Diaconiecollecte 10 december

Adventscollecte Kerk in Actie
Kinderen in de knel
Myanmar – Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst

Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht.
In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing.
Kinderen zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico’s op uitbuiting en misbruik groter.
Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.

Orde van dienst zondag 1 oktober

Voorganger: ds. Henk Koolhaas. Aalsmeer.
Organist     : mevr. Thilly Faas

ORDE VAN DIENST (NLB  en NBV21)                                       

Welkom en mededelingen

Opening > psalm 105: 1, 10 en 15 (Loof God de Heer, en laat ons blijde)

Stil gebed

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer; 
A; Amen
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en het werk van zijn handen niet loslaat

Lied 753: 1, 2 en 3 (Er is een land van louter licht)
Kyriegebed  753: 4, 5 en 6 (Maar ach de stervelingen staan)

Richtlijnen  psalm 24 : 2 en 3 (Wie is de mens die op zal gaan)

Gebed  670 : 1, 3 en 6 (Kom, Schepper God, o Heilige Geest),

Lied 422 : 1, 2 en 3 (Laat de woorden die we hoorden)

1e lezing Numeri 10 : 29 t/m  36

Lied 655: 1, 2, 3, en 4  (Zing voor de Heer een nieuw gezang!)

2e lezing Efeze 3 : 13 t/m 21 

Lied 364 : 1, 2 en 5 (Hoor Gij ons aan!)

Preek ‘Ga mee” 

Lied 825: 1, 3 en 4 (De wereld is van Hem vervuld,)

Gebed

Slotzang lied  654 : 2, 4 en 6 (Maar wij verkozen ’t duister meer)

Uitzending en zegen

Lied425 (Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen)

Orde van dienst 24 september (Startzondag)

Voorganger: ds. Helene Perfors
Organist     : dhr. Rene Sytsma

Thema:  “Hoop die blijft”

Welkom en mededelingen

Intochtlied psalm 122: 1 en 3

Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer
Allen:            Amen

Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:            en het werk van zijn handen niet loslaat.

Psalm 122a kyrie en gloria 

Gebed van de zondag

Zingen: Alles wacht op U vol hoop! (zanggroep)

Lezing: Jona 3

Lied 155: 1 t/m 5

Lezing: Marcus 10: 23 t/m 27

Lied 155: 6 t/m 9

Gedicht – Nieuw
Die nieuwe wereld, die komt anders
dan wij dachten en hoopten.
Zij komt met droogte wolven overstroming
aardbevingen brandende wouden,
luchtlagen verzadigd van CO2
misbruikte kinderen liegende kerken
met wreed getwitter in smoking
naakt in vernedering komt zij.
En wij aanschouwen en omhelzen haar,
zijn in haar. Niet wetend hoe verder.
Wij zullen stilte zingen, oefening
in solidariteit en volharding.
Wij zijn, zeg maar, van geloof hoop en liefde
deze drie – de grootste is de liefde.

Overweging

Muziek

Lied Het lied van Micha  “in het laatste van de dagen zal het zijn”  (zanggroep)

Dank- en voorbeden
respons na het ‘zo bidden wij’: lied 367

Bloemengroet

Dienst van de Tafel

Vredegroet
V: de vrede van de Heer zij met u
A: OOK MET U ZIJ DE VREDE VAN DE HEER

We wensen elkaar de vrede van Christus toe

Tafelgebed:
V: verheft uw harten
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
V: Laten wij danken de Heer onze God
A: HIJ IS ONZE DANK WAARDIG

…vervolg tafelgebed
Als wij dan eten van dit brood en drinken van deze wijn
gedenken we zijn dood en vieren we zijn opstanding
Maranatha

…vervolg tafelgebed:
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot u, o God, met dit brood en deze beker en wij bidden u: gedenk hem die zich voor ons heeft gegeven en aanvaard het teken van onze toewijding, laat zijn Geest ons bezielen, dat wij elkaar nabij zijn en staande houden als een levend bewijs dat liefde bestaan kan, dat hoop doet leven en dat geloof niet uitgestorven is.
Zo houden wij uw naam hoog, zo danken wij u God, omdat u liefde bent, door Jezus, die ons heeft leren bidden: Onze Vader…

Tafellied : gezongen door kwintet
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven?
En is die weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

Uitdelingswoorden

Delen van brood en wijn/druivensap

Lied ‘Moge het delen van dit brood” tijdens de rondgang

Dankgebed

Slotlied 425
Zegen uit Iona
Moge God die erbij is als de zon opgaat en ondergaat en als je de zee oversteekt, onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is als je zit en als je staat, je met liefde omringen en je
bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent en de plaatsen waar je uitrust bij je zijn in je taak op aarde, het goede nieuws zijn dat je deelt en je op de eeuwige weg leiden.
Amen.

Bij de zegen: (zanggroep)
Gij levende  eerste en laatste, moeder  vader God onspreekbaar boven onze woorden uit.
Zegen uw mensen die hier nu zijn en al uw mensen waar ook ter wereld,
Doe lichten over ons uw Aangezicht en geef ons vrede.