Kerkveiling 2024

Namens de kerkveilingcommissie kan ik u melden dat dit jaar de kerkveiling gepland staat op vrijdag d.d. 24-05-2024, aanvang 20.00 uur.
De organisatie hiervan is reeds begonnen.
En zoals al jaren gebruikelijk is wordt deze veiling gehouden in het Wapen van Holland o.l.v. Richard de Beer.
De zaal is open vanaf 19.00 uur zodat u de uitgestalde artikelen op uw gemak kunt bekijken.
Wij hopen dat u 24 mei in de gelegenheid bent om de veiling te bezoeken en een leuke avond mag beleven.
Er zal vast wel een artikel bijzitten wat u leuk vindt.

De laatste jaren zien wij echter het aantal aangeboden artikelen sterk teruglopen, wat op de veilingavond zelf niet zo leuk is.

Het verzoek aan u is om artikelen te leveren i.p.v. een gift. Gaat dat niet dan is een gift natuurlijk van harte welkom!

Mocht u verhit raken door al dat bieden, verkoeling zoeken in de vorm van een drankje, is in het Wapen heel goed mogelijk.
Zo kunt u de aangeboden hapjes goed wegspoelen.

Namens de kerkveilingcommissie,
Sjaak Elzinga

Orde van dienst 14 april

Voorganger: mevr. Coby Moens
Organist     : dhr. Jacob Stam

Thema: Opgestaan en ons verschenen

Welkom en mededelingen

Intochtlied: Liedboek 33: 1, 2

Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
                     en van Jezus Christus de Heer.
Allen:            Amen
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:            en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 33: 8

Gebed om ontferming, beantwoord met lied

Glorialied  305

Gebed van de zondag

Lezing: Jesaja 43, 1 t/m 7

Lied 16: 1, 3, 4

Lezing: Johannes 21, 1 t/m 14

Acclamatie: lied 339a

Overweging

Muziek

Lied 643: 1, 2, 5, 7, 9

Gebeden, beantwoord met liedboek 368f
Stil gebed

Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 836: 1, 2, 4, 5

Zegen, afgesloten met een drie maal gezongen amen

Diaconiecollecte 14 april

Rwanda: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis.
Kerk en organiseren ‘Lichtgroepen‘ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven.
Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt.
Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid.
Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten.
Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

E-flits – april 2024

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  

Gemeentebezoeken
Deze maand worden er vierjaarlijkse bezoeken gebracht aan de Nieuwe Kerk van de HG Huizen (9 april), Westzaan op 10 april en de Grote Kerk in Hilversum (16 april).

Mooie bezoeken om naar uit te kijken!


Roadshow – de classis komt naar je toe
De Roadshow begint zijn bestemming te naderen. De laatste twee avonden staan voor de maand april in de agenda, dan zijn alle 9 ringen bezocht.

De laatste twee avonden zijn:
3 april: ring Hilversum in De Duif in Huizen
24 april: ring Amsterdam in de Kruiskerk in Amstelveen
Onverminderd zoeken we samen naar mogelijkheden om iets te doen aan het tekort aan ambtsdragers dat we in bijna alle gemeenten zien.
We beginnen de avond om 18.00 uur met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.

Enquête Roadshow
Uiteraard blijft het wat betreft de bestuurlijke samenwerking niet bij een enkele avond Roadshow.

Als classis willen wij de bestuurlijke samenwerking op de agenda houden en faciliteren waar die maar nodig is.
Daarvoor hebben wij een enquête uitgezet en die verzonden is naar alle kerkenraden die de Roadshow al hebben bijgewoond.
Een dringend verzoek aan de scriba’s om die in te vullen (10 minuten werk).
Op deze manier krijgen wij een overzicht van noodzaak en mogelijkheden en kunnen wij gemeenten verder helpen.
Zelfs als uw gemeente niets nodig heeft, graag invullen!

Inspiratiefestival 15 juni in HeilooGoed om nu alvast in de agenda te zetten: op 15 juni is er voor de hele classis weer een Inspiratiefestival in Heiloo.
Van elke kerkenraad worden 3 mensen verwacht.
Ook deze keer zullen we het hebben over bestuurlijk samenwerken.
Maar er is meer, veel meer. Workshops, zingen, korte en heldere lezingen, en een forumgesprek. Er is muziek en een lichtvoetige afsluiting.
Natuurlijk de ontmoeting met al die andere gemeenten.
En vooral ook een geheel verzorgde, feestelijke dag, waarop er goed voor je wordt gezorgd.
De uitnodiging volgt nog, maar spreken jullie in de kerkenraad nu alvast even af wie er komt?

Samenwerken – overal in Nederland
Ds. Klaas Dijkstra was de afgelopen 5 jaar verantwoordelijk voor het beroepingswerk binnen de kerk. Meer dan wie ook ziet hij hoe de kerk er in deze tijd voorstaat.

Ook hij beveelt samenwerking van harte aan. Lees hier het interview met Klaas Dijkstra.

Classicale vergadering en Generale synode
De classis vergadert op 23 april in Landsmeer. Op de agenda staat een bijdrage van Wielie Elhorst, LHBTI+ predikant in Amsterdam.

Verder de consideraties en een kennismaking met nieuwe predikanten in de classis.
De generale synode vergadert op 19 en 20 april in Lunteren.
Op de agenda staat onder meer een update dan de nota “Uw Koninkrijk kome – Als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse Christenen” en als inhoudelijk thema wordt gesproken over ‘Heil’.
De agenda en alle synodestukken zijn hier te vinden. Voor wie belangstelling heeft is de vergadering van de synode via de website van de kerk online te volgen.

Roepingenzondag 21 april
De Protestantse Kerk heeft te maken met een in zeer snel tempo oplopende tekort aan predikanten. Zeker ook in Noord-Holland is dat te merken: het wordt steeds moeilijker om vacatures te vervullen. De kerk ziet dit groeiende probleem ook en doet wat ze kan. Een van de ideeën is een roepingenzondag. Gemeenten en voorgangers wordt gevraagd om daaraan aandacht te besteden op de vierde zondag van Pasen (dit jaar 21 april). Het breed moderamen van de classis ondersteunt dit initiatief van harte. Iedere gemeente kan er uiteraard op haar eigen manier vorm aan geven. Hier meer lezen en meedoen!

Advies over Permanente Educatie
Alle predikanten zijn verplicht activiteiten uit te voeren op het vlak van de Permanente Educatie. Het is goed om dat te doen in het kader van een studieplan. Het is mogelijk om bij het opstellen daarvan hulp te krijgen van of te sparren met  Annemiek Boonstra, specialist op het gebied van Permanente Educatie. Als je wilt, laat met je meedenken! Meer informatie is hier te vinden.

Studiedag Op Goed Gerucht
Op 19 april organiseert vernieuwingsbeweging Op Goed Gerucht een studiedag rond het thema Grond. 

Wat is een theologisch verantwoorde houding tot de aarde? Welke gezichtspunten helpen ons hierin verder en welke hinderen ons? Hoe ga je om met praktische vraagstukken rondom klimaat en duurzaamheid? Meer informatie vinden en opgeven kan hier.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

–        Heemskerk: kerkelijk werker 12-16 uur

–        Heemskerk: ouderenpastor 24 uur

–        Heerhugowaard: predikant 32-40 uur

–        Nieuw Vennep CrossPoint: kerkelijk werker/voorganger 28-32 uur

Personalia
Ds. B. Jongeneel van de HG Lunteren bedankte voor het beroep dat de Oude Kerk van de HG Huizen op hem uitbracht.

David van der Meulen (pionier bij Licht Oud Zuid in Amsterdam) bedankte voor het beroep dat wijk Dorp van de HG Aalsmeer op hem uitbracht.

 Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier. Deze keer over: Eén zin

Orde van dienst zondag 7 april


Voorganger: ds. R. Veen

Organist     : dhr. H. v/d Kraats

Thema: Wandelen in het nieuwe leven

Welkom en mededelingen

Lied 62: 1 en 4

Groet 
Voorganger:
Genade zij u en vrede van God onze Vader

 en van Jezus Christus de Heer.
Allen:
Amen

Bemoediging
Voorganger:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:           
die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger:
die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:           
en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied  146c: 1 en 3

Gebed om ontferming, beantwoord met Glorialied 302: 1 en 2

Gebed van de zondag

Lezing:

Lezing Deuteronomium 6: 1 t/m 12

Lied 119: 1 en 2

Lezing Matteüs 5: 17 t/m 24

 Lied 422: 1 t/m 3

Overweging over Rom. 6: 4
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Muziek

Lied 834: 1 t/m 3

Gebeden
Stil gebed
Onze Vader (gezongen als lied 370: 1 t/m 3)

Bloemengroet

Slotlied 838: 1 en 3 

Zegen, afgesloten met een drie maal gezongen amen

Orde van dienst Pasen 2024

Voorganger: mevr. Coby Moens
Organist     : mevr. Tilly Faas

Thema:  Hij komt ons tegemoet.

Gemeente en kerkenraad zijn binnen: 
We gaan staan en de voorganger zegt:
Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht
het leven te begroeten
heeft God ons toebedacht.
Wij komen als geroepen
getekend met een naam
van ongeweten toekomst
de mede erfgenaam.

De Paaskaars wordt naar voren gebracht onder het zingen van
LICHT VAN CHRISTUS  3 x cantor, gemeente antwoord met lied 593

Lied 600: 1, 2, 4 en 5 

         Uitleg liturgisch bloemstuk:

De stenen liggen niet meer aan de voet van het kruis, maar maken een pad. 
Een pad dat je kunt inslaan naar nieuw leven.
De vrolijke warme kleuren kondigen het nieuwe leven aan.
Het hemelse wit, het licht dat weer mag schijnen.

Groet en bemoediging:
Voorganger
Genade en vrede zij u van God onze vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Allen
Amen
Voorganger
Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger
die trouw houd tot in eeuwigheid
Allen
die het werk van zijn hand niet loslaat 

Lied 612: 2 en 3

Gebed om ontferming beantwoord met gezongen Kyrië  lied 301c

Glorialied 654: 1, 4 en 6

Gebed voor de lezingen

Lezing Exodus: 14 : 9 t/m 14 

Lied 98: 1, 2 en 4

Lezing Johannes 20: 1 t/m 18  

Lied 607: 1, 2 en 3

Preek

Lied 150a: 1, 2, 3 en 4 

Bloemengroet 

Gebeden
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Slotlied 634: 1 en 2

Zegen + antwoord gemeente lied 421 

Diaconiecollecte 31 maart

Colombia: Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust.
Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.
Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks.
En jongeren die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector.

Orde van dienst Goede Vrijdag 29 maart

Voorganger: ds. Melania Hadnagy
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats

Lied 22: 1 en 3

Openingsgebed

Lied  22: 4 en 8

Uitleg Liturgisch Bloemschikken

1e Lezing Johannes 18: 1 t/m 11 (Predikant)

Lied 586: 1, 2, 3 en 4

2e Lezing Johannes 18: 12 t/m 27 (Ina Verbruggen)

Lied: 578:  1, 2 en 3

3e Lezing Johannes 18: 28 t/m 40 (Predikant)

Lied: 578: 4, 5 en 6

4e Lezing Johannes 19: 1 t/m 16 (Ab Vogel)

Lied 657: 1 en 2

5e Lezing Johannes 19: 17 t/m 22 (Greetje Bontjes)

Lied: 3 en 4

6e Lezing Johannes 19: 23 t/m 30 (Gerry Hovinga)

De Paaskaars wordt gedoofd 

KRUISMEDITATIE

Lied 444: 1, 2, 3 en 4

Stilte

Orde van dienst Witte Donderdag 28 maart

Dienst van Schrift en Tafel.

 Lied 542: 1

Voorganger 
Onze hulp is de naam van de Ene

die sprak: er zij licht!
en het werd licht,
die zag dat het goed was
Allen
Gezegend het werk van zijn handen.

Voorganger
Vriendschap en vrede
van God – Ik zal er zijn
van Jezus – hebt elkander lief
door zijn Geest
die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde
Allen 
Amen

Lied 542: 2

Gebed

Lied 542: 3

Dienst van het woord

Toralezing uit Exodus 14: 9 t/m 14

Lied 544: 1 en 2

Lezing uit het Evangelie naar Johannes 13: 1 t/m 15

Lied 544: 4 en 5

Overweging

Stilte
Muziek

Lied 567

Dienst van de Tafel

Nodiging

Tafelgebed

Wij zegenen U, Eeuwige onze God
die telkens uw volk hebt bevrijd
uit duisternis en angst.
Die in de nacht voor ons uit gaat,
lichtend als vuur
en ons door het water van de dood
leidt naar een land
van vrede in overvloed.
Wij zegenen U
om uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die zijn vrienden in de wereld
liefhad tot het einde;
die in de nacht vóór zijn lijden
met hen maaltijd hield,
hen brood en wijn gegeven heeft
als teken van leven voorgoed.
Zo zullen wij, bevrijd door zijn dood
en opgewekt door zijn verrijzenis,
delen in zijn heerlijkheid.
Daarom, met engelen en aartsengelen,
met heiligen en martelaren
die U gehoorzaam zijn gebleven,
met allen die zich met hun leven inzetten
voor vrede en recht
loven en verheerlijken wij
uw naam vol licht en glorie
en prijzen wij U en zingen:

Gezegend is onze broeder Jezus,
die met ons de weg gaat
van het lijden in onze wereld,
en die zich laat kennen
in het breken van het brood.
In de nacht van zijn arrestatie
dat is deze nacht –
nam hij brood,
zegende U en brak het,
gaf het aan zijn leerlingen en zei:
Dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven.
Ook nam hij de wijn,
dankte U en schonk hem uit,
gaf de beker aan zijn leerlingen en zei:
Deze beker is de nieuwe verbinding met God,
bezegeld met mijn bloed.
Neem deze en deel hem met elkaar.
Ik zal opnieuw wijn met jullie drinken
in het komend koninkrijk.

Hoor ons, o Christus,
en adem uw Geest op ons
en op dit brood en deze wijn;
dat ze voor ons
uw lichaam en bloed worden
tintelend van uw leven,
genezend, vernieuwend –
o maak ons heel.
En zoals het brood en de wijn
die wij tot ons nemen
deel van ons worden,
laat ons zo deel van U worden,
been van uw gebeente
en vlees van uw vlees,
vol liefde en zorg in deze wereld,
gehoorzaam en vrij U volgend.
En zoals U ons leerde,
zo bidden wij samen:

Vredegroet

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Lied 315: 1

Wij gaan van hier

Lezing uit het evangelie naar Mattheüs 26: 30 t/m 46a

Tijdens het zingen van het onderstaand lied verlaten wij de kerk.

 

 

Verslag kerkenraadsvergadering van woensdag 4 februari 2024

De vergadering werd voor het eerst bijgewoond door Ds. Hanneke Borst die door voorzitter Aart Doppenberg van harte welkom werd geheten in ons midden.

Vrijwel tijdens de hele vergadering is er gepraat over de uittrededienst van onze huidige kerk en de receptie, officiële opening en intrededienst in de nieuwe “ De Samenvaart “, waarbij de liturgiecommissie het voortouw heeft genomen, zodat nu alles geregeld “ lijkt “.
De echte verhuizing zal op en rond 20 februari plaats vinden.
De kerkrentmeesters en koster Ger Lubbers zijn hiermee al druk bezig.

De beroepingscommissie had helaas weinig te melden en voor de paastijd valt te melden dat er geen vespers zullen zijn.
Uiteraard is er wel een dienst op witte donderdag en op goede vrijdag, deze zullen worden geleid door resp. Ds. Hadnagy en Ds. Keuning.

Ook is de datum van de komende gemeenteavond bekend, 22 mei.  Zie zijner tijd de officiële aankondiging in het kerkblad evenals het verslag van de vorige gemeenteavond van woensdag 1 november 2023, welke integraal zal worden weergegeven in het kerkblad.
De agenda zal ook in het volgende kerkblad worden weergegeven.

Bij de rondvraag bleek dat gasten niet weten dat ze met een QR-code, die in de hal van de kerk hangt een collectegift kunnen doen.
Omdat zij niet bekend zijn met het rekeningnummer van onze kerk, is dit een handige manier.
Daarom willen we dit standaard op de beamer bij de collectes vermeld hebben.

Namens de kerkenraad,
Otto Kisman, scriba