Orde van dienst 29 oktober

Thema: Alles staat klaar……..!

Voorganger: ds. C. Corporaal
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats

Intochtslied  psalm 93: 1 en 2

Groet
V:   Genade zij u en vrede van God onze Vader
      en van Jezus Christus, de Heer.
A:  Amen

Bemoediging
V:   Onze hulp is in de Naam van de Heer
A:   die hemel en aarde gemaakt heeft
V:   die trouw houdt tot in eeuwigheid
A:   en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 93: 3 en 4

Inleidend

Gebed om ontferming, beantwoord met lied 301k
(telkens eerste deel van de regel solo door voorganger, dan telkens allen)

Glorialied 304 

Gebed bij de opening van de Schrift

Inleidend lezingen

1ste lezing  Jesaja 25: 1 t/m 9

Lied 321: 1 en 2

2de lezing  Mattëus 22: 1 t/m 14

Lied 321: 3, 4 en 6

Verkondiging

Een moment stilte

Orgelspel 

Lied 96a

Gebeden, beantwoord met lied 16b  (in het Nederlands)
Stil gebed en het Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 969

Heenzending en zegen

E-flits – oktober 2023Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een Eflits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  

Gemeentebezoeken
Ook deze maand weer veel gemeentebezoeken: 5 oktober in de Noorderkerk in Amsterdam, 10 oktober in de Nieuwe Kerk van de HG Huizen, 12 oktober Ransdorp-Holysloot, 19 oktober de Morgensterkerk in Hilversum, 1 november Muiderberg en 2 november Muiden. Zin aan!


Roadshow – de classis komt naar je toe
In dit nieuwe seizoen bezoeken wij als breed moderamen van de classis alle ringen in Noord-Holland.

Vrijwel alle gemeenten hebben immers te maken met een tekort aan ambtsdragers.
Toch willen wij niet dat gemeenten maar eindeloos samengaan en zo steeds grotere eenheden gaan vormen.
De kerk moet dichtbij de mensen blijven. 
Bestuurlijk samenwerken kan dan oplossingen bieden.
Gemeenten blijven zelfstandig, met eigen geld, een eigen gebouw en eigen diensten, maar werken bestuurlijk samen.

Hierover gaan wij met alle gemeenten in gesprek.
17 oktober: ring Noordkop in Schagen
6 november: ring Haarlem in Velserbroek
30 november: ring West-Friesland in Hoogkarspel
24 januari: ring Hilversum, locatie nnb
12 februari: ring Hoofddorp in de Open Hof te Aalsmeer
4 maart: ring Waterland in Purmerend (onder voorbehoud)
3 april: ring Zaanstreek in Oostzaan (onder voorbehoud)
22 april; ring Amsterdam in Ouderkerk aan den Amstel (onder voorbehoud)
Alle kerkenraden worden dringend verzocht aanwezig te zijn.
Dat klinkt een beetje streng, maar de zorg speelt ook in elke gemeente. We kunnen en mogen daarvan niet wegkijken.
We beginnen de avond om 18.00 met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.
Een inspirerende avond die je niet wilt missen!

Jaarverslag classis
Elk jaar schrijft de scriba van de classicale vergadering een jaarverslag.

Ook dit jaar heeft onze scriba Tineke van Alphen weer een prachtig verslag geschreven.
Informatief, maar ook vrolijk van toon. Hier te vinden!

Website classis
Voor de kenner al jaren in gebruik, maar we merken ook: voor lang niet alle gemeenten bekend.

Daarom vestigen wij graag de aandacht op de website van de classis.
Wij vinden het vooral jammer dat nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de website om als gemeenten elkaar van activiteiten op de hoogte te stellen.
Je kunt hier kijken.
En je kunt de activiteiten van je gemeenten door geven aan de webmaster (osborne.stewart@gmail.com)

of aan de scriba
().
Die zetten het graag op de website.

Drugspastoraat Amsterdam
Recent bracht ik een bezoek aan onze collega Zwanine Siedenburg, die werkzaam is als drugspastor in Amsterdam.
Een ontroerende vorm omzien naar ‘de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters’ in wie wij naar Jezus zelf omzien (Mattheus 25).
Graag beveel ik dit bijzonder kerkenwerk van harte bij alle gemeenten aan.
Kijk eens op de website van het Drugspastoraat.
En kijk ook eens naar het bijzondere project Walk of life. Hier is meer te vinden.
Als de diaconie iets kan missen …

Training uitvaarten leiden
In veel gemeenten zijn al gemeenteleden die een cursus hebben gevolgd voor het lieden van uitvaarten.

Bij de PG Weesp-Driemond staan er ook een paar mensen klaar, maar men zoekt nog aanvulling om een cursus voor totaal 8 gemeenteleden te kunnen organiseren.
Die kan dan ook dicht bij huis worden gehouden.
Wie mee wil doen, kan zich melden bij een van de beide predikanten van Weesp-Driemond,
ds. Berit Bootsma: beritbootsma@kpnmail.nl

NBG webinars over slavernijverleden
In dit herdenkingsjaar van het slavernijverleden organiseert het NBG drie bijeenkomsten rond dit thema.

Centraal staat maatschappelijke en geestelijke bevrijding vanuit het Bijbelse visioen van vrijheid. 
De webinars zijn interactief en worden gehouden op maandagochtend van 10 tot 11 uur.
Data: 30 oktober (Exodus), 6 november (Jezus), en 13 november (Filemon).
Deelname is gratis, vooraf aanmelden is noodzakelijk, en kan hier.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor

Heiloo en Limmen: predikant 32 uur
Uitgeest/Akersloot en Egmond: predikant 40 uur
Zaandam: predikant 36 uur

Personalia
Aangenomen; het beroep dat de PG Naarden uitbracht op ds Evert Jan van Katwijk te Nederhorst den Berg

Aangenomen: het beroep dat de PG IJmuiden-Oost/Velsen-Zuid (Engelmunuskerk) uitbracht op ds Regina Davelaar, wonend te Amsterdam.

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen). Deze keer over: Toekomst

De Eflits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 5, nr. 8 (oktober 2023)

Orde van dienst zondag 15 oktober

Voorganger: ds. Noeme Visser
Organist     : dhr. Bauke klootwijk

Welkom en mededelingen

Intochtslied 280: 1, 2 en 7

Stil gebed

GROET
Voorganger: Genade zij u en vrede van God
                      onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen: Amen

BEMOEDIGING
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen : en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 119: 16, 17 en 18

Inleidende woorden

Gebed om ontferming
We vervolgen ons kyriegebed met een kyrielied 745: 2 en 4

Lied 867 (Glorialied)

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

OT Lezing Jesaja 25: 1 t/m 9 (God maakt een nieuw begin.)
1 HEER, u bent mijn God.
Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven.
Want wonderbaarlijk zijn uw daden,
u hebt uw beleid sinds mensenheugenis
trouw en betrouwbaar uitgevoerd.
2 Hun stad hebt u tot een bouwval gemaakt,
hun versterkte vesting tot een ruïne;
het bolwerk van barbaren is geen stad meer,
nooit zal ze worden herbouwd.
3 Daarom zal het gewelddadige volk u eren,
de stad van wrede volken ontzag voor u tonen.
4 U was een toevlucht voor de zwakken,
een toevlucht voor de armen in hun nood,
beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte.
Want het woeden van die wrede volken
is als een stortbui tegen een muur,
5 als hitte in een dorre streek.
U doet het barbaarse gejoel verstommen,
u tempert de triomf van tirannen,
zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert.
Het feestmaal op de Sion
6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
7 Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
8 Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
de HEER heeft gesproken.
9 Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
Hij is de HEER, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’
10 De hand van de HEER rust op deze berg,
maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt,
zoals stro in mest wordt getreden;

Lied 451: 1, 2 en 3.

Evangelielezing Mattheus 22: 1 t/m 14

1 Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis:
2 ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
3 Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen.
4 Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’”
5 Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.
6 De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen.
7 De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.
8 Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden.
9 Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.”
10 De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd.
11 Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had,
12 en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen.
13 Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. 14 Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’

Als acclamatie 339a

Overweging

Orgelspel

Lied 992

GEBEDEN EN GAVEN

DANKZEGGING en VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER
Telkens na ‘Zo bidden wij U Heer’: lied 368j

Bloemengroet

Slotlied: 416

ZEGEN gevolgd door 3x gezongen ”Amen”.

Orde van dienst zondag 8 oktober

THEMA: LICHT VOOR DE ANDER

Psalm van intocht lied 19: 1 en 2

Groet:
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van zijn zoon
     Onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest
A: Amen        

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 19: 4

Gebed om ontferming

Lied 43: 3, 4 en 5

Gebed van de Zondag

Eerste lezing Jeremia 31: 10 t/m 17

Lied  176: 1, 2, 3 en 4

Evangelielezing Mattheus 25: 1 t/m 13 

Lied 751

Preek

Lied 801: 1/m 4

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Slotlied 451: 1, 2, 3 en 5

Zegen

Antwoord gemeente:  Lied 423

Diaconiecollecte 8 oktober

Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw.
Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden.
Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij.
Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere landbouwtechnieken.
Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp.
Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Rwanda

Orde van dienst zondag 1 oktober

Voorganger: ds. Henk Koolhaas. Aalsmeer.
Organist     : mevr. Thilly Faas

ORDE VAN DIENST (NLB  en NBV21)                                       

Welkom en mededelingen

Opening > psalm 105: 1, 10 en 15 (Loof God de Heer, en laat ons blijde)

Stil gebed

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer; 
A; Amen
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en het werk van zijn handen niet loslaat

Lied 753: 1, 2 en 3 (Er is een land van louter licht)
Kyriegebed  753: 4, 5 en 6 (Maar ach de stervelingen staan)

Richtlijnen  psalm 24 : 2 en 3 (Wie is de mens die op zal gaan)

Gebed  670 : 1, 3 en 6 (Kom, Schepper God, o Heilige Geest),

Lied 422 : 1, 2 en 3 (Laat de woorden die we hoorden)

1e lezing Numeri 10 : 29 t/m  36

Lied 655: 1, 2, 3, en 4  (Zing voor de Heer een nieuw gezang!)

2e lezing Efeze 3 : 13 t/m 21 

Lied 364 : 1, 2 en 5 (Hoor Gij ons aan!)

Preek ‘Ga mee” 

Lied 825: 1, 3 en 4 (De wereld is van Hem vervuld,)

Gebed

Slotzang lied  654 : 2, 4 en 6 (Maar wij verkozen ’t duister meer)

Uitzending en zegen

Lied425 (Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen)

Wie o wie heeft voor ons spullen???

Samen met Erzsébet hebben we weer plannen bedacht voor het nieuwe seizoen van de  Minivaart!

Omdat het komende seizoen “de verhuizing” een belangrijke plek gaat innemen in onze gemeente, willen wij het met de Minivaart hebben over “je vertrouwde plek verlaten”!
Wat daar allemaal bij komt kijken wanneer je moet vluchten en alles of iedereen moet achterlaten!

Dit doen wij natuurlijk op een kindvriendelijke manier, maar hebben we uw hulp bij nodig.

Wij zijn op zoek naar 2 “lappenpoppen” van ongeveer 120 cm lang. Het gaat om een jongens- en een meisjespop! Misschien is er wel iemand die de poppen voor ons wil maken??

Daarnaast willen we graag de ruimte weer inrichten wat goed bij het thema past.
Dus zijn we op zoek naar rubberboten. Mogen best klein zijn, dan gebruiken we er een paar.
Ze gaan niet echt in het water hoor!

Ook willen we graag zwemvesten lenen en roeispanen.
En heeft u ze tussendoor zelf nodig, dan kan dat hoor!

Alvast bedankt!

Groeten Monique, Mirjam, Anneke, Paul en Hennie (0628696891)

E-Flits september 2023 

E-flits – september 2023

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.

Tweede periode classispredikant van 5 jaar
Op 1 september 2018 begon ik als classispredikant. Die benoeming was voor 5 jaar en liep dus recent af.
Ik prijs mijn gelukkig dat de classicale vergadering mij eerder dit jaar voor een tweede (en overigens ook laatste, de kerkorde schrijft maximaal 10 jaar voor) periode heeft benoemd.
Classispredikant zijn is een pittige maar ook mooie taak, die ik voor mezelf altijd omschrijf als: met gemeenten meedenken over hoe we in deze tijd kerk kunnen zijn. Een kort en helder artikel over de taken van een classispredikant is hier te vinden.
Sinds een paar dagen ben ik dus aan mijn tweede periode bezig, en ik zie daar naar uit.
Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe antwoorden en andere vormen. Ik ben daarvoor ook graag de komende 5 jaar beschikbaar.
Aarzel niet om me te vragen mee te denken!

Gemeentebezoeken
Het seizoen begint weer en dus staan er ook weer gemeentebezoeken in de agenda.
Op 5 september is Diemen aan de beurt en op 19 september volgt Edam.
Op 26 ben ik bij de GK in Broek op Langedijk en tot slot op 5 oktober in de Noorderkerk in Amsterdam. Mooie bezoeken om het jaar mee te beginnen!


Roadshow – de classis komt naar je toe: 21 september ring Alkmaar
In dit nieuwe seizoen bezoeken wij als breed moderamen van de classis alle ringen in Noord-Holland.
Vrijwel alle gemeenten hebben immers te maken met een tekort aan ambtsdragers.
Toch willen wij niet dat gemeenten maar eindeloos samengaan en zo steeds grotere eenheden gaan vormen.
De kerk moet dichtbij de mensen blijven. Bestuurlijk samenwerken kan dan oplossingen bieden.
Gemeenten blijven zelfstandig, met eigen geld, een eigen gebouw en eigen diensten, maar werken bestuurlijk samen.
Hierover gaan wij met alle gemeenten in gesprek.

21 september: ring Alkmaar in Heiloo

17 oktober: ring Noordkop in Schagen

6 november: ring Haarlem in Velserbroek

30 november: ring West-Friesland in Hoogkarspel

De overige ringen volgen in 2024. Alle kerkenraden worden dringend verzocht aanwezig te zijn.
Dat klinkt een beetje streng, maar de zorg speelt ook in elke gemeente. We kunnen en mogen daarvan niet wegkijken.
We beginnen de avond om 18.00 met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.
Een inspirerende avond die je niet wilt missen!

 Classicale vergadering
Op 13 september is er weer een classicale vergadering in Landsmeer.
Op de agenda staan onder andere de opheffing van de GK Krabbendam, consideraties en de jaarverslagen van de classis en van de classispredikant. 

Edam en Volendam samen verder
Op 23 juli hebben ze het gevierd, met een dienst die begon in de Grote kerk van Edam en die eindigde in het Stolphoevekerkje van Volendam.
Beide gemeenten gaan samen verder als één Protestantse Gemeente Edam-Volendam.
Wij wensen hun geluk met het afronden van het traject van samengaan en veel zegen op hun huwelijk!

Interview Rachelle van Andel
Een mooi interview met onze collega Rachelle van Andel (predikant Vrijburg, Amsterdam) is hier te lezen.

Training vertrouwenspersonen
Veel gemeenten hebben al (een) vertrouwensperso(o)n(en).
Nog blijer zijn wij als classis dat gemeenten ook vaak samen vertrouwenspersonen aanstellen, soms in ringverband.
Natuurlijk moeten zij ook getraind worden. Voor alle informatie over en aanmelding voor die trainingen, klik hier.

Drie nieuwe classispredikanten
Een classispredikant wordt benoemd voor 5 jaar, daarna is nog eenmaal een periode voor 5 jaar mogelijk (zie boven).
Voor 3 van mijn collega’s was – omdat zij in de buurt kwamen van hun pensioengerechtigde leeftijd) – dit het moment om te stoppen met hun werk als classispredikant.
Wij zwaaien uit: Wim Beekman (classis Friesland), Jaap van Beelen (Gelderland Zuid en Oost) en Julia van Rijn (Zuid-Holland Noord.
Samen waren wij pioniers in het classispredikantschap. Met weemoed nemen wij afscheid.
Gelukkig mogen er ook drie nieuwe collega’s verwelkomd worden.
Dat zijn: Mark van Pelt (Zuid-Holland Noord), Riemer Praamsma (Friesland) en Ada Rebel Gelderland Zuid en Oost.
Wij zien uit naar hun komst!

PThU-onderzoek De Digitale Kerk
Veel gemeenten zijn sinds Corona aan het streamen geslagen. Sommigen zien daarin kansen voor de kerk, anderen zijn sceptischer.
Om een goed beeld te krijgen van wat er op dit gebied allemaal gebeurt en van daaruit te kijken of en hoe er kansen zijn voor de kerk, voert onze eigen PThU (in samenwerking met buitenlandse partners) een groot onderzoek uit. Input van gemeenten is daarbij essentieel.
Kijk daarom eens hier en doe op welke manier dan ook mee aan het onderzoek.

Collecte kinderen in Oekraïne
Van 20 tot en met 25 november 2023 is de landelijke collecteweek van Kerk in Actie. De opbrengst is bestemd voor kinderen in Oekraïne.
Kerk in Actie zoekt hiervoor collectanten en coördinatoren om in heel Nederland te collecteren.
Ik heb het zelf een aantal malen gedaan, een prachtige ervaring! Aanmelden kan
hier. Niet twijfelen, maar doen!Personalia
Conny Bakhuis werd beroepen door de HG Bennebroek. Zij nam het beroep aan er werd op 9 juli aan de gemeente verbonden.
Conny blijft daarnaast werkzaam in de PG Abbenes en als voorzitter van het classicale college voor de visitatie.
Aangenomen: het beroep uitgebracht door Wognum c.a. op ds Marianna Gaastra te Nijenslee-Vledder

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier. Deze keer over: Ik wil eraf.

Orde van dienst 24 september (Startzondag)

Voorganger: ds. Helene Perfors
Organist     : dhr. Rene Sytsma

Thema:  “Hoop die blijft”

Welkom en mededelingen

Intochtlied psalm 122: 1 en 3

Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer
Allen:            Amen

Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:            en het werk van zijn handen niet loslaat.

Psalm 122a kyrie en gloria 

Gebed van de zondag

Zingen: Alles wacht op U vol hoop! (zanggroep)

Lezing: Jona 3

Lied 155: 1 t/m 5

Lezing: Marcus 10: 23 t/m 27

Lied 155: 6 t/m 9

Gedicht – Nieuw
Die nieuwe wereld, die komt anders
dan wij dachten en hoopten.
Zij komt met droogte wolven overstroming
aardbevingen brandende wouden,
luchtlagen verzadigd van CO2
misbruikte kinderen liegende kerken
met wreed getwitter in smoking
naakt in vernedering komt zij.
En wij aanschouwen en omhelzen haar,
zijn in haar. Niet wetend hoe verder.
Wij zullen stilte zingen, oefening
in solidariteit en volharding.
Wij zijn, zeg maar, van geloof hoop en liefde
deze drie – de grootste is de liefde.

Overweging

Muziek

Lied Het lied van Micha  “in het laatste van de dagen zal het zijn”  (zanggroep)

Dank- en voorbeden
respons na het ‘zo bidden wij’: lied 367

Bloemengroet

Dienst van de Tafel

Vredegroet
V: de vrede van de Heer zij met u
A: OOK MET U ZIJ DE VREDE VAN DE HEER

We wensen elkaar de vrede van Christus toe

Tafelgebed:
V: verheft uw harten
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
V: Laten wij danken de Heer onze God
A: HIJ IS ONZE DANK WAARDIG

…vervolg tafelgebed
Als wij dan eten van dit brood en drinken van deze wijn
gedenken we zijn dood en vieren we zijn opstanding
Maranatha

…vervolg tafelgebed:
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot u, o God, met dit brood en deze beker en wij bidden u: gedenk hem die zich voor ons heeft gegeven en aanvaard het teken van onze toewijding, laat zijn Geest ons bezielen, dat wij elkaar nabij zijn en staande houden als een levend bewijs dat liefde bestaan kan, dat hoop doet leven en dat geloof niet uitgestorven is.
Zo houden wij uw naam hoog, zo danken wij u God, omdat u liefde bent, door Jezus, die ons heeft leren bidden: Onze Vader…

Tafellied : gezongen door kwintet
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven?
En is die weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

Uitdelingswoorden

Delen van brood en wijn/druivensap

Lied ‘Moge het delen van dit brood” tijdens de rondgang

Dankgebed

Slotlied 425
Zegen uit Iona
Moge God die erbij is als de zon opgaat en ondergaat en als je de zee oversteekt, onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is als je zit en als je staat, je met liefde omringen en je
bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent en de plaatsen waar je uitrust bij je zijn in je taak op aarde, het goede nieuws zijn dat je deelt en je op de eeuwige weg leiden.
Amen.

Bij de zegen: (zanggroep)
Gij levende  eerste en laatste, moeder  vader God onspreekbaar boven onze woorden uit.
Zegen uw mensen die hier nu zijn en al uw mensen waar ook ter wereld,
Doe lichten over ons uw Aangezicht en geef ons vrede.