E-flits maart


Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  

Gemeentebezoeken
Deze maand staan de volgende bezoeken op het programma: 21 maart Midden West-Friesland, 26 maart Landsmeer, 9 april de Nieuwe Kerk van de HG Huizen en 10 april Westzaan. Ik verheug me erop!

 

Roadshow – de classis komt naar je toe
De Roadshow rolt vrolijk voort door de provincie en bezoekt alle ringen in de classis.

We zoeken samen naar mogelijkheden om iets te doen aan het tekort aan ambtsdragers dat we in bijna alle gemeenten zien.
De volgende bijeenkomsten zijn:
4 maart: ring Waterland in de Taborkerk in Purmerend
3 april: ring Hilversum, De Duif in Huizen
24 april: ring Amsterdam in de Kruiskerk in Amstelveen (let op: gewijzigde plaats en datum!)
Alle kerkenraden worden dringend verzocht aanwezig te zijn. Dat klinkt een beetje streng, maar de zorg speelt echt in elke gemeente. We kunnen en mogen daarvan niet wegkijken. We beginnen de avond om 18.00 uur met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.

Enquête Roadshow
Uiteraard blijft het wat betreft de bestuurlijke samenwerking niet bij een enkele avond Roadshow.

Als classis willen wij de bestuurlijke samenwerking op de agenda houden en faciliteren waar die maar nodig is.
Daarvoor hebben wij een enquête uitgezet en die verzonden is naar alle kerkenraden die de Roadshow al hebben bijgewoond.
Een dringend verzoek aan de scriba’s om die in te vullen (10 minuten werk). Op deze manier krijgen wij een overzicht van noodzaak en mogelijkheden en kunnen wij gemeenten verder helpen. Zelfs als uw gemeente niets nodig heeft, graag invullen!

Inspiratiefestival 15 juni in Heiloo
Goed om nu alvast in de agenda te zetten: op 15 juni is er voor de hele classis weer een Inspiratiefestival in Heiloo.

Van elke kerkenraad worden 3 mensen verwacht. Ook deze keer zullen we het hebben over bestuurlijk samenwerken.
Maar er is meer, veel meer. Workshops, zingen, lezingen, een forumgesprek. Er is muziek en een lichtvoetige afsluiting.
Natuurlijk de ontmoeting met al die andere gemeenten. En vooral ook een geheel verzorgde, feestelijke dag, waarop er goed voor je wordt gezorgd.
De uitnodiging volgt nog, maar spreken jullie in de kerkenraad nu alvast even af wie er komt?

Coen Wessel nieuwe secretaris Raad van kerken!
Met gepaste trots melden wij dat onze collega Coen Wessel (predikant van de Lichtkring in Hoofddorp) per 1 april is benoemd als nieuwe algemeen secretaris van de landelijke Raad van Kerken.

Een grote eer voor Coen om zo’n prachtige taak op zich te mogen gaan nemen. Een beetje straalt dat ook op ons als Noord-Holland af, maar allereerst feliciteren wij Coen van harte! Meer lezen kan hier.

Roepingenzondag 21 april
De Protestantse Kerk heeft te maken met een in zeer snel tempo oplopende tekort aan predikanten.

Zeker ook in Noord-Holland is dat te merken: het wordt steeds moeilijker om vacatures te vervullen.
De kerk ziet dit groeiende probleem ook en doet wat ze kan. Een van de ideeën is een roepingenzondag.
Gemeenten en voorgangers wordt gevraagd om daaraan aandacht te besteden op de vierde zondag van Pasen (dit jaar 21 april). Het breed moderamen van de classis ondersteunt dit initiatief van harte.
Iedere gemeente kan er uiteraard op haar eigen manier vorm aan geven. Hier meer lezen en meedoen!

 Jaarthema 2024-2025: Als Nieuw!
Het komende jaarthema van de Protestantse Kerk luidt: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’.

Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping.
Dat komt terug in de materialen bij het thema. Wie meer wil lezen, kan dat hier vinden.

650.000 euro voor kinderen in Oekraïne
Voor mij altijd een van de hoogtepunten van het jaar: eind november de landelijke huis aan huis collecte van Kerk in Actie.

Dat de meeste mensen deugen wordt duidelijk als je met de collectebus aan de deur staat.
Deze keer werd er 650.000 euro opgehaald voor kinderen in Oekraïne. Hier is meer te lezen.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

Alkmaar-Noord, predikant 36 uur

Amsterdam: Osdorp-Sloten: predikant 26,4 uur

Beemster: predikant: 0,6-0,8 fte

Heemskerk: kerkelijk werker ouderenpastoraat 24 uur

 Personalia
De Oude Kerk van de HG Huizen bracht een beroep uit op ds. B. Jongeneel van de HG Lunteren.

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier. Deze keer: Een jongetje

Orde van dienst 17 maart

Voorganger: ds. Hanneke Borst
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk

Welkom

Intochtslied 43: 1 en 3

Groet en bemoediging
v. Genade zij u en vrede, van God onze Vader
    en van Jezus Christus de Heer.
a. Amen
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
a. en het werk van zijn handen niet loslaat

Lied 43: 4 en 5

Gebed om ontferming
Na iedere bede zingen we ‘kyrieeleison’  lied 301e (in totaal 3x)

Gebed van de zondag

1e Schriftlezing: Jeremia 31: 31 t/m 34

Lied 176: 1, 4 en 5 (Om Sions wil)

2e Schriftlezing: Johannes 12: 20-33

Acclamatie  339a

Preek

Orgelspel

Lied 625: 1 t/m 3 (Groen ontluikt de aarde)

Dankgebed en voorbeden
In de voorbeden 3x de acclamatie 368d

Bloemengroet

Slotlied 422: 1 t/m 3 (Laat de woorden)

Wegzending en zegen
 Door de gemeente beantwoord met gezongen Amen

Orde van dienst 10 maart

Voorganger: ds. Rien Erkelens
Organist     : dhr. Jacob Stam

Welkom en mededelingen

Intochtslied 362: 1 en 3

Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer.
Allen: Amen

Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 139: 1 en 14

Gebed om ontferming

Lied 146: 3 en 4

Gebed bij de opening van de Bijbel

Bijbellezing Mattheüs 21: 33 t/m 41

Lied 313: 1 en 5

Uitleg en verkondiging

Muziek

Lied 755: 1 en 2

Gebeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’

Bloemengroet

Lied 423: 1, 2 en 3

Zegen

Gezongen Amen (3x)

Orde van dienst 24 maart

Thema: Palmzondag

Voorganger: ds. Helene Perfors
Organist      : dhr. Rene Sytsma 

Welkom en mededelingen

Intochtlied 552: 1 en 2

Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
                     en van Jezus Christus de Heer.
Allen:            Amen

Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:            en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 24: 1 en 2

Gebed om ontferming, beantwoord met lied 301K

lied 550 geheel

Gebed van de zondag

Lezing Jesaja 50: 4 t/m 7

Lied  118: 1 en 2

Lezing Matteüs 21: 1 t/m 11

Lied 435: 1 en 2

Overweging

Muziek

Lied 435: 3 en 4

Gebeden, 3x beantwoord met lied 367e
Stil gebed

Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 556: 1, 3, 4 en 5

Zegen, afgesloten met een drie maal gezongen amen

Diaconiecollecte 17 maart

Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken leerzame stripverhalen voor kinderen, die ze via scholen en kerken verspreiden.
De stripverhalen gaan over bijbelverhalen maar ook over allerlei thema’s zoals gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden.
Steeds geschreven vanuit het oogpunt van kinderen.
Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden.
Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil meemaken.
Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen.

Diaconiecollecte 10 maart

Indonesië STERKE VROUWEN IN DE KERK

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.
Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken.
Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes.
Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding.

Orde van dienst 3 maart

Thema van de dienst: Ziende blind

Voorganger: ds. Ton Zoutman
Organist     : dhr. Henny v.d. Kraats

Welkom, mededelingen

Lied 287: 1, 2 en 5

Moment van stilte

Votum en groet:
V: Ons houvast is God, de Eeuwige
A: Bron van licht en leven
V: In Zijn liefde is Hij altijd aanwezig
A: Amen
V: Vrede en bemoediging van God,
    Vader, Zoon en Heilige Geest
A: Allen   Amen

Lied 463:1, 2 en 3

Kyriegebed, met na “Wij roepen U’  als acclamatie Lied 367d

Muzikaal intermezzo: Amazing Grace
Samenvatting van de tekst:
Groots is de genade
Ik was verloren maar ben gevonden
“I was blind but now I see”.

Gebed van de zondag

Lied van toenadering 377 : 1, 2, 3 en 4

Schriftlezingen: 
Jesaja 42: 1 t/m 8a
Matteus 6: 22 t/m 23
Johannes 9: 1`t/m 17

Lied 285: 1 en 2

Overweging

Orgelspel

Lied 534: 1 ,2, 3 en 4

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 416: 1, 2, 3 en 4

Zegen, met gezongen Amen                              

Diaconiecollecte 3 maart

Libanon PREDIKANTEN OPLEIDEN VOOR HET MIDDENOOSTEN

In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie.
De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers.
Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen.
\Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en GZB uitgezonden en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.
Daarnaast organiseert hij vieringen en retraites voor studenten en staf.

Paasgroetenactie 2024

Paasgroetenactie 2024

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.
De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle.
Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.
Op zondag 4 februari liggen de kaarten in de hal van de kerk zodat u deze mee kunt nemen naar huis om ze te schrijven, u hoeft ze zelf niet op te sturen want dat doet de Diaconie namelijk voor u.
Op zondag 11 en 18 februari kunt u ze weer in de kerk inleveren zodat ze in een keer opgestuurd kunnen worden naar de landelijk coördinator in Utrecht die de kaarten verdeeld over de verschillende gevangenissen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat.
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet.
Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

De Diaconie

E-flits februari


Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.


Gemeentebezoeken
Ook deze maand weer mooie bezoeken.

Op 1 februari aan de GK Andijk. Op 26 februari de PG Badhoevedorp en op 28 februari volgt de PG Langedijk-Noord.
Heel verschillende gemeenten in heel verschillende delen van de classis, een mooi vooruitzicht!


Roadshow – de classis komt naar je toe
Met grote voortvarendheid rolt de Roadshow voort en bezoeken wij alle ringen in de classis.

We zoeken samen naar mogelijkheden om iets te doen aan het tekort aan ambtsdragers dat we in bijna alle gemeenten zien.
De volgende bijeenkomsten zijn:
12 februari: ring Hoofddorp in de Open Hof te Aalsmeer
4 maart: ring Waterland in de Taborkerk in Purmerend
3 april: ring Hilversum, De Duif in Huizen
24 april: ring Amsterdam in de Kruiskerk in Amstelveen (let op: gewijzigde plaats en datum!)
Alle kerkenraden worden dringend verzocht aanwezig te zijn.
Dat klinkt een beetje streng, maar de zorg speelt echt in elke gemeente. We kunnen en mogen daarvan niet wegkijken.
We beginnen de avond om 18.00 uur met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.

Enquête Roadshow
Uiteraard blijft het wat betreft de bestuurlijke samenwerking niet bij een enkele avond Roadshow.

Als classis willen wij de bestuurlijke samenwerking op de agenda houden en faciliteren waar die maar nodig is.
Daarvoor hebben wij een enquête uitgezet en die verzonden is naar alle kerkenraden die de Roadshow al hebben bijgewoond.
Een dringend verzoek aan de scriba’s om die in te vullen (10 minuten werk).
Op deze manier krijgen wij een overzicht van noodzaak en mogelijkheden en kunnen wij gemeenten verder helpen.
Zelfs als uw gemeente niets nodig heeft, graag invullen!

 Classicale Vergadering en Generale Synode
Onze eigen classicale vergadering, die oorspronkelijk was geagendeerd voor 10 februari, is verplaatst en vindt in verband met het Inspiratiefestival nu plaats op 23 april in Landsmeer. Over de agenda hoort u in een volgende E-Flits meer.

De generale synode vergadert in een extra bijeenkomst op 8 februari op Nieuw Hydepark in Doorn.
Er is slechts één onderwerp: de voorgang van het traject over het ambt. Klik hier voor agenda en stukken.

Aarnoud van der Deijl: De toekomst van de kerk
Onze collega Aarnoud van der Deijl (tot december predikant van De Ark in Hoofddorp) bezorgde de kerk een belangrijk boek:

De toekomst van de kerk. Hij maakt daarin balans op van jarenlang ‘de kerk proberen te redden’.
Onder leiding van Bert Bakker is het in drie interactieve, afwisselende zoomsessies mogelijk om verder over dit boek door te denken. Meer weten? Hier klikken!


Pas op: Protestantse Gemeenten melden e-mailfraude
Een aantal Protestantse Gemeenten kreeg recent te maken met identiteitsfraude.

Oplichters misbruiken identiteitsgegevens van de (wijk)predikant om e-mails met een verzoek om cadeaubonnen.
Ook uit mijn eigen naam en van een nepadres (p.verhoff.protestantsekerk@outlook.com) werd zo’n verzoek aan enkele van mijn contacten gericht.
Ga nooit in op verzoeken om geld of cadeaubonnen.
Bij twijfel direct navragen aan de (zogenaamde) afzender. Klik hier voor meer informatie. 

Preekinspiratie voor de Veertigdagentijd
Ben je op zoek naar betrouwbare en inspirerende achtergrondinformatie voor de preek?

De komende veertigdagentijd biedt het Bijbelgenootschap weer uitleg bij de bijbelgedeeltes uit het rooster van Bijbel Basics.
In een video en geschreven tekst wordt de passage besproken en we één of meer thema’s uit de behandelde tekst belicht.
Schrijf je in en ontvang op zeven maandagen (12 februari t/m 25 maart) een nieuwe aflevering. Meer is hier te vinden.

Hemels Groen
Ook van het Bijbelgenootschap: op vrijdag 8 maart organiseren het NBG en de Faculteit Religie en Theologie van de VU een minisymposium naar aanleiding van het boek Hemels groen van Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf.

Daarnaast laten drie gastsprekers, Marianne Thieme, Carla Dik-Faber en David Onnekink in gesprek met dit nieuwe boek zien hoe de Bijbel een inspiratiebron is voor groen denken en handelen. Hier klikken.

The Passion in je eigen gemeente
De Veertigdagentijd is een kans om het verhaal van Pasen te delen met mensen uit en van buiten de kerk.

Dat kan door een concert, wake (mét Passionkruis) of door een Passion-kijkavond te organiseren. Meer weten? Hier klikken.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

Alkmaar-Zuid: predikant: uren overeen te komen
Amsterdam: directeur diaconie 36 uur
Amsterdam Elthetokerk: tienerwerker 10 uur
Amsterdam Oudekerkgemeente: programmamanager avonddiensten 2 uur
Amsterdam Zuidoost: predikant 18 uur
Broek op Langedijk GK: predikant 24-32 uur
Hoorn: straatpastor 16-20 uur

 

Personalia
Op 7 januari werd ds Regina Davelaar verbonden aan de PG Velsen Zuid-IJmuiden Oost. De laatste gemeente van Regina was de PG Ugchelen.

Op 14 januari werd aan de PG Laren-Eemnes verbonden ds Benedikte Bos. Benedikte kwam van Ouderkerk aan de Amstel.
Ook op 14 januari nam Herrianne Allewijn afscheid van de PG Landsmeer. Herrianne ging met emeritaat. Wij wensen Herrianne alle goeds!
Op 28 januari nam afscheid van de PG Hoorn-Zwaag-Blokker ds Tineke van Lente. Tineke ging met emeritaat, ook haar wensen we alle goeds!

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier. Deze keer: Kwart over acht.