E-flits – mei 2023

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio. 

Gemeentebezoeken
Ook deze maand staat er weer een aantal reguliere vierjaarlijkse bezoeken op de rol.
Op 9 mei Abbenes in het uiterste zuiden van de classis, en op 11 mei Oostzaan. Op 16 mei staat de Paaskerk in Amstelveen in de agenda en op 25 mei de Ark in Hoofddorp. De maand sluiten we af op 2 juni bij de Evangelisch-lutherse gemeente in Hoorn en op 5 juni in Heemskerk.
Ik verheug me op alle ontmoetingen en gesprekken!

Classicale vergadering
Op dinsdag 23 mei komt de classicale vergadering bij elkaar in Landsmeer voor de tweede vergadering van het jaar.
Op de agenda staat onder meer een gesprek met de classicale commissie voor Kerk en Israël.
Verder komt ook ds Jan van Aller spreken over zijn werk als geestelijk verzorgen bij de politie. Hij is voor dat werk door de classis Noord-Holland beroepen als predikant met bijzonder opdracht.
Tot slot staat er ook een aantal praktische zaken op de agenda, zoals het goedkeuren van de jaarrekening en een nieuwe huishoudelijke regeling van de classicale vergadering.

Generale synode
Op 21 en 22 april vergaderde de generale synode in Lunteren.
Vele onderwerpen passeerden de revue: van de ‘Eindrapportage werkgroep beroepsprofielen’ tot ‘Lichter op Pad’ en van de ‘Werkgroep Seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties’ tot de ‘Herijking van de IP-nota’. Belangrijke besluiten werden genomen.
Lees hier verder. Delen van de vergadering terugkijken kan ook, klik dan hier

Huub Oosterhuis
Op Eerste Paasdag overleed Huub Oosterhuis, een man die geen enkele introductie behoeft.
Wekelijks worden in honderden kerken in ons land zijn liederen gezongen. Wat een invloed heeft hij gehad op ons kerkelijk leven!
In een speciale aflevering van Petrus in het land wordt hij herdacht en worden zijn mooiste liederen ten gehore gebracht. Wie terug wil luisteren, kan hier klikken.
De uitvaartdienst op zaterdag 15 april in de Westerkerk is hier terug te kijken. 

Landbouw
Rondom landbouw in de breedste zin van het woord speelt op dit moment heel veel, ik vertel geen nieuws.
Stikstofakkoorden leggen forse beperkingen op, en boeren komen tegelijk op voor hun werk en erf.
Ook in ons eigen Noord-Holland zijn er veel gedachten over.
Een afvaardiging van de Protestantse Kerk ging op bezoek bij boerenbedrijven, waarbij ook de moeilijke vragen niet uit de weg werden gegaan.
Wie wil, kan hier verder lezen.

E-mailfraude
Ook de kerk ontkomt er niet aan. Een aantal protestantse gemeenten kreeg recent te maken met identiteitsfraude.
Oplichters misbruikten identiteitsgegevens van de (wijk)predikant om e-mails met een verzoek om cadeaubonnen te sturen aan bijvoorbeeld kerkenraadsleden.
Daar wil je geen risico mee lopen, en daarom kun je hier verder lezen.

Open Kerkendag 29 mei
Op Tweede Pinksterdag is de derde editie van de landelijke Open Kerkendag.
Ook kerken in Noord-Holland kunnen meedoen. Meld je kerkgebouw aan, open op 29 mei de de deuren en geef mensen uit het hele land een inkijkje in de rijke geschiedenis van jouw kerk. Meer informatie is hier te vinden. 

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

–        Amstelveen-Buitenveldert: kerkelijk werker 1,0 fte

–        Amsterdam EL-gemeente: algemeen secretaris 32 uur

–        Amsterdam Oude kerk: predikant in tijdelijke dienst 16 uur, max 3 jaar

–        Amsterdam De Thomas: beheerder 20-24 uur

–        Oud-Velsen: predikant 32 uur

–        Wieringerwaard: pastoraal werker 8 uur

–        Wognum, Benningbroek, Sijbekarspel: predikant 24 uur

Personalia
Slechts één bericht deze maand. De Oude kerk van de HG te Huizen is voornemens te beroepen ds. H. Russcher te Veenendaal.

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier. Deze keer over: Niet stuk te krijgen

 

Orde van dienst zondag 21 mei

Thema: Uit de diepte… (Jona 2)

Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist     : dhr. Edwin Hinfelaar


Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)


Openingslied 215: 1, 3, 5 en 7

Bemoediging en drempelgebed

Waar het vandaag over gaat…

Lied 281: 1, 2, 4, 9 en 10

Gebed bij deze zondag

1e Schriftlezing: Johannes 14: 15 t/m  21

Lied 663: 1 en 2

2e Schriftlezing: Jona 2

Lied 139: 1, 4 en 5

Uitleg en verkondiging

Lied 657: 1, 2 en 4

Geloofsbelijdenis

Lied 415: 3

Dankzegging en voorbeden en ‘Onze Vader…’

Bloemengroet

Slotlied 978: 1, 2, 3 en 4

Wegzending en zegen, afgesloten met gezamenlijk Amen

Orde van dienst donderdag 18 mei

Voorganger: ds. Hans Reedijk
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats

Welkom en mededelingen

Intochtlied: In de veelheid van geluiden (nlb 283, geheel)
Moment van stilte
Groet en bemoediging
Drempelgebed

Kyrie: Om de mensen, om de dieren (nlb 299 vers 1 en 2)
Gebed om ontferming, beantwoord met lied
Glorialied: De Heer is opgetogen (nlb 666 vers 1 en 2)

Gebed om de opening van ons hart
Lied: Het woord dat u ten leven riep (nlb 316, geheel)
Lezing Nieuwe Testament: Handelingen 1: 4 t/m 14

Acclamatie: Kom Geest van God (nlb 333 graag 2x)
Overweging
Muziek
Lied: Al heeft Hij ons verlaten (nlb 663 vers 1 en 2)
Gebeden, beantwoord met lied:  (nlb 834, geheel) 
Stil gebed

Onze Vader
Bloemengroet
Slotlied: Nu wij uiteen gaan (nlb 423, geheel) 
Zegen en Amen

 

Orde van dienst zondag 14 mei

Voorganger: ds. Wout v/d Spek
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk

Lied 20: 1, 2, 3 en 4

Kyrie, 413: 3

Gloria 117a

Lezing Jesaja 54: 4 t/m 14

Lied 176: 1, 4 en 6

Lezing Johannes 16: 16 t/m 24

Lied 339a

Na preek muziek

Lied 534

Slotlied 512

Diaconiecollecte 14 mei

Oekraïne – Kerk voor de samenleving

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop.
Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog.
Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in eigen dorp of stad.
Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.  

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. kerkoekraine

Bericht van de beroepingscommissie

Ondanks de inzet van de beroepingscommissie tot nu toe heeft dit helaas nog geen kandidaat voor onze vacature opgeleverd.
Dit is niet het probleem van onze roepende gemeenten, maar landelijk een grote zorg.

Onlangs werd er in Trouw al een artikel aan gewijd, maar ook in Visie werden de zorgen verwoord. I
n de noordelijke provincies is volgend jaar de helft van de PKN-gemeenten vacant en de rest van Nederland zal snel volgen.
Omdat de uitstroom van predikanten groter is dan de aanwas, is er nu een wervingscampagne gestart.
De PKN, de Protestantse Theologische Universiteit, de Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool Windesheim hebben hun krachten gebundeld en proberen nieuwe theologiestudenten te werven.
Zij richten zich op middelbare scholieren, die hun vervolgstudie gaan kiezen en op mensen, die een tweede studie zoeken.
Er zullen dus jaren overheen gaan, voordat de tekorten zijn aangevuld en gemeenten weer een eigen predikant hebben.
Het vraagt van ons allen veel geduld én inzet om de kerk zichtbaar te houden.
En tóch mogen we erop vertrouwen dat God zijn kerk nooit loslaat!

Fija Sanders.

Vacature nieuwe predikant

TWEE KONINGINNENDORPEN ZOEKEN EEN VOLTIJDS PREDIKANT

De Protestantse gemeenten Anna Paulowna en Julianadorp, twee koninginnendorpen, zijn op zoek naar een inspirerende predikant voor elk 0,5 fte.
Beide gemeente liggen in de Kop van Noord-Holland, een gebied met veel zon, strand en bollenvelden.

Durf jij het aan om te werken in twee dorpen met veel overeenkomsten, maar ook elk met zijn eigen karakter en met hen in vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan?

De vacature en informatie zijn te vinden op de websites van de beide gemeenten, www.samenvaart.nl en www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl

Liturgie van de dankdienst voor het leven van Hendrika Hovinga – Ploeg

Dankdienst voor het leven van Hendrika Hovinga – Ploeg
Diet

 3 augustus 1937  – 18 december 2021


Ik heb lust om Uw wil te doen, mijn God
                                           Psalm 40: 9b

 

Bij binnenkomst klinkt: Daar ruist lang de wolken

Woord van welkom

We steken een licht aan

Gedicht door ouderling van dienst Sarie Bakker – Baas

Lied 139; 1 en 5


5
Al nam ik voor mijn vlucht te baat,
de vleuglen van de dageraad,
al woonde ik aan de verste zee
Zijn hand gaat altijd met mij mee.
Waar ik de vleugels uit zou spreiden
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.

Een kort woord namens de kinderen en kleinkinderen

We zingen: midden in de winternacht
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom laat de beltrom horen,
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal en zij speelden samen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom laat de beltrom horen,
Christus is geboren!

Lezing: Psalm 40: 9 t/m 12 vertaling NBG 1951
Ik heb lust om uw wil te doen mijn God, uw wet is in mijn
Ik verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid in een grote gemeente;
zie, mijn lippen weerhoud ik niet, HERE, Gij weet het.
Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, van uw trouw en uw heil spreek ik,
uw goedertierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente.
Gij, HEER, onthoud mij uw erbarming niet; uw goedertierenheid en uw waarheid mogen mij bestendig bewaren.

Lied 801: 1 en 7

7
Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.

Overweging

Orgelmuziek

Gebed

Lied  704: 1, 2 en 3

2
Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart en milde vrede
Die uit genade ons behoudt ten allen tijd,
is hier en overal een helper die bevrijdt.

3
Lof, eer en prijs zij God, die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader Zoon en Geest, moet heel de schepping
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
Het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

Woord ten afscheid

Bij het uitdragen klinkt: Abba Vader

Koffiedrinken na de kerkdienst (foto)

Nadat we het maandenlang hebben moeten missen, was er zondag 13 juni weer koffie na de dienst.
Wel buiten, maar dat kon prima met dit weer!
Als corona en de weersomstandigheden het toelaten zullen we dit de komende weken ook op deze manier gaan doen.