze zondag

Glorialied 91a (Melodie: Licht dat ons aanstoot…)
Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij hem een onderkomen
dan wordt zijn vrede tot jouw brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend.
En Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zal zien.

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven door geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing 1: Genesis 1: 1 t/m 5
Schriftlezing 2: Psalm 23 (NBG 1951)

Lied 23b: 1 en  2
1: De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

2: De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

Gedicht: Karel Eykman: Was ik een schaap.(Door Sarie Bakker)

Lied 23b: 3
3: De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Overweging

Lied 653: 1 en 6
1: U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.

6: Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

RONDOM HET GEDENKEN…Inleiding op de gedachtenis

Gelegenheidskoor zingt: “Voor uw aangezicht”
Tekst: Voor Uw aangezicht gedenken wij onze doden, naam voor naam.
Voor Uw aangezicht onze levenden, allen met wie wij zijn, kinderen ons toevertrouwd, vrienden dichtbij en ver.
Allen die ons aanbevolen zijn dat wij hen zouden noemen voor Uw aangezicht.

We noemen de namen:

Gelegenheidskoor zingt lied 199:
Koester de namen, die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade
dat zij gekend zijn bij u en bij ons.

We noemen de namen:

Gelegenheidskoor zingt lied 199:
Koester de namen die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen!
Zie met ontferming naar onze aarde
Houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten thuis in uw zegen
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen!

Gelegenheid voor iedereen om een kaarsje te ontsteken

Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we Lied 598
Als alles duister is
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft (2x)

De mensen van voorbij
wij noemden ze hier samen
De mensen van voorbij
wij noemden ze bij name

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten

Bij God mogen ze wonen
daar waar geen pijn kan komen
de mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

RONDOM GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbeden, stil gebed
afgesloten met het gezamenlijk “Onze Vader”

Bloemengroet

Slotlied met koor: Lied 657: 1, 2 en 4
K: Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.                       

A: Al is mijn stem gebroken
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ‘t licht getild!

A: Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Wegzending en zegen
afgesloten met het gezongen Amen

                                  

Icoon: Jezus Christus, de Goede Herder

E-flits – november 2023


E-flits – november 2023

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  

Gemeentebezoeken
Ook in november weer mooie afspraken in de agenda.
Op 1 en 2 november waren Muiderberg en Muiden aan de beurt, op 7 november Duivendrecht en op 9 november Wognum c.a.
Daarna op 15 november Stede Broec en op 20 november Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost.
En tenslotte op 28 november Haarlem-West en op 4 december Krommenie.


Roadshow – de classis komt naar je toe: 6 november ring Haarlem en 30 november ring West-Friesland
In dit nieuwe seizoen bezoeken wij als breed moderamen van de classis alle ringen in Noord-Holland.
We zoeken samen naar mogelijkheden om iets te doen aan het tekort aan ambtsdragers dat we in bijna allen gemeenten zien.
24 januari: ring Zaanstreek in Oostzaan (let op: gewijzigde datum)
12 februari: ring Hoofddorp in de Open Hof te Aalsmeer
4 maart: ring Waterland in de Taborkerk in Purmerend (onder voorbehoud)
3 april: ring Hilversum, locatie nnb (let op: gewijzigde datum)
22 april; ring Amsterdam in Amstelstroom in Ouderkerk aan den Amstel (onder voorbehoud)
Alle kerkenraden worden dringend verzocht aanwezig te zijn.
Dat klinkt een beetje streng, maar de zorg speelt in elke gemeente. We kunnen en mogen daarvan niet wegkijken.
We beginnen de avond om 18.00 met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.
Een inspirerende avond die je niet wilt missen!

Diaken voor de generale synode
Vanuit de classis Noord-Holland zijn er 5 ambtsdragers afgevaardigd naar de generale synode van onze kerk.
Een prachtige taak om mee te denken over beleid voor de hele kerk.
Per 1 januari 2024 is er een vacature voor een diaken namens onze classis.
Bent of kent u iemand die hiervoor geschikt zou kunnen zijn, dan horen wij graag van u! Neem contact op met de classispredikant.

Thema-avond: Hoe gaan we om met diaconaal vermogen?
Op donderdag 30 november is er om 20.00 uur in de Nicolaaskerk in Krommenie
(Kerkplein 1) een avond voor diaconieën uit onze classis.
Wat zijn goede, haalbare en diaconale manieren om diaconaal vermogen in te zetten? En wat als het einde van een lokale gemeente in zicht komt?
Bijdragen van dr. Hans de Waal, (predikant Krommenie en bestuurslid van de Federatie van Diaconieën), Jan Klop (lid van de commissie Werkzaam Vermogen van de Protestantse Kerk) en Thijs Tromp, hoogleraar Diaconaat aan de PThU).
Meer informatie en aanmelden: ds. Hans de Waal (johannesadewaal@gmail.com of 06-30433975). Doen!

Simon & Garfunkel Popdienst in Westzaan
De ring Zaanstreek organiseert op 12 november om 17.00 uur een popdienst geïnspireerd op de songs van Simon & Garfunkel.
Centraal staat het lied ‘The Boxer’ dat Paul Simon bedoelde als een beschrijving van de levensloop van een mens met al zijn ups en downs.
Adres: Grote Kerk, Torenstraat 1, Westzaan. Voor meer info klik hier.

Visitatie
Soms jaagt alleen het woord kerkmensen al schrik aan. Dat is jammer, en ook niet nodig.
Want ja, visitatie komt er als het spannend is.
Maar het is juist prettig dat er dan deskundige mensen met je meekijken om te zien hoe we gezamenlijk tot een goede oplossing kunnen komen.
Cijfers wijzen uit dat dat in 90% van de gevallen ook lukt. Alle reden dus om veel vertrouwen te hebben in onze mensen van de visitatie.
Hier kun je in een kort artikel verder lezen.                                                                                                                      

Classicale Vergadering/Generale Synode
Op 17 en 18 november vergadert de generale synode weer in De Werelt in Lunteren.
Op de agenda staat in ieder geval het vervolg van het ambtstraject (uitwerking beroepsprofielen) en Veilige Kerk (inclusief VOG).
Hier is meer te vinden.
Op 23 november vergadert de classicale vergadering in Landsmeer.
Op de agenda staan vaste punten als benoemingen en begroting voor 2024.
Nog belangrijker is het inhoudelijke onderwerp waarbij we nadenken over de Veilige Kerk.

‘Bij ons gebeurt dat niet…’
Dat is in niet weinig gevallen de reactie als ik een veilige kerk ter sprake ben.
En als we die zin niet uitspreken, dan klinkt die wel in ons hoofd.
Toch is een veilige gemeente bepaald niet vanzelfsprekend, daar moet je wat voor doen.
Een dringend verzoek daarom aan kerkenraden om over dit thema te spreken.
Hier kun je meer lezen.

Nieuwe classispredikant Groningen-Drenthe
In verband met het aanstaande emeritaat van de huidige classispredikant voor Groningen Drenthe is als zijn opvolger per 1 januari 2024 benoemd ds. Ellen Peersmann.
Ellen is op dit moment nog verbonden aan de PG Kollum. Wij als collega’s zijn blij met haar benoeming en zien uit naar de samenwerking.
Hier kunt u kennismaken met Ellen Peersmann.

Klimaatmars 12 november in Amsterdam
Op zondag 12 november is de mars voor klimaat en rechtvaardigheid in Amsterdam. Voorafgaand wordt er in verschillende Amsterdamse kerken aandacht aan besteed. Natuurlijk is er gelegenheid om deel te nemen, maar gemeenten kunnen op deze zondag in hun diensten ook stilstaan bij deze belangrijke thema’s. Daarvoor zijn er liturgiesuggesties beschikbaar. Hier verder lezen.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

–        Alkmaar-Noord: predikant 20-40 uur in overleg

–        Amstelveen-Buitenveldert: koster 32 uur

–        Anna Paulowna en Juliandorp: predikant 38 uur

–        Hoorn-Zwaag-Blokker: predikant 40 uur

–        Muiderberg: kinderwerker 4 uur

Personalia
De Oude Kerkgemeente van de HG Huizen beriep ds G. F. Willemsen te Veenendaal, die bedankte voor dit beroep.
Beroepen door de PG Laren-Eemnes: ds Benedikte Bos van de PG Ouderkerk aan de Amstel, die dit beroep aannam.
Op 8 november werd als nieuwe predikant aan de PG Wognum c.a. verbonden ds Marianne Gaastra.
Op 15 oktober werd ds Marjan de Vries als nieuwe predikant verbonden aan de PG Huizen. Zij kwam van Naaldwijk.

Interview classispredikant
Een interview met de classispredikant is hier te lezen.

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen).
Deze keer over: Vandaag Inside

Orde van dienst 19 november

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk
Organist     : mevr. H. Muntjewerf

Welkom 
Lied 218: 1,2 en 3 
Stil gebed – Votum en groet
Lied 218: 4 en 5
Kyriëgebed
Glorialied 281: 1 t/m 10
Gebed bij opening van de schrift 
1e lezing Jesaja 48: 17 t/m 21
Lied 75: 1, 4 en 7
2e lezing Mattheus:  25: 31 t/m 46
Lied 913: 1 t/m 4 
Preek
Orgelspel
Lied 919: 1 t/m 4
gebeden
Lied 634
Zegen  (Na de zegen gezongen amen)

Collecte 19 november

 

Pastoraat Nederland. Met het oog op het einde

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde.
Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk.
De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat.
Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

Gedachteniszondag 26 november 2023

Op zondag 26 november is het gedachteniszondag.
In de dienst van die dag herdenken wij onze gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

We doen dat door in de dienst hun naam te noemen, hun familie kan dan desgewenst een kaars voor hen aansteken.
Ook wordt er een kaars aangestoken voor hen die niet werden genoemd, waarna de gemeente zelf ook kaarsjes kan aansteken voor hen die in ons hart zijn.

De dienst zal worden geleid door onze predikant, Ds. Edward Kooiman met muzikale ondersteuning.

We willen U allen graag uitnodigen voor deze dienst.

Otto Kisman , scriba

Orde van dienst 12 november

Thema van de dienst: Christus is geen achternaam

Voorganger: ds.Ton Zoutman
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk
Lector        : mevr. Coby Moens


INTREDE

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intredelied 287: 1, 2 en 5

Stil gebed

Groet en bemoediging:
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Hee
A: Amen
V: Ons houvast is God, de Eeuwige
A: Bron van leven en licht
V: Zijn liefde is er altijd.
A: Amen

Gebed op de drempel
V:
Eeuwige, U die wij nooit hebben gezien,
A: zie ons hier staan
V: Wij die van U hebben gehoord,
A: hoor Gij ons aan
V: Uw naam is dat Gij mensen helpt,
A: wees onze hulp
V: en dat Gij alles hebt gemaakt,
A: maak alles nieuw
V: en dat Gij ons bij name kent,
A: leer ons U kennen
V: die Bron van leven wordt genoemd,
A: doe ons weer leven
V: die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
A: wees hier aanwezig. Amen.

Kyriegebed, met na “Wij roepen U” gezongen acclamatie lied 367d

Lied van toenadering 377: 1, 2, 3 en 4


DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag en thema van de dienst: Christus is geen achternaam

Lied 322: 1, 2 en 3

Schriftlezingen:
Genesis 2: 4 t/m 7
2 Petrus 1: 3 t/m 4
Matteüs 16: 13 t/m 16

Lied 528: 1, 2 en 3

Uitleg en verkondiging

Lied 442: 1 en 2


GEBEDEN EN GAVEN

Het geschenk van de rabbi

Muzikaal intermezzo Prayer of the mothers: Yael Deckelbaum

Dankgebed , voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Bloemengroet

WEGZENDING en ZEGEN

Slotlied  316: 1 en 4

Zegen, met gezongen Amen