Zondag 14 juli


Thema: Een verkondiging in woord en daad

Voorganger: ds. Helene Perfors
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats

Welkom en mededelingen

Intochtlied 54: vers 1

Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
                     en van Jezus Christus de Heer.
Allen:            Amen
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:            en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 54: vers 2

Gebed om ontferming, beantwoord met lied 301a

Glorialied 305 geheel

Gebed van de zondag

Lezing Jesaja 52:1 t/m 6

Lied 85: 1, 3 en 4

Lezing Lucas 10: 1 t/m 12

Lied 841: vers 1 en 2

Overweging

Muziek

Lied 362 geheel

Gebeden, beantwoord met  lied 367e (3x)
Stil gebed

Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 315 geheel

Zegen, afgesloten met een drie maal gezongen amen

Orde van dienst 7 juli

Voorganger: ds. Willemien Keuning
Organist      : mevr. Tilly Faas

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 282: 1

Votum en groet

Voorganger: Onze hulp is de naam van de Eeuwige
Allen          : die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die sprak: Licht! en het werd licht
                     die zag dat het goed was
Allen           : Gezegend het werk van zijn handen

Voorganger: Genade voor u en vrede
                     van God – Ik zal er zijn
                     van Jezus – hebt elkander lief
                     door de kracht van de Geest die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.
Allen           : Amen

Lied 282: 2

Kyriegebeden, gesproken, beantwoord met:
Lied 301k  (I voorganger, II allen)

Gloria: Lied 8b, 1, 2, 3 en 4

Schriftlied: Lied 316

Inleidende woorden

Micha 6:
1Hoor toch wat de Eeuwige zegt!
Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen,
laat de heuvels getuige zijn.
2Luister, bergen, naar het pleidooi van de Eeuwige
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde.
Hij heeft een discussie met zijn volk,
hij klaagt Israël aan:
3‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan?
Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!
4Ik heb je weggeleid,
bevrijd uit de slavernij in Egypte.
Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam
om jullie voor te gaan.
Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’
6‘Wat kan ik de HEER aanbieden,
waarmee hulde brengen aan de verheven God?
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,
zou hij mijn offer  aanvaarden?
7Kan ik hem gunstig stemmen met vele offers?
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan,
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’
8Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Lied 992

Marcus 5: 1 t/m 20
1Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen. 2Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was 3en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting kon niemand hem in bedwang houden. 4Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. 5En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. 6Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer, 7en luid schreeuwend zei hij: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God: doe me geen pijn!’ 8Want hij had tegen hem gezegd: ‘Onreine geest, ga weg uit die man.’ 9Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ En hij antwoordde: ‘Legioen is mijn naam, want we zijn met velen.’ 10Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. 11Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. 12De onreine geesten smeekten hem: ‘Stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken.’ 13Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens, en de kudde van wel tweeduizend stuks stormde de steile helling af, het meer in, en verdronk in het water.14De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt, en de mensen gingen kijken wat er was gebeurd. 15Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand, dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen, en ze werden door schrik bevangen. 16Degenen die alles gezien hadden, legden uit wat er met de bezetene en met de varkens was gebeurd. 17Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. 18Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. 19Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem: ‘Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd.’ 20De man ging weg en maakte in Dekapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan, en iedereen stond verbaasd.

Lied 908: 1, 3, 4 en 5

Overweging

Stilte

Muziek

Gebeden

Stilte

Onze Vader: Lied 369b

Inzameling van de gaven via een digitale collecte

Slotlied 315, 1

Zending en zegen, beantwoord met lied 315: 2

Orde van dienst 30 juni

Thema: De Heer die alle ziekten geneest?

Voorganger: ds. Robbert Veen
Organist     : dhr. Dries Post

Welkom en mededelingen
Intochtlied Psalm 84: 1 en 2
Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen: Amen
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.
Lied 103c: 1, 2 en 3
Gebed van de zondag
Glorialied Psalm 106: 1 en 2
Gebed bij de opening van Gods Woord
Lezing Psalm 103: 1 t/m 13
Lied 653: 1, 2 en 3
Lezing Johannes 5: 1 t/m1 5
Lied 221: 1, 2 en 3
Overweging
Muziek
Lied 534: 1, 2, 3 en 4
 
Gebeden, Stil gebed, Onze Vader, afgesloten met:
Lied 908: 1 en 7
Bloemengroet
Slotlied 864: 1, 2 en 4
Zegen, afgesloten met een drie maal gezongen amen

Diaconiecollecte 30 juni

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor.
Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland.
Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel van de overheid.
Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen.
Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

Orde van dienst 23 juni

Thema: Lachen met Sara

Voorganger: mevr. Erzsébet Thomasse
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk

Welkom en mededelingen

Lied 139

Votum en groet

Lied 781

Gebed voor de nood van de wereld

Lied 413

Inleiding

Gedicht: Tijd

Lied 1005:1, 2 en 4

Schriftlezing Genesis18: 1 t/m 15 en Genesis 21: 1 en 2

Schriftlezing: Mattheus 18: 19 en 20

Overdenking

Lied 809

Gebed

Lied 276

Zegen beantwoord me 3 x gezongen amen

Diaconiecollecte 23 juni

Training in thuiszorg biedt werk en hoop in Libanon

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen.
Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers.
Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.
Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen.
Na hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren.
Dat biedt hoop voor de toekomst!

 

Kerkveiling 2024

Terugkijkend op 24 mei jl. mogen we concluderen dat het een geslaagde, maar vooral weer gezellige veiling was.
De opkomst van de mensen viel wat tegen t.o.v. van vorig jaar.
Helaas moeten we concluderen dat de opkomst ieder jaar minder wordt.
Dat de opbrengst van de veiling zelf door een klein aantal mensen opgebracht wordt.
Met dat in het achterhoofd is er een prima resultaat behaald.
De veilingmeester wist op zijn bekende manier de stemming er met allerlei opmerkingen goed in te krijgen en de koopjes aan de man te brengen.
De aan- en afvoer van de  koopjes werden snel uitgevoerd.
Tussendoor werd er door personeel van het Wapen diverse lekkere hapjes geserveerd.

Het eindresultaat is als volgt:
Giften : € 2890,-
Veiling: € 8986,-

Bij deze wil ik iedereen bedanken die zich ingezet heeft, op welke manier dan ook, om deze veiling te doen slagen.
En voor de thuisblijvers: een gemiste kans, maar wie weet tot volgend jaar.
Dit jaar heeft een jarenlange trouwe loper aangegeven dat hij niet meer beschikbaar is om volgend jaar zijn wijk van 12 adressen te lopen.
Graag zie ik aanmeldingen tegemoet om dat gat op te vullen.
De datum van de veiling voor volgend jaar staat al vast: 23-05-2025.

Sjaak Elzinga

E-flits – juni 2024

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.

Gemeentebezoeken
Het seizoen begint af te lopen en dat betekent dat er ook nog maar een beperkt aantal gemeentebezoeken staat.

Op 4 juni ben ik in Egmond en daarna nog op 11 juni bij de HG Aalsmeer in de wijk Dorp.
Op 3 juli ben ik nog in Winkel en na de zomer begint het weer op 2 september in Beverwijk.

Inspiratiefestival 15 juni
Ook op ons inspirerende festival is bestuurlijke samenwerking een belangrijk thema.

Zo is Albert Jan Stam onze keynote speaker. Albert Jan is oud-predikant, associate partner bij Berenschot, en nu werkzaam op het gebied van samenwerkingsvraagstukken in het topmanagement bij SMC in Laren.
Hij is ook voorzitter van de synodewerkgroep Samenwerking.
Verder is er een plenair forumgesprek over voordelen en valkuilen van bestuurlijke samenwerking.
En er zijn 5 workshops:

* Met ouderen in de kerk is niets mis! (Hans de Waal, predikant Krommenie)
* Zeven plannen die de kerk niet konden redden, maar we redden het niet zonder kerk
(Aarnoud van der Deijl, predikant Abcoude)

* Samenwerking Werkt (Joost Schelling, directeur Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer)
* De kerk gaat naar de haaien, maar wij zijn toch hoopvol (Martijn van Leerdam, predikant-directecteur van de Pauluskerk in Rotterdam)
* Zingen! (met het Pop Up Choir)
Er wordt dus veel gezongen (stichtelijk en minder stichtelijk ), en de dag wordt feestelijk afgesloten met Kees Posthumus die al die samenwerking eens flink op de hak neemt. U mag er op rekenen dat er ook voor de inwendige mens goed wordt gezorgd. Opgeven kon tot 1 juni, maar voor wie het vergeten heeft: mail de classispredikant.

Theologie Voor Geïnteresseerden Amstelveen
Ook komend seizoen wordt er weer een TGV-cursus gegeven in Amstelveen.

Ervaren docenten maken cursisten enthousiast voor de klassieke vakken als Oude en Nieuwe Testament, geloofsleer en kerkgeschiedenis, maar ook voor vakken als pastoraat, diaconaat, liturgiek, filosofie, ethiek, contextuele theologie, jodendom en wereldgodsdiensten.
De hele cursus duurt drie jaar, maar een cursist kan zich ook inschrijven voor één jaar of voor bepaalde vakken.
De cursus start op 27 augustus en wordt gegeven op dinsdagmorgen in de Paaskerk in Amstelveen. Meer informatie is hier te vinden.  

Ds Roel Knijf directeur Bond van Nederlandse Predikanten
Na ds. Coen Wessel (die algemeen secretaris van de Raad van Kerken werd) is alweer een Noord-Hollandse predikant tot een hoge eer geroepen.

Ds. Roel Knijf (predikant van de Kruiskerk in Amstelveen) is per 1 juli aanstaande benoemd tot directeur van de Bond van Nederlandse Predikanten.
Wij feliciteren Roel van harte, maar beseffen ook dat het voor de Kruiskerk een gevoelig verlies is. Meer over Roel en zijn benoeming is hier te lezen. 

Generale synode 21 juni over het ambt
Op de dag dat de zomer begint komt de synode bij elkaar voor een extra vergadering.

Een heel belangrijke bijeenkomst, want het is de dag van de finale besluitvorming in het ambtstraject.
Hoofdpunt is dat ook HBO-theologen dienaar des Woords kunnen worden, met bevoegdheden aan de persoon toegekend.
U leest in de pers hoe de besluitvorming is gegaan. 

Predikantsbevoegdheid voor kerkelijk werkers in vacante gemeenten
Vooruitlopend op een definitieve oplossing: in haar vergadering van 20 april heeft de synode besloten dat kerkelijk werkers – in een nieuwe categorie – predikantsbevoegdheid kunnen ontvangen, namelijk in vacante gemeenten.

Dit betreft een tijdelijke regeling, die per direct ingaat en geldt tot de definitieve regeling ook kerkordelijke vertaald is.
Wie meer wil weten, kan hier verder lezen.
De kerkenraad van een gemeente op wie deze regeling van toepassing is, kan bij de scriba van onze classis een verzoek indienen.

Synode stelt VOG verplicht
De Protestantse Kerk wil een veilige kerk zijn.

Daarom besloot de generale synode tot een regeling voor het aanstellen van vertrouwenspersonen en een regeling die predikanten, kerkelijk werkers en ook vrijwilligers en ambtsdragers verplicht tot het hebben van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Het is bekend: niet bij iedereen in de kerk krijgt de synode voor dit besluit de handen op elkaar.
Waarom de synode er toch toe besloot en wat er gebeurd is met de consideraties van kerkenraden is hier te lezen.

Regelingen Permanente Educatie en meer
Voor iedere predikant of kerkelijk werker is per vijfjarige cyclus een budget van ruim 2300 euro beschikbaar voor het volgen van cursussen of trainingen in het kader van permanente educatie.

Verder is er een apart budget van 800 euro, eveneens eenmaal per vijf jaar voor werkbegeleiding.
Daarnaast kan een werkgemeenschap een passend opleidingstraject op locatie samenstellen.
Dit traject wordt geheel gefinancierd.
Wil je advies bij het opstellen van een studieplan, stuur dan een e-mail aan permanente-educatie@protestantsekerk.nl (Annemiek Boonstra).
Neem voor het vinden van de juiste werkbegeleiding contact op met Elisabeth van As via werkbegeleiding@protestantsekerk.nl.

Mentoren gezocht
Ben je een ervaren predikant of kerkelijk werker en wil je een beginnende predikant of kerkelijk werker begeleiden als mentor?

Meld je dan hier aan voor meer informatie over het mentortraject.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

–    Amsterdam De Thomas: tijdelijk predikant 16-24 uur
–    ELG Amsterdam: diaconaal werker 128 uur
–    Hoofddorp De Ark: predikant 26 uur
–    Velserbroek: pionier (uren in overleg)


Personalia
Gisteren op zondag 2 juni is ds Trijnie Bouw losgemaakt van haar gemeente Zaltbommel en bevestigd als predikant in algemene dienst voor haar werk als preses van de generale synode. Vanuit Noord-Holland wensen wij Trijnie veel plezier en Gods zegen!

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier. Deze keer over: Wachten

Inspiratiefestival Noord-Holland


Zaterdag 15 juni 2024 is in de Culturele Koepel in Heiloo het Inspiratiefestival van de Classis-Noordholland.
Op het programma staan onder meer: een informatief en interactief ochtendgedeelte, muziek, zingen, een heerlijke lunch, drie inspirerende workshoprondes en een kort maar krachtige afsluiting.

Zie hier voor het programma: Programma boekje Inspiratiefestival 2024.pdf

Aanmelden graag voor 2 juni via: aanmeldformulier