Orde van dienst 24 oktober

 

THEMA:  DE LAATSTE WEG

 

 

Psalm van intocht: lied 8a : 1, 2 en 3
Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vaderen van zijn zoon
                                onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest
Allen           : Amen
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen           : die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen           : en het werk van zijn handen niet loslaat.
Lied 8a : 4, 5 en 6
Gebed om ontferming
Lied 711c
Lied 302a
Gebed van de Zondag
Eerste lezing: Jesaja 59: 15b – 21 (lector)
Lied 865
Evangelielezing: Marcus 10: 46 – 52 (voorganger)
Lied  534
Preek
Moment van stilte, orgelspel
Lied 283
Dank- en voorbeden
Na de woorden ” Zo bidden wij” acclamatie, lied  368“Heer, hoor ons bidden….….”
Onze Vader
Bloemengroet
Collecteaankondiging
Slotlied: lied 909
Zegen
Beantwoord met lied 423: 1

 

 

 

De kerk is open…. ook voor u/jou!

De kerk is open…. ook voor u/jou!

Het najaar is een periode van gedenken en terugkijken.
Juist ook in de kerken is daar aandacht voor.
We staan stil bij de mensen van wie we afscheid moesten nemen in de afgelopen tijd. Soms nog maar zo kort geleden, soms al langer.
Op zondag 7 November, van 14 u tot 17 u, is onze kerk aan de Molenvaart 23 open voor ieder die even binnen wil lopen, stilte wil zoeken en een kaarsje voor iemand aan wil steken.
U/jij bent van harte welkom!

 

Schoenendoosactie 2021

VUL EEN SCHOENENDOOS, GEEF EEN SCHAT!

Wat kun jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt!

Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.
Dat rode autootje, een setje kleurpotloden of mooie schriften… ze betekenen zoveel voor een kind in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp in Griekenland.
Zomaar speelgoed krijgen of 
nieuwe tandpasta… dat is er anders echt niet bij.
Misschien is 
jouw schoenendoos wel het eerste cadeau dat dit kind ontvangt.
Jij geeft echt een schat!
Doe mee met de schoenendoosactie!
Geef een cadeau van onschatbare waarde.
Beli Dijkshoorn.

Klik op Schoenendoosactie-2021 om de bijbehorende folder te bekijken

Oecumenische ontmoetingsdag.

Oecumenische ontmoetingsdag

Waar is God in de crisis?


Vrijdag 29 oktober 2021
11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur
Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood
Hoogeweg 65, 1581 PL HEILOO

We hebben te maken met een pandemie, een klimaatcrisis en een vluchtelingencrisis.
Ook in ons persoonlijke leven kennen we moeilijke momenten.
Komt het allemaal wel goed? Waarom overkomt mij of anderen dit? In hoeverre geeft het geloof steun?
We zijn benieuwd naar uw ervaringen.

Geloofsgesprek
Aanleiding is het proefschrift van ds. Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp.
Hij is op zoek gegaan naar de ware aard van de mens en heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van ‘zonde’ in een tijd waarin velen niet meer geloven in ‘God als persoon’, maar wel openstaan voor het ‘goddelijke’.

Op 29 oktober gaan we met elkaar in gesprek: op zoek naar ons diepste zelf en naar wat ons drijft als mens, juist in moeilijke tijden.

Aanmelden kan tot maandag 25 oktober 2021 via het contactformulier of door te mailen naar info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v. Ontmoetingsdag.
Als u met meerdere mensen komt, vermeld dit dan ook.
Er is ruimte voor maximaal 30 personen.
U ontvangt een week voor bijeenkomst een bevestiging.
We volgen de Corona richtlijnen van het RIVM.
_____________________________________________________________________________________________________________

Bijlage: Uitnodiging Oecumenische ontmoetingsdag: Ontmoetingsdag oktober 2021 DEF
De uitnodiging en het programma kunt u vinden op de website van het Oecumenisch Platform Noord-Holland: Oecumenisch platform NH – Nieuws

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met Kor Berghuis, info@oecumenischplatformnh.nl. Telefoon: 0655884486.
_____________________________________________________________________________________________________________

Over het avondmaal

Over het avondmaal: Liefde vieren in taal en teken.

We kunnen en mogen op 7 november weer avondmaal vieren met elkaar.
Ik kijk er persoonlijk naar uit om ook op die manier onze verbondenheid met Christus en met elkaar weer te ervaren.
Wat was het vreemd om met Witte Donderdag avondmaal te vieren in een zo goed als lege kerk.
Zo besef je met elkaar weer eens hoe waardevol rituelen eigenlijk zijn.
Je kunt het niet alleen met woorden af, geloof beleef je met hart, mond en handen.
Het zal natuurlijk nog wel iets anders gaan dan anders, maar we hopen als kerkenraad dat we zo toch aan de beleving van het avondmaal zoveel mogelijk ruimte geven binnen de grenzen die we op dit moment hebben.
Ik wil u vragen met het naar voren lopen rekening te houden met elkaar.
Geef elkaar de ruimte, is het devies van de landelijke kerk. Laten we dat doen.
We zullen brood niet aanreiken met de hand, maar met een tang.
Er staat voor ieder een klein bekertje wijn. U wordt door de diaken uitgenodigd dit zelf te pakken.
Ik ben blij dat we zo met elkaar weer in taal en teken Gods liefde mogen vieren en delen.

Misschien goed om nog even met elkaar stil te staan bij de nodiging zelf.
Formeel is het in de kerkorde zo dat mensen die ooit gedoopt zijn of in eigen kerkgemeenschap mee mogen vieren, mogen meedoen met het avondmaal.
Dit geldt voor jong en oud.
Kinderen zijn bij ons op grond van het geloof van hun ouders welkom om mee te vieren, hebben we een aantal jaren terug al met elkaar besproken.
Ik ga er dan vanuit dat die ouders aan hun kind thuis ook uitleggen wat we dan vieren.
In het traject van de Minivaart zit regelmatig een keer een stukje uitleg over het avondmaal.
Dus de kinderen die bij ons vertrouwd zijn weten wat ze doen als ze meevieren. En die kinderen zijn ook gedoopt.
Maar er zijn natuurlijk ook weleens gasten in ons midden.
En wat doe je dan, als je gastvrije gemeente wilt zijn?
We hebben daar met elkaar als pastorale ouderlingen en als kerkenraad over gesproken. Uitgebreid.
In het geval van volwassenen vinden we dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid hierin hebben. En ik zie ook dat mensen die nemen.
In het geval van kinderen kan ik me voorstellen dat ouders of grootouders daar met hun ( klein)kinderen van tevoren over spreken en samen een keuze maken of ze wel of niet mee vieren.
En wat als een kind dan, al is het niet gedoopt, zelf zegt dat hij of zij toch een oprecht verlangen heeft om mee te vieren?
Ik zou het fijn vinden als betreffende ouders / grootouders daar dan voor de dienst met mij over spreken.
Elk kind is anders, elke situatie is anders. Dan kunnen we samen een goede afweging maken.

En ik zou het fijn vinden als u als gemeente het vertrouwen in elkaar zou hebben dat ook kinderen die bij ons te gast zijn niet ‘zomaar even’ mee vieren met de dienst van Schrift en Tafel.
Want daar kunt u echt van op aan.
Daarvoor is het avondmaal ons allen dierbaar en kostbaar genoeg.

Ik kijk er naar uit weer samen Christus’ liefde te vieren en te delen,

Ds. Laura Nagelkerke.

Orde van dienst zondag 17 oktober

Thema; “je eigen belijdenis van het geloof”.

ORGELSPEL

MEDEDELINGEN door ambtsdrager van dienst

PSALM OF INTREDELIED: lied 92: 1, 2, 3 en 4
STIL GEBED

GROET        
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
                      en van Jezus Christus de Heer.
Gemeente   : Amen
BEMOEDIGING
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen             : die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen             : en het werk van zijn handen niet loslaat.
Lied 92: 6 en 8
GEBED OM ONTFERMING

KYRIË:

GLORIALIED : lied 657 , vs. 1, 3 en 4

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift/Gebed van de zondag
Eerste lezing: Efezen 2, 11-22

Lied 701: 1 en 2
Tweede lezing: Johannes 4, 27-42

Lied 701:. 3 en 4
UITLEG EN VERKONDIGING

ANTWOORDLIED: lied 981

GEBEDEN EN GAVEN
DANKZEGGING en VOORBEDEN
Ieder deel kan worden besloten met:


Bloemengroet

WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED:  lied 425
ZEGEN gevolgd door 3x gezongen ”Amen”.

Diaconiecollecte zondag 17 oktober

Werelddiaconaat; Kameroen

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel woestijn.
Het is er dus warm en droog en door de 
klimaatverandering wordt het er niet beter op.
De woestijn rukt 
op en verdrijft boerenfamilies van hun grond.
Veel 
dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens.
Onder leiding van de kerk trekken zij samen op 
in een project dat gericht is op duurzame landbouw.
Dit zorgt niet 
alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.
Uw bijdrage kunt u overmaken op:
Diaconie PKN Anna Paulowna.
R
ek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Kameroen.

Orde van dienst zondag 10 oktober

  Thema: een licht vooruit

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke
Organist     : Ralf Nagelkerke
Met een bijdrage van pelgrims Hans en Hilda Elling

Mededelingen
Intochtslied lied 87: 1 en 2
Groet en bemoediging
Lied 78: 5
Gebed om ontferming
Gloria lied 840
Gedicht: weg
Lezing: Exodus 13: 17-22
Lied 80: 1 en 7
Lezing: Johannes 8: 12-20
Lied 601
Bijdrage Hans en Hilda
 

Lied 822
Overweging: een licht vooruit
Lied 653: 1, 4 en 7
Gebeden, afgesloten met lied 368j
Onze vader
Bloemengroet en collectetoelichting
Slotlied lied 825: 1, 3 en 4
Zegen beantwoord met lied 814

Diaconiecollecte zondag 10 oktober

De Zonnebloem

Als je lichamelijk beperkt bent, is het moeilijk om mee te gaan

met de snelheid van de wereld om je heen.
Je fysieke beperking 
zit je in de weg.
Je bent beperkt in je bewegingsvrijheid en 
afhankelijk van anderen.
Je maakt minder plannen en ziet meer 
tegen dingen op. Je bent vaker alleen.
De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen die door hun lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te komen.
Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers 
iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te organiseren en begeleiden.
We zoeken contact en hebben tijd en aandacht voor mensen.
Wij 
organiseren uitstapjes, maken vakanties mogelijk en regelen goede zorg onderweg.
Zodat mensen kunnen uitkijken naar iets 
leuks.
Wij weten dat het belangrijk is om mensen te ontmoeten 
en nieuwe indrukken op te doen.
De toenemende vergrijzing en een steeds verder terugtredende overheid zet de sociale en recreatieve zorg en aandacht onder zware druk.
Het belang van ons werk neemt toe.

Dat zien wij ook in de toegankelijkheid van de samenleving.
Die 
is er nog niet op gericht om gelijke omstandigheden te bieden voor mensen met een lichamelijke beperking.
Ook daar werken 
wij aan.
Want wij zijn ervan overtuigd dat een lichamelijke beperking geen belemmering hoeft te zijn om te kunnen genieten van het leven.
Er kan zoveel meer dan je denkt.

Uw bijdrage kunt u overmaken op:
Diaconie PKN Anna Paulowna.
Rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. De zonnebloem.

13 oktober Gemeenteavond – Komt allen !!!

Op deze avond zal het gaan over de toekomst van onze gemeente.
Voor de pauze zal het beleidsplan 2022 – 2025 worden toegelicht.
Hieronder vindt u een 
uittreksel.
Wanneer u het hele plan wilt ontvangen, stuur dan een 
mail naar scriba@samenvaart.nl en het wordt u digitaal toegestuurd.
Na de pauze kan iedereen mee nadenken en discussiëren over wat voor gemeente we willen zijn, wat dat betekent voor de komende jaren en welke de kansen, uitdagingen en bedreigingen zijn die wij voor ons zien.
De kerkenraad nodigt u daarbij van harte uit.
Dat geldt natuurlijk 
ook voor de borrel na de vergadering.
Altijd prettig om even na 
te praten en waar nodig stoom af te blazen.

_________________________________________________________________________________________________________

                       Uittreksel uit het concept Beleidsplan van de Protestantse
                                      Gemeente te Anna Paulowna 2022 – 2025

Inleiding.
Als Protestantse Gemeente te Ann Paulowna onderschrijven wij de Kerkorde en de visie en missie van de PKN.

Missie.
Onze gemeente wil een brede kerkelijke gemeenschap zijn, waarin plaats is voor mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen en verrijken.
Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren en ons helpen in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

Visie.
In de concrete uitwerking van onze missie maken we gebruik het beeld van de Emmaüsgangers.
Onze kerk wil metgezel zijn van mensen op hun levensweg en zichtbaar en ervaarbaar maken dat we met elkaar door het leven onderweg zijn en dat Christus, vaak verborgen, soms herkenbaar, met ons mee meeloopt.

Uitwerking van de missie en visie in beleidsvoornemens.
Onze gemeente is een veelkleurig mozaïek van gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving.
Zoals in een mozaïek geen enkel steentje kan ontbreken en elke steen een eigen plaats, grootte, kleur en functie heeft om een gezamenlijk beeld te vormen, zo vormt de veelkleurigheid van onze gemeenteleden één samenhangend geheel.
Die onderlinge samenhang is ook een opdracht en een uitdaging.
In Bijbelse termen: Onze gemeente wil lichaam van Christus zijn, met vele leden, die hun diversiteit positief inzetten ten dienste van dat lichaam.
Elk lid levert hieraan zijn eigen bijzondere bijdrage en daarin waarderen de leden elkaar en herkennen elkaar dusdanig dat zij weten dat zij elkaar nodig hebben.

Dorpskerk
Onze veranderende samenleving – individualistisch, beïnvloed door de secularisatie, door nieuwe religiositeit, door de aanwezigheid van (aanhangers van) andere religies – vraagt om een duidelijke presentie van onze kerk in het dorp.
Getuigend en luisterend, vrijmoedig en dialogisch vertolkt brengen we in beeld wat ons beweegt vanuit het evangelie.
Wij doen dat in oecumenisch verband en in ontmoetingen met de burgerlijke overheid.

Ontwikkeling van geloof en dialoog in kleine groepen
Met betrekking tot het pastoraat, de catechese en de vorming en toerusting van de gemeente is het beleid gericht op de ontwikkeling van geloof en spiritualiteit van haar leden en op gemeenschapsvormende activiteiten ten behoeve van diverse leeftijdsgroepen en themagroepen.

Eredienst.
In de erediensten klopt het hart van de kerk.
Daar houden we de lofzang gaande, daar wordt het Evangelie verkondigd en vieren we de sacramenten van doop en avondmaal.
De kerkenraad geeft ruimte aan de verschillende stromingen in de gemeente door (zondags) vieringen met een verschillend karakter – ook in oecumenisch verband.

Vrijwilligers.
De gemeente bestaat uit leden die ieder hun eigen talenten en mogelijkheden hebben.
Het benadrukken van een goede mix van ‘oude getrouwen’ en ‘nieuwe kortverbanders’ is nodig voor zowel het voortbestaan van als de ontwikkeling van nieuwe creativiteit in de gemeente.
Alléén met nieuwe kortverbanders zal de continuïteit 
verdwijnen.
Alléén met een oude kern van vrijwilligers lukt het ook niet meer: zij lopen de kans op te branden.
Binnen onze gemeente zijn ruim 70 vrijwilligers actief.
We moeten zuinig op hen zijn en hen op alle mogelijke manieren motiveren en ondersteunen.
Met het toenemen van de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers stijgt de zorg en de moeite om alle colleges en taakgroepen bezet te houden.
Als dit de komende jaren niet lukt, zullen we kritisch moeten bekijken welke inspanningen niet langer voortgezet kunnen worden.

Ouderen.
Tot op hoge leeftijd nemen ouderen vandaag deel aan het maatschappelijk verkeer.
Van oudsher krijgen ouderen in de kerk vanuit diaconie en pastoraat relatief veel aandacht.
Vrijwilligers worden ingezet om de ouderen te bezoeken.
Dit reguliere ouderenwerk staat onder druk.
Het bezoekwerk krijgt niet gemakkelijk nieuwe vrijwilligers en de ouderen zelf sluiten zich niet vanzelf aan bij de bestaande activiteiten in de kerk.
Een serieus probleem bij ouderen is de eenzaamheid van hen die aan huis gebonden zijn.
Het blijft van groot belang dat we beleid voeren om ouderen te activeren en te ondersteunen.

Diaconale gemeente.
De diaconale taak hoort tot het wezen van de kerk.
De kerkelijke gemeente is ook een diaconale gemeente.
Dat betekent dat diaconaat niet alleen een zaak is van de diaconie, maar een zaak die heel de gemeente raakt.
De activiteiten voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk vallen nu nog rechtstreeks onder de Diaconie.

Pastoraat.
Als gemeente van Christus zien we als belangrijke kerntaak het ‘omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar’.
Deze kerntaak van de gemeente wordt in het bijzonder behartigd door de ouderlingen, die met de predikant en de contactpersonen regelmatig in gesprek zijn.

Jeugd en jongeren.
De leef- en belevingswereld van jeugd is een andere dan die van volwassenen.
We willen echter een kerkgemeenschap zijn voor iedereen, voor jong en oud.
Gods belofte aan deze wereld geldt immers voor iedereen.
We willen ons bij onze activiteiten niet beperken tot onze “eigen” groep, ook niet in het jeugd- en jongerenwerk.
We zijn als gemeente laagdrempelig en naar buiten gericht.
Onze gemeente wil in heldere taal aan jongeren duidelijk maken wat het christelijk geloof inhoudt.
Op een open wijze, zonder krampachtigheid.
De gemeente is betrokken en gastvrij.
Naar jongeren toe betekent dit dat er echt geluisterd wordt, en dat (speel)-ruimte voor hen gecreëerd wordt.

Samenwerking met andere kerken – Raad van Kerken, Anna Paulowna.
“Vanuit de gedachte dat zowel katholieken als protestanten in één en dezelfde God geloven, proberen we samen te groeien in het geloof.
Dit door met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren: wie God is, wie wij zelf zijn en hoe wij in het geloof en het leven staan; hoe wij samen ons geloof gestalte kunnen geven in de (dorps-)samenleving.
Het gaat om het gezamenlijk bezig zijn met God, met elkaar en met de wereld.”

Regiobijeenkomsten.
Onze gemeente maakt deel uit van de classis Noord-Holland.
Vanwege de grootte van deze classis is hij onderverdeeld in Ringen.
Onze gemeente behoort tot de Ring “Noordkop”, bestaande uit 18 gemeenten.
Tijdens bijeenkomsten van de Ring ontmoeten gemeenteleden uit buurgemeenten elkaar.
Drie keer per jaar is er zo’n ontmoeting, steeds in een andere kerk, steeds een ander thema.
En daarbij is iedereen van harte welkom.

Werkplannen.
De colleges en werk/taakgroepen maken jaarlijks een werkplan.
Hierin worden de beleidsvoornemens gebruikt en gecontroleerd om de concrete plannen voor het komende jaar te maken.
Deze worden in de kerkenraad besproken en vastgesteld