Orde van dienst donderdag 26 mei


Voorganger: ds. Laura Nagelkerke

Organist     : dhr. Ralf Nagelkerke

Welkom en mededelingen

Lied 666
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: u die uitstijgt boven deze aarde

A: bevestig ons bestaan
V: U die uw ogen over ons opslaat

A: dat wij u zoeken, in de hemel en op aarde.
V: zegen ons met de ruimte van  uw Geest

A: Amen
Lied 662: 1 en 3

Gebed
Lezing Lucas 24: 49 t/m 53
Lied 663
Overweging
Muziek
Gebeden, beantwoord met lied 368g  
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied 667: 1, 2 en 3
Zegen, als antwoord op de zegen lied810

 

Orde van dienst zondag 22 mei


Thema: Mijn vrede geef ik jullie.

 

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk

Welkom en mededelingen

Intochtslied 66: 1, 6 en 7
Groet en bemoediging

Lied 659 1, 4 en 6
Gebed om ontferming, beantwoord met lied301c
Glorialied 980
Gebed van de zondag

Lezing Joël 2: 21 t/m 24
Lied 67
Lezing Johannes 14: 23 t/m 29

Overweging
Muziek
Lied 1014: 1, 2 en 5
Gebeden

Stil gebed
Gezongen Onze Vader: lied 370
Bloemengroet en collectetoelichting

Slotlied 425
Zegen

 

Diaconiecollecte 22 mei

De Glind: opvang jongeren.

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen.
Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst.
In De Glind, dat ook wel ‘het Jeugddorp’ wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven.
Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. De Glind.

Nieuwe agenda gemeenteavond van 18 mei

Vanwege het feit dat het vrijwel zeker is dat ds. Laura Nagelkerke onze gemeente deze zomer gaat verlaten, heeft de kerkenraad besloten de agenda voor de gemeenteavond van 18 mei aan te passen ten opzichte van wat er in de Samenvaart is aangegeven.

Voor de pauze worden de financiële zaken behandeld en wordt er een korte toelichting gegeven over de gebouwendiscussie.
Na de pauze zal een evaluatie plaatsvinden over de afgelopen jaren en wellicht een vooruitblik naar de toekomst.

Orde van dienst zondag 15 mei


Thema:  Een nieuw gebod?!

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke
Organist     : Ralf Nagelkerke

Welkom en mededelingen

Intochtslied 655: 1, 2 en 3
Groet en bemoediging
Lied 655: 4 en 5
Gezongen kyrie en gloria lied 299e
Gebed van de zondag

Lezing: Deuteronomium 6: 1 t/m 9
Lied 320: 1, 2, 3 en 5
Lezing: Johannes 13: 31 t/m 35
Lied  754
Overweging
Muziek
Lied 657: 1, 3 en 4
Gebeden
Stil gebed
Onze Vader
Bloemengroet en collectetoelichting
Slotlied 654: 1, 4 en 6
Zegen

Orde van dienst zondag 8 mei

Orde van dienst 8 mei 2022
Dienst van Schrift en Tafel


Thema: Bent u nu de Messias of niet?


Voorganger: Ds. Laura Nagelkerke
Organist     : Ralf Nagelkerke

Welkom en mededelingen

Intochtslied 287: 1 en 2
Groet en bemoediging
Lied 287: 3 en 4
Gebed van ontferming
Glorialied 652
Gebed van de zondag
Lezing Johannes 10: 22 t/m 30
Lied 653 1, 2, 5 en 7
Overweging: ‘ Als u de Messias bent, zeg het dan ronduit’
Muziek
Dank- en Voorbeden
Stil gebed
Tafellied 387: 1, 2, 4 en 5
V: De Heer zij met U
A: Ook met u zij de Heer
V: De harten omhoog!
A: als bloemen naar de zon
V: Brengen wij dank aan de Heer onze God
A: Want Hij is onze dank waard
Tafelgebed 403d
Breken en delen, onderwijl klinkt muziek
Dankgebed
Slotlied 650: 1, 2 en 7
Zegen

Diaconiecollecte 8 mei

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien.
Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren – Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd – elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op.
Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vak training, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of air hockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.
Met uw bijdrage steunt u wereld diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Beiroet.

Avondmaalscollecte 8 mei

Voldoende eten in Rwanda

In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw.
Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens.
Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners.
Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boerengezinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen.
Zij kunnen hun gezinnen beter voeden en verdienen voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.

 Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Rwanda.

 

 

Om bij stil te staan mei

Om bij stil te staan

Ik zal je vergeven
Het zijn maar kleine woorden
Maar er ligt een universum in besloten.
Wanneer ik je vergeef
Zullen alle koorden van haat, pijn en droefheid
Die mijn hart hebben ingesnoerd verdwenen zijn.
Wanneer ik je vergeef
Bepaal jij niet meer wie ik ben
Jij nam mij de maat, je schatte me in
En besloot dat je me kon kwetsen.
Ik deed er niet toe
Maar ik zal je vergeven
Want ik doe er wel toe
Ik tel mee
Ik ben groter dan dat jij van mij hebt
Ik ben sterker
Ik ben mooier
En ik ben oneindig kostbaarder dan jij dacht
Ik zal je vergeven
Mijn vergeving is geen geschenk dat ik je geef
Wanner ik je vergeef
Zal mijn vergiffenis een geschenk zijn dat zich aan mij geeft
(uit: het boek van vergeving, van Desmond en Mpho Tutu)

 

Ik lees op dit moment een boek van aartsbisschop Desmond Tutu en zijn dochter Mpho over vergeving.
Simpelweg getiteld: Het boek van vergeving.
Ik werd nieuwsgierig wat wijlen Desmond Tutu, bekend van zijn werk voor de waarheid en verzoeningscommissie in Zuid Afrika, over dit onderwerp te vertellen had.
Hij schrijft niet maar zomaar mooie woorden, maar grondt wat hij zegt in zijn concrete persoonlijke ervaring met de weg van verzoening en helen in Zuid Afrika.
Zijn dochter Mpho is bovendien ook theoloog en op dit onderwerp afgestudeerd.
Ze werkt sinds kort in Amsterdam bij de vrijzinnig protestantse gemeente daar.

Vergeving is geen gemakkelijk onderwerp en we krijgen er allemaal wel ergens in ons leven mee te maken.
Mensen stellen elkaar teleur en bezeren elkaar soms. Dat is deel van het leven.
Dus is vergeving ook deel van het menselijke bestaan. Anders kun je niet verder.
Tutu begint zijn boek met constateren dat we als mens allemaal, ja allemaal, zowel anderen moeten vergeven als ook zelf vergeving nodig hebben.
We staan allemaal als mens weleens aan beide kanten van de medaille.
Juist dat besef maakt vergeving mogelijk.
Een mens is nooit alleen maar dader en nooit alleen maar slachtoffer.
We zijn soms het een en soms het ander.
En dan kun je altijd kiezen om in de spiraal van vergelding te blijven hangen en dader of slachtoffer te blijven, of te proberen er uit te stappen.
Tutu en zijn dochter onderscheiden vier stappen op de weg naar vergeving:

– Je verhaal vertellen
– het erkennen van de pijn
– vergeving schenken
– de relatie vernieuwen of loslaten.

Alle vier de stappen zijn belangrijk. Je kunt er geen van overslaan.
En soms zul je een aantal keer het proces doorlopen voor je echt de pijn kunt loslaten die je meedraagt.
Dit proces geldt net zo voor mensen die zichzelf iets te vergeven hebben.

Al lezend in dit boek komt zo in de week voor Pasen dat ik dit schrijf, de weg van Jezus me als voorbeeld weer op een andere manier concreet dichterbij in de verhalen van mensen die Tutu als voorbeeld gebruikt.
Zijn weg van vergeving en genade is niet een manier om maar even over de pijn in het leven heen te stappen, maar een weg er mee vinden door haar juist ten volle erkennen en daar doorheen nieuwe levenskracht en moed en geloof te vinden en weer verder te gaan.
Goede Vrijdag en Pasen kunnen niet zonder elkaar.
Zonder de hoop van Pasen blijft Goede Vrijdag alleen maar een zwarte dag, en zonder Goede Vrijdag wordt Pasen een lege huls.
De kern waarom de weg van Jezus draait is dat we als mens allemaal leven van vergeving.
Elke dag weer.