Paasgroetenactie 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten.
Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken.
Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.
Op zondag 12 februari zal er in de hal van de kerk een tafel staan met daarop de kaarten die u mee kunt nemen om te schrijven.

Nadat u de groeten op de kaarten heeft geschreven, zamelt de Diaconie de kaarten op zondag 19 en 26 februari weer in, en versturen deze naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht.
De kaarten worden daar gesorteerd, verdeeld en verzonden naar gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en in het buitenland.
De verzending naar de penitentiaire inrichtingen komt voor rekening van de Protestantse Kerk..  

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat.
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet.
Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op:
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!
Hartelijk dank!

Orde van dienst zondag 19 februari

Thema:   Een stevige kerk

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk. Alkmaar
Organist     : dhr. H. v/d Kraats.

Welkom en mededelingen

Lied 213


Votum en groet
 
Kuriegebed
 
Gorialied 511:  2,  3,  5,  6 en 7   
 
Gebed
 
1e  Schriftlezing Jesaja 26: 1 t/m 7
 
Lied 175   
 
2e Schriftlezing Korinthiërs 2: 6 t/m 11
 
Lied 447  
 
Preek           
 
Lied 451  
 
Gebeden
 
Aankondiging collecten  en bloemengroet.
 
Slotlied 919 
 
Zegen

Orde van dienst zondag 12 februari

THEMA:  ZIJ ZULLEN DE  WERELD BEWONEN


Voorganger: ds. Johan Moens

Organist      : dhr. Kors Jan Snoeij

Welkom en mededelingen

Psalm van intocht lied 72: 1 en 2

Groet: 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van zijn zoon
                     onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest
Allen: Amen        

Bemoediging:
Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 72: 6 en 7

Gebed om ontferming

Lied 274

Gebed van de Zondag

Eerste lezing: Sefanja 3: 9 t/m 1

Lied 176: 1, 2 en 6

Evangelielezing: Mattheus 5: 1 t/m 12

Lied: 1001

Preek

Moment van stilte

Lied  283

Dank- en voorbeden
Acclamatie lied 368f na de woorden ” Zo bidden wij”
Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 904: 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met lied 421 

 

Orde van dienst zondag 5 februari

Thema: de zichtbaarheid/onzichtbaarheid van het geloofsleven

 

Welkomst & mededelingen door de ouderling van dienst


Intredelied NLB 67: 1 en 2

Bemoediging en groet

Lied NLB 513: 2 en 3

Kyriëgebed

Glorialied NLB 303

Gebed om inspiratie

1e schriftlezing Jesaja 43: 9 t/m 12

Lied NLB 422: 1

2e Schriftlezing Matteüs 5: 13 t/m 16

Lied NLB 422: 2

3e Schriftlezing Matteüs 6,1—6

Lied NLB 422: 3

4e Schriftlezing Matteüs 21; 28 t/m 31b

Lied NLB 718: 2 en 4

Overdenking

Orgelspel

Lied NLB 838: 1 en 3

Dankgebed-Voorbeden-Stil Gebed-Onze Vader

Slotlied (staand) NLB 654: 1, 4 en 6

Zending en zegen

Diaconiecollecte zondag 5 februari

 Werelddiaconaat: Pakistan – Vaktraining voor jongeren

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD 
die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen.
De organisatie begeleidt de 
jongeren na de opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf.
Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie 
willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt.
De organisatie wil jongeren niet alleen 
economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna

rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. werkgelegenheidpakistan

Orde van dienst zondag 29 januari

 

 

 

Voorganger  ; mevr. Erszébet Thomasse. Hippolytushoef
Organist       : dhr. Henny v/d Kraats 
M.m.v. de Credo Singers uit Slootdorp      

Credo Singers: Rescuer

Mededelingen

Stilte

Samenzang 835: 1, 2 en 3

Drempelgebed

Credo Singers: Joy of the Lord

Introductie
De blinden en de olifant 

Kyrie/gebed voor de nood in de wereld

Met zang: ubi caritas 568a
Gebed voor de opening van het schrift

Credo Singers: Ik weet en ik geloof

Bijbellezing: Joh. 14: 1 t/m 6

Samenzang 906: 5, 6 en 7

Overdenking

Credo Singers: Empty hands

Samenzang 663: 1 en 2

Dank en voorbede:

Credo Singers: The more I seek you

Zegen:

Samenzang 416


Credo Singers: Voices of praise, blessing

 

 

E-flits januari

E-flits – januari 2023

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  

Het breed moderamen wenst u allen een goed en gezegend 2023 toe!

Gemeentebezoeken
Ik ben rond. Aan de classispredikant is toevertrouwd om elke 4 jaar elke (wijk)gemeente te bezoeken.
Op 2 gemeenten na heb ik nu alle gemeenten bezocht.
Het was een prachtige en inspirerende rondgang, waarin duidelijk is geworden hoezeer de kerk leeft. Ook al worden we kleiner, ik ben onder de indruk gekomen van hoeveel er gebeurt. Op welke prachtige en inspirerende manieren het evangelie in Noord-Holland gestalte krijgt.
De ronde heeft evenwel ook duidelijk gemaakt dat het in de kerk van nu soms ook kraakt en piept.
Vooral voor bestuurlijke taken zijn steeds moeilijker mensen te vinden. Daarover gaat het direct hieronder verder.
Mijn dringende vraag is het stukje over samenwerken ter harte te nemen.
Ook voor uw gemeente zijn maatoplossingen te bedenken.
Tot slot: met 2 gemeenten moet ik dus nog een afspraak maken. Maar verder start vanaf deze maand een nieuw ronde.
Op 10 januari ben ik bij de PG Zuid-Oost in Amsterdam. Daarna op 16 januari in Bennebroek bij de PG. Vervolgens op 17 januari in Zaandam bij de lutherse gemeente en als laatste weer in Bennebroek, maar nu op 24 januari en bij de HG.

Samenwerken, samenwerken, samenwerken
Veel gemeenten merken dat het lastig is mensen voor de kerkernaad te vinden. De bestuurskracht van de kerk is een steeds nijpender probleem.
Wij als classis willen er alles aan doen gemeenten daarin te ondersteunen. Wij willen dat de gemeente a) dichtbij blijft (op het dorp, in de wijk), b) zelfstanding blijft, c) in het eigen gebouw diensten en andere activiteiten blijft houden.
Dat kan! Dat kan, als gemeenten bereid zijn bestuurlijk samen te werken. Je houdt je eigen identiteit als gemeente, je blijft zelfstandig en je houdt je eigen kerk, maar de bestuurlijke zorg deel je met andere gemeente.
Inmiddels zijn er goede ervaringen mee.
Als het in jullie gemeente ook speelt, neem dan contact op met de classispredikant. Die komt graag meedenken hoe het kan, want het is altijd maatwerk.
Samenwerken doe je juist om je eigen gemeente te behouden.

Ouderling voor de generale synode
Vanuit de classis Noord-Holland zijn er 5 mensen afgevaardigd naar de generale synode van onze kerk. Een prachtige taak om mee te denken over beleid voor de hele kerk. Op dit moment is er een vacature voor een ouderling namens onze classis.
Bent of kent u iemand die hiervoor geschikt zou kunnen zijn, dan horen wij graag van u! Neem contact op met de classispredikant.

Plaatselijke regeling
Elke gemeente heeft een plaatselijke regeling nodig. Daarin wordt vastgelegd hoe een aantal zaken binnen de gemeente is geregeld.
De kerkorde biedt immers een aantal piketpaaltjes maar daarbinnen is er heel veel ruimte voor eigen keuzes van elke gemeente.
Erg belangrijk dus om dat goed vast te leggen.
Wij merken echter dat niet in iedere gemeente de plaatselijke regeling up to date is.
Hierbij een oproep om eens goed te kijken of dat het geval is.
Modellen die eenvoudig ingevuld kunnen worden zijn hier te vinden.

Pagina Pasen
Kerst is nauwelijks achter de rug of Pasen werpt zijn schaduw al vooruit.
Natuurlijk is er liturgisch nog een hele weg te gaan, maar wie goed voorbereid wil zijn op Veertig Dagen en Paastijd kan hier alvast kijken.

Solidariteitskas: gemeenten helpen gemeenten
Ieder jaar draagt iedere gemeente voor ieder gemeentelid een bedrag af voor de Solidariteitskas.
Solidariteit, dat is gemeenten die andere gemeenten ondersteunen. Ook uw gemeente kan daar gebruik van maken.
Heeft uw gemeente financiële steun nodig of geld nodig om een vernieuwend plan uit te voeren?
In beide gevallen kunt u subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas.
Geen kansen laten lopen, hier verder lezen.

Slavernijverleden
De Raad van Kerken in Nederland en verschillende lidkerken houden zich bezig met vragen rond het Nederlandse slavernijverleden.
Een breed samengestelde netwerkgroep zal in aanloop naar Keti Koti 2023 verschillende activiteiten organiseren, zoals een herdenkingsdienst op 30 juni, een speciale uitgave en een internationaal online symposium.
Wie meer wil weten kan hier verder lezen.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

–        Amstelveen: predikant 80-100%

–        Huizen PG: predikant 100%

Personalia
Op 11 december is onze collega Margrietha Reinders als predikant verbonden aan de kerngemeente Betondorp Bloeit.
Betondorp Bloeit is de eerste kerngemeente in Noord-Holland en pas de tweede in heel Nederland.

 Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant. Deze keer over: Oud. En nieuw.

Orde van dienst zondag 22 januari

           Vloek             en              Zegen
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 216: 1, 2 en 3

Groet en Bemoediging

V. De genade van de Heer is met u
A. OOK MET U IS DE GENADE VAN DE HEER
V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. In Zijn naam zijn we hier bij elkaar
Zijn aanwezigheid zoeken wij: Schepper, Bevrijder, Bron van het leven,
misschien wel te groot voor al onze woorden
Zijn aanwezigheid zoeken wij in muziek, in stilte, in taal en symbolen.
Gij die gezegd hebt ik zal er zijn
A. WEES HIER AANWEZIG.
V. Doe ons herademen in Uw ontferming,
Roep ons in het licht van uw genade, opdat wij leven tot Uw eer.
A. AMEN

Kyriegebed

Zingen: Lied 146: 1, 3 en 5


Verbinding aan de gemeente van ds. Edward Kooiman

Vraag en belofte…

Zegenbede


Vraag aan de gemeente:

Gemeente, zie hier uw ambulante predikant. Wilt u hem in uw midden ontvangen, hem – waar
nodig – ondersteunen en dragen in uw gebeden?
Wat is daarop uw antwoord?

Zingen: Psalm 90: 8


Waar het vandaag over gaat: Vloek en Zegen

1e Lezing: Deuteronomium 11: 26t/m 28:
Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze: tussen zegen en vloek.
Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEER, uw God,
zoals ik ze u vandaag voorhoud.
Vloek, als u zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u vandaag wijs en
achter andere goden aan loopt die u eerst niet kende (Vertaling: NBV)

2 Lezing: Numeri 6: 22 t/m 27 (vertaling: NBG 1951)
De Here nu sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten
zegenen: De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u
genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op
de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

Zingen: De aarde is vervuild (A.F. Troost / melodie: Lied 756)

De aarde is vervuild,
veroordeeld tot de dood,
de schepping schreeuwt zij huilt,
zij kreunt in barensnood!

De aarde is vervuild,

tot in de verste hoek
de zegen wordt geruild,
verkwanseld voor een vloek.

De aarde wordt vervuld,

door kinderen van licht
en onze oude schuld,
bedekt voor zijn gezicht.

De aarde wordt vervuld:
Gods liefde uitgestort
zie hoe uit zijn geduld,
de hof herboren wordt

Overweging


Zingen: Door tijd en ruimte (A. Bronswijk / melodie: Lied 248)

Door tijd en ruimte gaan wij mensen
als vogels in hun vrije vlucht
langs wegen van geboortepijnen
opzoek naar waarheid en geluk

Om heelheid, uitzicht gaan wij mensen,

de lange reis die leven heet
door medelijden, medeleven
door zegen en vloek, met hart en ziel.

Geef ons de moed om lief te hebben,

door hoogte, diepte heen te gaan
de broosheid van onszelf te kennen
en bij uw woorden stil te staan.

Gebeden: afgesloten met stil gebed en Onze Vader…


Slotlied: Lied 791: 1, 2, 4 en 5

Wegzending en Zegen

 

 

Orde van dienst zondag 15 januari

Voorganger: ds. Johan Moens
Organist     : Edwin Hinfelaar

THEMA:  DE BRUILOFT VAN HEMEL EN AARDE


Welkom en mededelingen

Psalm van intocht lied 96: 1, 2 en 3

Groet:
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van zijn zoon
                     Onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest
Allen: Amen        

Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 96: 7

Gebed om ontferming

Lied 42: 1, 2 en 3

Gebed van de Zondag

Eerste lezing Jesaja 62: 1 t/m 5  

Lied 176: 1, 2 en 33
Evangelielezing Johannes 2: 1 t/m 11   

Lied 525: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen

Preek

Moment van stilte

Lied  518: 1 en 2

Dank- en voorbeden

Acclamatie lied 368f  na de woorden:” Zo bidden wij”

Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied lied 791: 1, 2, 5 en 6

Zegen, beantwoord met lied 421 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ou

 

Orde van dienst zondag 8 januari

Thema: Aanbidden

Voorganger: ds. Klaas Holwerda. Amsterdam
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk

Welkom en mededelingen

Intochtspsalm: Liedboek 72: 1, 3 en 6
Groet en bemoediging
Gebed om ontferming, beantwoord met Liedboek 301c
Glorialied: Liedboek 468
Gebed van de zondag
Eerste lezing Jesaja 60: 1 t/m 6
Antwoordpsalm: Psalmen anders 72b (met antifoon B)
Evangelielezing Matteüs: 2 1 t/m 2
Acclamatie: Liedboek 339a
Overweging
      

Muziek
Lied: Liedboek 516: 1, 2 en 5
Gebeden, beantwoord met Liedboek 368c
Stil gebed
Onze Vader
Bloemengroet en collecteaankondiging
Slotlied: Liedboek 517: 1, 2 en 4
Zegen