Orde van dienst zondag 27 november

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk. Alkmaar
Organist     : dhr. B. Klootwijk

Welkom en mededelingen


Intochtslied 122: 1, 2, en 3


Kuriegebed

Glorialied 40: 1, 2 en  4

1e lezing Openbaringen 21: 1 t/m 5

Lied 747: 1, 4 en 6

2e lezing Lucas 1: 26 t/m 38

Lied 433: 1, 2  en 3

Preek

Lied 438: 1, 2 en 3

Gebeden

Bloemengroet

Slotlied 864: 1, 2, en 5

Zegen

 

 

Ambulant predikant

Nu wij als gemeente vacant zijn heeft de kerkenraad een verzoek ingediend voor een ambulant predikant voor een periode van één jaar om te helpen binnen het pastoraat en het jeugdwerk.

Wij zijn blij Ds. Edward Kooiman uit Heiloo aan u te mogen voorstellen.
Hij is bereid deze taak op zich te nemen voor 12 uur per week.
Ds. E. Kooiman was voorheen predikant te Heiloo en Limmen en wordt nu ambulant per 1 december a.s. binnen de gemeentes Limmen en Anna Paulowna/Breezand.
Eén maal in de 6 tot 8 weken zal Ds. E. Kooiman ook in een kerkdienst voorgaan.
Wij vertrouwen op een plezierige samenwerking en een goede ontvangst binnen de gemeente.

Namens de kerkenraad,
Sarie Bakker.

Orde van dienst zondag 20 november

Thema: gevallen blad

 

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk. Alkmaar
Organist     : dhr. R. Sytsma
M.m.v. een zanggroep (Gerry Hovinga, Liesbeth Kisman, Ab Vogel en Co Feldman)

Welkom en mededelingen

Intochtslied 23 : 1, 2 en 3

Votum en groet: 

Voorganger:  Onze hulp in de naam van de Heer
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger:  In leegte en gemis staan wij hier voor
Allen:             Neem ons leven in Uw hand
Voorganger:  wie wij uit handen moesten geven
Allen:              Laat hen wonen in Uw licht
Amen.

Kyriëgebed en lofzang:

Lied 281: 1 allen, 2 zanggroep, 3 allen, 5 zanggroep en 9 allen

Gebed bij het openen van het Woord

Schriftlezing Psalm 103

Lied 103: 1, 6 en 5 

Preek

Lied 730: 1, 2 en 3 (opmaat naar de gedachtenis)

Noemen van 5 namen + aansteken kaars door nabestaande(n) of ouderling van dienst
Lied 199 : 1e 3 regels door zanggroep “Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in Uw genade, dat zij gekend zijn bij U en bij ons”
Noemen van 4 namen + aansteken kaarsen etc.
Lied 199 : 1e 3 regels door zanggroep
Noemen van 4 namen + aansteken kaarsen  etc.
Lied 199 :  1e 3 regels door zanggroep
Amnesty kaars wordt aangestoken voor alle naamlozen en verdrukten
Lied 199 :  1e 3 regels door zanggroep
Gelegenheid voor aanwezige gemeenteleden om een waxinelichtje aan te steken ter nagedachtenis aan een geliefde
Lied 199 : in zijn geheel  door zanggroep   Zie liedboek 199   (hiermee wordt de gedachtenis afgesloten)

Gebeden

A Clare Benediction (zanggroep)
May the Lord show his mercy upon you
May the light of his presence be your guide
May He guard you and uphold you
May his Spirit be ever by your side
When you sleep may his angels watch over you
When you wake may He fill you with his grace
May you love Him and serve Him all your days
Then in heaven may you see his face

Vertaling
Moge de Heer je genadig zijn en het licht van zijn aanwezigheid jou tot een gids zijn.
Dat Hij je mag behoeden en ondersteunen en dat Zijn geest niet van je wijkt..
Als je slaapt, de engelen over je waken en als je ontwaakt
Hij je vervult met zijn genade.
Heb Hem lief en dien Hem alle dagen van je leven.
Dan zul je Hem in de hemel ontmoeten.

Collecteaankondiging  en bloemengroet

Slotlied 315 : 1 en 3

Zegen.

Gedicht
Sta niet in tranen aan mijn graf;
Ik ben daar niet, ik slaap daar niet.
Ik ben het waaien van wel duizend winden.
Ik ben de diamanten glinsteringen in de sneeuw.
Ik ben het zonlicht op het rijpe graan.
Ik ben de milde regen in de herfst,
wanneer je in de ochtendstilte wakker wordt.
Ik ben het snelle opwaarts vliegen
van stille vogels in een cirkelvlucht.
Ik ben het zachte sterrenschijnsel in de nacht.
Sta niet in tranen aan mijn graf;
Ik ben daar niet. Ik leef nog voort.

 

Orde van dienst zondag 13 november

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk. Alkmaar
Organist     : dhr. B. Klootwijk

Welkom en mededelingen

Intochtslied 133: 1, 2, en 3

Kuriegebed

Glorialied 305: 1, 2 en  3

1e lezing Habakuk 3: 16 t/m 19 

Lied 680: 1 en 2

2e lezing Johannes 17: 1 t/m 8

Lied 680: 3, 4, en 5

Preek

Lied 802: 1, 2, 4 en 6

Gebeden

Slotlied 416: 1, 2, 3 en 4

Diaconiecollecte 13 november

Golfstaten: De kracht van Bijbelverhalen.

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten.
Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg.
Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen.
Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven.
De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten.
De Bijbel geeft moed en kracht.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Golfstaten

Orde van dienst zondag 6 november

                                                              Geloven is een groot avontuur…

                                        …ook bij oogstdienst.

Voorganger: ds. Catrinus Corporaal. Bolsward
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen

Intochtslied  psalm 87 vers 1 en 2

Groet
Vg.      De Heer zij met  u
Gem.  Ook met u zij de Heer

Bemoediging en drempelgebedswoorden
Vg.      Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem.   Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg.      God, raak ons aan met Uw liefde
Gem.   Schijn Uw licht over ons bestaan.

Zingen  psalm 87 vers 3 en 4

Gebed om ontferming, beantwoord met lied 301k  

Glorialied lied 304

Inleidend bij deze dienst

Gebed bij de opening van de Schriften

1e Lezing  Spreuken 15: 1 t/m 9,  en vers 31 t/m 33

Zingen lied 779 vers 1, 2 en 3

2e Lezing Lucas 19: 41 t/m 48

Zingen lied 779 vers 4 en 5

3e Lezing  Mattëus 10: 37 t/m 39

Zingen lied 779 vers 6 en 7

Overweging/preek

Meditatief orgelspel

Zingen lied 601 vers 1, 2 en 3  “Licht dat ons aanstoot…”

Gebeden, beantwoord met lied 367g
Stil gebed
Onze Vader

Bloemengroet en collecte-aankondiging

Slotlied  lied 841 vers 1 en 2

Zegen

Diaconiecollecte 6 november

Dankdagcollecte
De collecte van deze zondag is bestemd voor de Voedselbank Hollands Kroon.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Voedselbank.

E-flits – november 2022

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.
Deze maand een boordevolle Flits op  Hervormingsdag. Een vaste burcht is onze God!

Gemeentebezoeken
Het einde van het jaar nadert, en dan zijn er altijd minder gemeentebezoeken.
Deze maand alleen Den Helder (2 november ) en Westwoud (9 november). Toch iets om naar uit te kijken!

Classicale Vergadering 24 november
Onderwerpen op deze vergadering: allereerst de herverkiezing van de voorzitter van het classicale college voor de visitatie en van de classispredikant.
De voorzitter van het college wordt voor 4 jaar verkozen, met mogelijkheid op herverkiezing.
De classispredikant wordt voor 5 jaar verkozen, eveneens met een mogelijkheid voor een tweede periode.
Bieden worden verkozen door de classicale vergadering (zie resp. ordinantie 10-3-5 en 4-16-2).
Beiden hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een twee periode.
Als voorzitter CCV is dat ds. Conny Bakhuis uit Abbenes, en als classispredikant ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar. U hoort de uitslag.
Er zullen de nodige huishoudelijke zaken op de agenda staan.
Ook elke vergadering van de classis: kennismaken met predikanten die nieuw zijn in Noord-Holland.

Ds. Jan van Aller verbonden aan de classis
In een feestelijke dienst op zondag 2 oktober in Uitgeest is ds. Jan van Aller (voorheen gemeentepredikant in onder andere Uitgeest/Akersloot en Haarlem-Schalkwijk) door de classispredikant verbonden aan de classis Noord-Holland.
Jan ontving zijn zending als predikant met bijzondere opdracht voor zijn werk als geestelijke verzorger bij de politie, eenheid Noord-Holland.

Corona handleiding voor kerken
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een corona-handreiking voor kerken geschreven die met verschillende scenario’s rekening houdt.
Op deze manier kunnen gemeenten vooraf zien welke maatregelen passen bij welke situatie. Hier verder lezen.

 Liedboek Job de Bruijn
Van de hand van Job de Bruijn (nu met emeritaat, maar tot mei jl. verbonden aan de PG Laren-Eemnes) is verschenen een prachtig liedboek onder de titel ‘Laat de liefde je dragen’. De prijs is slechts 15,00 euro.
Hier te bestellen. Wie een indruk wil krijgen kan hier op YouTube eens kijken.

Theatervoorstelling ‘Na ons de zondvloed’
In deze theatervoorstelling vertelt voorganger Erik Jan Tillema (pionier in de Zijpe/Schagerbrug) over zijn eigen relatie met de zee en verbindt hij verhalen uit verschillende tradities met de actualiteit om zich zo af te vragen: komt na ons de zondvloed? ‘Soms komisch, soms ernstig, maar altijd met het water tot aan zijn lippen.
Muzikant Victor Posch begeleidt hem op piano, saxofoon, dwarsfluit en met zang. Deze voorstelling is vanaf nu te boeken (ook als alternatief voor de kerkdienst).
Hier verder lezen.

Thuisgevers
Aan de beelden uit Ter Apel zien we hoe de opvang van vluchtelingen verstopt zit.
Daarom zijn de Protestantse Kerk en de gemeente Kampen het project ‘De Thuisgevers’ gestart.
Kerken helpen vluchtelingen met een status, maar die nog wonen in een asielzoekerscentrum, op te vangen, zodat er weer doorstroming komt in aanmeld- en asielzoekerscentra. Voor een half jaar stellen kerken woonruimte beschikbaar aan statushouders, zodat zij alvast een leven kunnen opbouwen op de plaats waar de burgerlijke gemeente uiteindelijk voor een permanente woning zorgt. Hier verder lezen.

Klimaatgesprek onder pastores
Een aantal van onze collega’s schreef een handreiking met gespreksmateriaal voor het klimaatgesprek onder pastores.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: pastor-zijn in context van de klimaatcrisis: welke theologie heb je nodig?
Welke woorden kun je spreken? Waar mag je niet over zwijgen?
Onze eigen Aster Abrahamse (Bethlehemkerk in Hilversum) schreef mee.
Bijdragen zijn er ook van: Sam Janse, Bert de Leede, Trees van Montfoort en Paul Schenderling.
Goed te gebruiken in bijvoorbeeld een werkgemeenschap en hier te downloaden.

 Energielast

De stijgende energielasten raken de kerk zowel via de kerkrentmeesters die met zorg berekenen of ze de gebouwen wel kunnen verwarmen, als via de diaconie die nu al weet dat het aantal armen die de nota’s niet kunnen betalen zal stijgen.
De Protestantse Kerk heeft een themapagina ingericht waar achtergronden te vinden zijn voor kerkrentmeesters en voor diakenen. Hier verder lezen.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:
Bussum Wilhelminakerk: predikant 80%
Haarlem jeugdpionier (0,5 fte)
Amsterdam Willem de Zwijgerkerk: coördinator programmering en gebouw (24 uur p/w)

Personalia
Aangenomen: het beroep uitgebracht door de PG Hilversum (Regenboogkerk) op ds. O. Reitsma te Enschede.
Oane Reitsma keert daarmee terug naar Noord-Holland, eerder was hij verbonden aan Medemblik en aan Koggenland.
Aangenomen: het beroep uitgebracht door de HG Huizen (Zenderkerk) op ds. Arie de Fijter van de HG Goudriaan en de HG Ottoland
Bedankt voor het beroep uitgebracht door de HG Huizen (Oude kerk) op ds. J. W van Bart van de HG Harderwijk

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant. Deze keer over: WK Qatar


De E-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 4, nr. 9 (november 2022).

Voedselbank

Zondag 6 november is de Dankdag voor Gewas en Arbeid.
Tijdens deze zondag dragen wij goederen over aan de plaatselijke Voedselbank om mensen met een slechte financiële achtergrond te helpen. U kunt uw aangekochte goederen plaatsen op de daarvoor bestemde tafels in de ontmoetingsruimte van de kerk.
De Voedselbank heeft momenteel behoeft aan goederen voor de voedselbank:
Koffie, Thee, Koffiemelk, Houdbare melk,
Waspoeder,
Ontbijtgranen, Ontbijtkoek, Pakjes soep,Groente in blik of pot, Macaroni, Bloem,
Vruchten in blik, Frisdrank.

De diaconie.

Oecumenische ontmoetingsdag

Oecumenische ontmoetingsdag

Duurzaamheid:
De nieuwe tweedeling

Vrijdag 4 november 2022

11.00 tot 15.00 uur (inloop 10.30 uur)

Taborkerk

Maasstraat 2, 1442 RV te PURMEREND

 

 

Kiezen voor duurzaamheid lijkt een logische keuze.
Volgens wetenschappers is het ‘vijf over twaalf’ om te zorgen dat het klimaat zodanig verandert dat het de mensheid bedreigt.
Tegelijkertijd zien we ook dat verduurzaming de tegenstelling tussen rijk en arm, stad en platteland, burgers en overheid vergroot.
De emoties thuis, op het dorp en in de wijk kunnen soms hoog oplopen.
Waar staat u en wat is het christelijk geluid?

Op verhaal komen over Duurzaamheid
Tijdens de ontmoetingsdag nemen we de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de lastige keuzes rond duurzaamheid en over de rol die we als kerken/oecumenische beweging daarin te spelen (kunnen) hebben.
Deze dag wordt geleid door Jacobine Gelderloos en Hette Domburg. Beiden hebben veel ervaring met het contextueel Bijbellezen.

Aanmelden kan tot dinsdag 29 oktober 2022 via het contactformulier of door te mailen naar info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v. Ontmoetingsdag.
Als u met meerdere mensen komt, vermeld dit dan ook.
U ontvangt een week voor bijeenkomst een bevestiging.

De uitnodiging en het programma kunt u vinden op de website van het Oecumenisch Platform Noord-Holland: Oecumenisch platform NH – Nieuws
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met Kor Berghuis, info@oecumenischplatformnh.nl. Telefoon: 0655884486.

Bijlage: Uitnodiging Oecumenische ontmoetingsdag