Orde van dienst 21 januari

Voorganger: ds. Helene Perfors
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk

Thema: Geroepen

Welkom en mededelingen

Intochtslied psalm 67 vers 1 en 2

Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen: Amen

Bemoediging
Voorganger:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 217: 1 t/m 4

Gebed om ontferming, beantwoord met lied 301k
(voorganger zingt I, gemeente zingt II)

Glorialied 304 geheel

Gebed van de zondag

Lezing 1 Samuel 3:1 t/m 10

Lied psalm 63 vers 1 en 3

Lezing Marcus 1:14 t/m 20

Lied 316 vers 1 en 4

Overweging

Muziek

Lied 531 geheel

Gebeden, beantwoord met lied 367e/Stil gebed/Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 654 vers 1, 5 en 6

Zegen, afgesloten met een driemaal gezongen amen

Orde van dienst 14 januari

1ste zondag na Epifanie 

Voorganger: ds. C. Corporaal
Organist     : mevr. Tilly Faas

Thema: Kennen en niet-kennen….bekennen.

 

Welkom

Intochtlied 518 vers 1

Groet

Bemoediging

Lied 518 vers 4

Inleidend

Gebed om ontferming

Glorialied 527

Gebed bij de opening van de Schrift
aansluitend lied 333

1ste lezing Jesaja 42 vers 1-6

Zingen lied 459 vers 1, 2,  3 en 4

2de lezing Johannes 1 vers 19-34

Zingen lied 528 vers 1, 2 en 3

Verkondiging

Stilte

Orgelspel

Zingen lied 858

Gebeden, stil gebed en Onze vader

Bloemengroet

Slotlied 362 vers 1 en 2

Heenzending en zegen

Diaconiecollecte 14 januari

Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht.
Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is.
Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland.
Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd.
Kerk in Actie ondersteunt organisaties die mensen op de vlucht opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.
Via het programma Noodhulp helpt Kerk in Actie gestrande vluchtelingen in Griekenland.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna
rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Griekenland.

Orde van dienst 7 januari


Thema: Goede voornemens… Hoe goed moet je zijn?

Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist     : ds. Henny v/d Kraats

Welkom en mededelingen

Intredelied 276: 1 en 2

Moment van stilte

Groet, bemoediging en drempelgebed

V-De genade van de Heer is met u
A: OOK MET U IS DE GENADE VAN DE HEER
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: In Zijn naam zijn we hier bij elkaar
Zijn aanwezigheid zoeken wijSchepper, Bevrijder, Bron van het leven, misschien wel te groot voor al onze woorden
Zijn aanwezigheid zoeken wij in muziek, in stilte, in taal en symbolen.
Gij die gezegd hebt ik zal er zijn
A: WEES HIER AANWEZIG.
V-Doe ons herademen in Uw ontferming, Roep ons in het licht van uw genade, opdat wij leven tot Uw eer.
A: AMEN

Gebed bij deze zondag

Lied 119: 1 en 2

Waar het vandaag over gaat…

Schriftlezing 1 Marcus 10: 17 t/m 18
Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’
Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God.

Schriftlezing : Romeinen 3: 10 t/m 12:
Gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.

Lied 825: 1 en 3

Overweging

Lied 833: (3x)

Dankzegging en voorbeden

Nodiging

Inleidend  lied 653: 2 en 5

Vredegroet

V: De vrede van de Heer zij met u

A: OOK MET U ZIJ DE VREDE VAN DE HEER

We wensen elkaar de vrede van Christus toe

Tafelgebed
V: Verheft uw harten
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
V: Laten wij danken de Heer onze God

A: HIJ IS ONZE DANK WAARDIG

Vervolg Tafelgebed…

uitlopend op de instellingswoorden van Jezus…

V: Als wij dan eten van dit brood en drinken van deze wijn gedenken we zijn dood en vieren we zijn opstanding.
A: MARANATHA
V: Wij bidden het gebed dat Jezus ons leerde…

: ONZE VADER…Tafellied: 381: 2 en 5

Uitdelingswoorden en delen van brood en wijn/druivensap

Woorden van dank

Slotlied 791: 1, 2, 4 en 5

Wegzending en zegen  (Gezongen: amen)

Diaconiecollecte 7 januari

Voedselbank Kop van Noord

In november 2005 begonnen enkele vrijwilligers met het verstrekken van de eerste 5 voedselpakketten per maand in en rond Anna Paulowna.
Het voedsel werd bij elkaar gebracht door mensen uit de kerken.
Nu geeft zij wekelijks ca. 160 voedselpakketten uit in   Gemeenten, te weten:
Hollands Kroon (Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en Niedorp) en Schagen ( Schagen, Zijpe en Harenkarspel).
Gemiddeld 68 vrijwilligers werken mee om het voedsel in te pakken, op te halen, weg te brengen en uit te delen.
De Voedselhulp is niet structureel maar meestal eerst voor 3 tot 6 maanden, waarna de hulp steeds weer verlengd kan worden met 3 maanden tot maximaal een periode van 3 jaar.
Uitzonderingen hierop behoren tot de mogelijkheden.
De Voedselbank hoopt dat u aangesproken bent door dit project.
Al het voedsel dat zij krijgen komt van bedrijven, winkels, particuliere acties, e.d.
In de meeste gevallen is dit overschot van voedsel dat anders wordt doorgedraaid of weggegooid maar waar niets aan mankeert en dat niet over de houdbaarheidsdatum heen is.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna
Paulowna,
rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Voedselbank

Avondmaalcollecte 7 januari

Avondmaalcollecte-Artsen zonder Grenzen
Waar de nood het hoogst is, zijn onze teams om hulp te bieden.
Mensen die getroffen zijn door natuurrampen, ziekte-uitbraken of conflicten, kunnen bij ons terecht voor medische zorg.
Ook spreken we ons actief uit als we onrecht tegenkomen.
Met ruim 65.000 hulpverleners in meer dan 70 landen komen we in actie voor iedereen die dat nodig heeft.
Vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam coördineren we hulpprojecten in ruim 30 landen.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr.
NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Arts

Orde van dienst 1 januari

Voorganger: ds. Johan Moens
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats

Stilte

Lied159b

Lezing Lucas 2: 25 t/m 32

Lied 93: 1 en 4

Lezing Filippenzen 2: 1 t/m 11

Lied 146c: 1, 6 en 7

Gedachte Etty Hillesum

Gebeden
Stil gebed
Onze Vader

Lied 19: 1 en 2

Zegenbede

Orde van dienst 31 december

Voorganger : ds. Willemien Keuning
Organist      : dhr. Henny v/d Kraats

Welkom en mededelingen

Lied 494: 1 en 2

Eerste woorden
V       Onze hulp is de naam van de Ene die sprak: er zij licht
         en het werd licht
          die zag dat het goed was
A        Gezegend het werk van zijn handen.

V       Vriendschap en vrede
         van God – Ik zal er zijn
         van Jezus – hebt elkander lief
         door  zijn Geest
         die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde
A       Amen

Lied 494: 3

Psalmengebed 90

Lied 90a: 1, 2 , 3 en 4

Lezing Exodus 17: 8 t/m 16 en Numeri 14: 41 t/m 45

Lied 1001: 1

Lezing Lucas 2: 46 t/m 55 (Lector)

Lied 1001: 2 en 3

Overweging

Stilte

Muziek

Gebeden
Stilte
Onze Vader: lied 369b

Bloemengroet

Lied 818: 1


Zending en zegen,
beantwoord met lied 818: 2

Orde van dienst 25 december

Voorganger; ds. G. van Reeuwijk
Organist     : mevr. Tilly Faas. 
M.m.v, muziekvereniging Breez’ Harmony

Thema: Kerst en wat gaan we daarna anders doen? 

Voor de dienst orkest
Rudolf around the world

A carol celebration 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  474 (Looft God…. )

Groet  
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
 
                    en van Jezus Christus de Heer.
 
Allen:           
Amen 
Bemoediging
 
Voorganger:
Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:
            die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger:
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:
            en het werk van zijn handen niet loslaat. 

 Lied 478 (Komt verwondert u hier mensen…) 
 
Gebed
 

Lezing Filipenzen 2: 5 t/m 11 (Lector?)

Lied 486 (Midden in de winternacht) 
 
Lezing Lucas 2: 8 t/m 20 (Lector ?
)

Orkest en zangeres: Mary did you know? 

Overweging
 

Orkest: English Christmas Festival 

Lied  481 (Hoor de engelen zingen de eer….
)

Dankgebed
Stil gebed 
Onze Vader  

Bloemengroet  

Slotlied  482 (Er is uit werelds duistere wolken…..
)

Zegen, afgesloten met een drie maal gezongen amen 

Diaconiecollecte 25 december

Kerstcollecte
Kinderen in de knel; In actie voor kinderen in Oekraïne

Vallen, opstaan en weer doorgaan.
De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig.
Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst.
Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land.
Wij helpen hen graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen.

Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen.
Met voedsel. Met gebouwen zodat ze naar school kunnen gaan.
En met psychosociale hulp om trauma’s te voorkomen of te beperken.
Bouw je mee aan een hoopvolle toekomst voor Oekraïne?