Orde van dienst donderdag 26 mei


Voorganger: ds. Laura Nagelkerke

Organist     : dhr. Ralf Nagelkerke

Welkom en mededelingen

Lied 666
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: u die uitstijgt boven deze aarde

A: bevestig ons bestaan
V: U die uw ogen over ons opslaat

A: dat wij u zoeken, in de hemel en op aarde.
V: zegen ons met de ruimte van  uw Geest

A: Amen
Lied 662: 1 en 3

Gebed
Lezing Lucas 24: 49 t/m 53
Lied 663
Overweging
Muziek
Gebeden, beantwoord met lied 368g  
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied 667: 1, 2 en 3
Zegen, als antwoord op de zegen lied810

 

Orde van dienst zondag 22 mei


Thema: Mijn vrede geef ik jullie.

 

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk

Welkom en mededelingen

Intochtslied 66: 1, 6 en 7
Groet en bemoediging

Lied 659 1, 4 en 6
Gebed om ontferming, beantwoord met lied301c
Glorialied 980
Gebed van de zondag

Lezing Joël 2: 21 t/m 24
Lied 67
Lezing Johannes 14: 23 t/m 29

Overweging
Muziek
Lied 1014: 1, 2 en 5
Gebeden

Stil gebed
Gezongen Onze Vader: lied 370
Bloemengroet en collectetoelichting

Slotlied 425
Zegen

 

Diaconiecollecte 22 mei

De Glind: opvang jongeren.

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen.
Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst.
In De Glind, dat ook wel ‘het Jeugddorp’ wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven.
Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. De Glind.

Nieuwe agenda gemeenteavond van 18 mei

Vanwege het feit dat het vrijwel zeker is dat ds. Laura Nagelkerke onze gemeente deze zomer gaat verlaten, heeft de kerkenraad besloten de agenda voor de gemeenteavond van 18 mei aan te passen ten opzichte van wat er in de Samenvaart is aangegeven.

Voor de pauze worden de financiële zaken behandeld en wordt er een korte toelichting gegeven over de gebouwendiscussie.
Na de pauze zal een evaluatie plaatsvinden over de afgelopen jaren en wellicht een vooruitblik naar de toekomst.

Orde van dienst zondag 15 mei


Thema:  Een nieuw gebod?!

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke
Organist     : Ralf Nagelkerke

Welkom en mededelingen

Intochtslied 655: 1, 2 en 3
Groet en bemoediging
Lied 655: 4 en 5
Gezongen kyrie en gloria lied 299e
Gebed van de zondag

Lezing: Deuteronomium 6: 1 t/m 9
Lied 320: 1, 2, 3 en 5
Lezing: Johannes 13: 31 t/m 35
Lied  754
Overweging
Muziek
Lied 657: 1, 3 en 4
Gebeden
Stil gebed
Onze Vader
Bloemengroet en collectetoelichting
Slotlied 654: 1, 4 en 6
Zegen

Orde van dienst zondag 8 mei

Orde van dienst 8 mei 2022
Dienst van Schrift en Tafel


Thema: Bent u nu de Messias of niet?


Voorganger: Ds. Laura Nagelkerke
Organist     : Ralf Nagelkerke

Welkom en mededelingen

Intochtslied 287: 1 en 2
Groet en bemoediging
Lied 287: 3 en 4
Gebed van ontferming
Glorialied 652
Gebed van de zondag
Lezing Johannes 10: 22 t/m 30
Lied 653 1, 2, 5 en 7
Overweging: ‘ Als u de Messias bent, zeg het dan ronduit’
Muziek
Dank- en Voorbeden
Stil gebed
Tafellied 387: 1, 2, 4 en 5
V: De Heer zij met U
A: Ook met u zij de Heer
V: De harten omhoog!
A: als bloemen naar de zon
V: Brengen wij dank aan de Heer onze God
A: Want Hij is onze dank waard
Tafelgebed 403d
Breken en delen, onderwijl klinkt muziek
Dankgebed
Slotlied 650: 1, 2 en 7
Zegen

Diaconiecollecte 8 mei

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien.
Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren – Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd – elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op.
Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vak training, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of air hockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.
Met uw bijdrage steunt u wereld diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Beiroet.

Avondmaalscollecte 8 mei

Voldoende eten in Rwanda

In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw.
Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens.
Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners.
Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boerengezinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen.
Zij kunnen hun gezinnen beter voeden en verdienen voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.

 Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Rwanda.

 

 

Orde van dienst Witte Donderdag


Thema: Nabij

 

Voorganger: Ds. Laura Nagelkerke
Organist     : Ralf Nagelkerke

Intredelied 67: 1 en 3
 

3 De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Inleiding op de dienst: Nabij
Lied 393

2 Gij deelt met mij de laatste nacht
en breekt tot alles is volbracht;
En dit is het genadebrood,
Gij hebt mij lief tot in de dood;
en dit is de genadewijn;
Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn.

Gebed
Lezing
Exodus 12: 1 t/m 11
Lied 816: 1,2 en 4

2 Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

4 Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van alle dwang bevrijd,
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Lezing Lucas 22: 1 t/m 27
Inleiding op de Tafelviering
Tafellied 395: 1, 2 en 4


2
Op die avond van het paasfeest
Heeft Hij zelf ons uitgelegd,
Dat het brood ons werd gegeven
Als een teken van zijn leven
Dat Hij uitdeelt aan zijn mensen
Dat heeft Hij gezegd.
Refrein

4 Op die avond toen de beker
Werd gezegend door de Heer
Zei Hij: wat jullie misdeden
Dat is nu voorgoed verleden,
Je mag leven van vergeving
Nu en telkens weer.
Refrein

Tafelgebed
Lied 405: 1

Tafelgebed
Breken en delen onderwijl zingen we lied 568a

Dankgebed
lezing Lukas 22: 39
We verlaten de kerk in stilte